პარაკლისი წმიდისა მეფისა სოლომონ მეორისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა მეფისა სოლომონ მეორისა სამშობლოსათვის თავდადებულისა   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო…

Read More