სიტყვა კე-სა კვირიაკესა, ვინ არს მოყვას ჩემდა? წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

ვინ არს მოყვას ჩემდა? (ლუკ. ი, კთ.) ესრედ ჰკითხა უფალსა ერთმა სჯულის-მეცნიერმა. მას სურდა შეტყობა: ვინ არს მისი მოყვასი, ვინ უნდა შეიყვაროს მან, ვითარცა თავი თვისი? იგი ჰგონებდა უთუოდ, რომელ არა ყოველი კაცი არის…

Read More

სულთმოფენობიდან 23-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). იაიროსის შვილის განკურნება

სულთმოფენობიდან 23-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) მოძღვრება კდ-სა კვირიაკესა ნუ გეშინინ, ასულო! სარწმუნოებამან შენმან გაცხოვნა შენ, ვიდოდე მშვიდობით. (ლუკ. ჱ, მჱ). რა საკვირველი სარწმუნოება ჰქონდა, ძმაო ქრისტიანენო, დედაკაცსა მას, რომელსაც მაცხოვარმან უთხრა ეს…

Read More

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). მოძღვრება ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა

 წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). მოძღვრება, ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა   რამეთუ იროდის ეშინოდა იოანესი და იცოდა იგი, რამეთუ კაცი მართალი და წმიდა არს, და სცვიდა მას, და ისმინის მისი, და მრავალსა პატივსა უყოფდა, და ჯეროვნად…

Read More

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა მაშინ ყოველი იგი ქალაქი გამოვიდა შემთხუევად იესოისა; და იხილეს იგი და ევედრებოდეს, რაითა წარვიდეს საზღვართა მათთაგან (მათესი 8, 34) აჰა, ძმანო, სადამდის მიიყვანს და რა უგუნურებაში ჩააგდებს კაცს ანგარება! ერთხელ…

Read More

აღვედით მთასა ზედა და მოჰკვეთენით ხენი, და აღაშენეთ სახლი

ასე თქვა საბაოთ უფალმა: „ერი ესე იტყვის: არა მოსრულ არს ჟამი აღშენებად სახლი უფლისაი“. და იყო სიტყვა უფლისა: „უკეთუ ჟამ ვიდრემე არს თქუენდა აღშენებად სახლთა, ხოლო სახლი ესე ჩემი მოოხრებულ არს?“ (ანგ. 1,2-4). ვის…

Read More

სულთმოფენობიდან 2-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

    და იხილა იესო სხვანი ორნი ძმანი იაკობ ზებედესი  და იოანე ძმა მისი… და უწოდა მათ, ხოლო მათ  მეყსეულად დაუტევეს ნავი იგი და მამა მათი და მისდევდეს მას (მატთ. დ.კა,კბ.). დღეს წარკითხული სახარება…

Read More

სიტყვა კვირიკესა ყოველთა წმიდათასა

  ყოველმან, რომელმან აღიაროს ჩემდა მომართ წინაშე კაცთა, მეცა აღვიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა; რომელმან უარ-მყოს მე წინაშე კაცთა, უარ-ვყო მეცა იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა (მატთ. I, ლბ.). ეს სიტყვები, რომელი გვესმა დღეს წარკითხულისა სახარებისაგან,…

Read More

სიტყვა მეორესა კვირიაკესა დიდ მარხვისასა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

წყეულ იყავნ მოქმედი საქმისა ღვთისა უდებებით (იერ. 48, 10).   წარსულს კვირას ამ სიტყვებზე დავაფუძვნეთ სწავლა და ქადაგება თქვენდამი. ძმანო მართლ-მადიდებელნო ქრისტიანენო! დღესაც იგინივე უნდა დავსდვათ საფუძვლად ჩვენისა სიტყვისა; გარნა დღეს სხვა მხრით უნდა…

Read More

სიტყვა ხორციელის კვირიაკესა ზედა, საშინელი სამსჯავროს ხსენება. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

და მიუგოს მეუფემან მან და რქვას მათ: „ამინ გეტყვი თქვენ, რავდენი უყავით ერთსა ამას  მცირეთაგანსა ძმათა ჩემთასა, იგი მე მიყავით“ (მათე 31). იქნება, ძმანო მართლმადიდებელნო ქრისტიანენო, ოდესმე ვინმემ თქვენგანმა იკითხა თავის გულში, რომელი არის…

Read More

მეათე მცნება: არა გული გითქმიდეს ცოლისათვის მოყვასისა შენისა

ქადამეათე მცნება: არა გული გითქმიდეს ცოლისათვის მოყვასისა შენისა, არა გული გითქმიდეს სახლისათვის მოყვასისა შენისა, არცა ყანისა მისისა, არცა კარაულისა მისისა, არცა ყოვლისა საცხოვარისა მისისა, არცა ყოვლისა მისთვის, რაიცა იყვეს მოყვასისა შენისა.   1. საღმრთო…

Read More