fbpx

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა მაშინ ყოველი იგი ქალაქი გამოვიდა შემთხუევად იესოისა; და იხილეს იგი და ევედრებოდეს, რაითა წარვიდეს საზღვართა მათთაგან (მათესი 8, 34) აჰა, ძმანო, სადამდის მიიყვანს და რა უგუნურებაში ჩააგდებს კაცს ანგარება! ერთხელ…

Read More

აღვედით მთასა ზედა და მოჰკვეთენით ხენი, და აღაშენეთ სახლი

ასე თქვა საბაოთ უფალმა: „ერი ესე იტყვის: არა მოსრულ არს ჟამი აღშენებად სახლი უფლისაი“. და იყო სიტყვა უფლისა: „უკეთუ ჟამ ვიდრემე არს თქუენდა აღშენებად სახლთა, ხოლო სახლი ესე ჩემი მოოხრებულ არს?“ (ანგ. 1,2-4). ვის…

Read More

სულთმოფენობიდან 2-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

და იხილა იესო სხვანი ორნი ძმანი იაკობ ზებედესი  და იოანე ძმა მისი… და უწოდა მათ, ხოლო მათ  მეყსეულად დაუტევეს ნავი იგი და მამა მათი და მისდევდეს მას (მატთ. დ.კა,კბ.). დღეს წარკითხული სახარება მოგვითხრობს ჩვენ,…

Read More

სიტყვა კვირიკესა ყოველთა წმიდათასა

  ყოველმან, რომელმან აღიაროს ჩემდა მომართ წინაშე კაცთა, მეცა აღვიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა; რომელმან უარ-მყოს მე წინაშე კაცთა, უარ-ვყო მეცა იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა (მატთ. I, ლბ.). ეს სიტყვები, რომელი გვესმა დღეს წარკითხულისა სახარებისაგან,…

Read More

სიტყვა კვირიაკესა ყველიერისასა. წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსი

უკეთუ მიუტევნეთ თქვენ კაცთა შეცოდებანი მათნი,  მოგიტევნენ თქვენცა მამამან თქვენმან ზეცათამან.  ხოლო უკეთუ არა მიუტევნეთ კაცთა შეცოდებანი,  არცა მამამან თქვენმან მოგიტევნეს თქვენ შეცოდებანი თქვენნი  (მათ. ვ,იდ.) ძველითგან მიღებულისა ჩვეულებისა-მებრ მართლ-მადიდებელსა ეკლესიასა შინა, აწინდელსა დღესა…

Read More

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). სიტყვა მესამესა კვირიაკესა დიდ მარხვისასა, ჯვრის თაყვანისცემის კვირა.

რომელსა უნებს შემდგომად ჩემსა მოსვლა, უარ-ჰყავნ  თავი თვისი და აღიღენ ჯვარი თვისი და შემომიდეგინ მე  (მარკ. ჱ,ლე) აწინდელი სიტყვა ჩვენი, ძმანო ქრისტიანენო, იქმნება გაგრძელება იმ სიტყვისა, რომელი მოგახსენე თქვენ წარსრულსა მართლ-მადიდებლობის კვირიაკესა ზედა, მით…

Read More

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). სიტყვა მეორესა კვირიაკესა დიდ მარხვისასა

წყეულ იყავნ მოქმედი საქმისა ღვთისა უდებებით (იერ. 48, 10).   წარსულს კვირას ამ სიტყვებზე დავაფუძვნეთ სწავლა და ქადაგება თქვენდამი. ძმანო მართლ-მადიდებელნო ქრისტიანენო! დღესაც იგინივე უნდა დავსდვათ საფუძვლად ჩვენისა სიტყვისა; გარნა დღეს სხვა მხრით უნდა…

Read More

27 ნოემბერი, დიდმარხვის მეორე კვირა. წმიდა გრიგოლ პალამა, თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი (+დაახლ. 1360)

წმიდა გრიგოლ პალამა, თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი 1296-97 წლებში დაიბადა წარჩინებული, მდიდარი და კეთილმსახური ქრისტიანების ოჯახში. თავდაპირველად მისი მშობლები მცირე აზიაში ცხოვრობდნენ, მაგრამ თურქების შემოსევის დროს კონსტანტინოპოლში გადასახლდნენ და იმპერატორ ანდრონიკე II პალეოლოგის (1282-1328) კარზე ჰპოვეს…

Read More

სიტყვა კვირიაკესა ყველიერისასა. წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი

უკეთუ მიუტევნეთ თქვენ კაცთა შეცოდებანი მათნი,  მოგიტევნენ თქვენცა მამამან თქვენმან ზეცათამან.  ხოლო უკეთუ არა მიუტევნეთ კაცთა შეცოდებანი,  არცა მამამან თქვენმან მოგიტევნეს თქვენ შეცოდებანი თქვენნი  (მათ. ვ,იდ.) ძველითგან მიღებულისა ჩვეულებისა-მებრ მართლ-მადიდებელსა ეკლესიასა შინა, აწინდელსა დღესა…

Read More

სიტყვა ხორციელის კვირიაკესა ზედა, საშინელი სამსჯავროს ხსენება. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

და მიუგოს მეუფემან მან და რქვას მათ: „ამინ გეტყვი თქვენ, რავდენი უყავით ერთსა ამას  მცირეთაგანსა ძმათა ჩემთასა, იგი მე მიყავით“ (მათე 31). იქნება, ძმანო მართლმადიდებელნო ქრისტიანენო, ოდესმე ვინმემ თქვენგანმა იკითხა თავის გულში, რომელი არის…

Read More