პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩუენისა ზენონ იყალთოელისა

სავედრებელი პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩუენისა ზენონ იყალთოელისა   მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო…

Read More