პარაკლისი მართლისა ლაზარესი კვიპრელი ეპისკოპოსისა

სავედრებელი პარაკლისი მართლისა ლაზარესი კვიპრელი ეპისკოპოსისა   მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი…

Read More