პარაკლისი ღირსისა პიროს ბრეთელისა

სავედრებელი პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩუენისა პიროს ბრეთელისა   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო,…

Read More