პარაკლისი ღირსისა ზაბულონისა და ღირსისა სოსანასი

სავედრებელი პარაკლისი ღირსისა მამისა ზაბულონისა და ღირსისა დედისა სოსანასი   მღდელი: კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა,…

Read More