პარაკლისი წმიდისა შიო კაიშაურისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა ახალმოწამისა და აღმსარებლისა შიო კაიშაურისა მღდელი: კურთხეულ არს-ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო,…

Read More