გაბრიელ ქიქოძე

07 თებერვალი. ცხოვრება და ღვაწლი წმიდა გაბრიელისა (ქიქოძე) იმერეთის ეპისკოპოსისა (+1896)

ცხოვრება და ღვაწლი წმიდა გაბრიელისა (ქიქოძე) იმერეთის ეპისკოპოსისა (+1896) ხს. ძვ. სტ. 25 იანვარი /ახ.სტ. 7 თებერვალი 1825 წლის 15 გიორგობისთვეს ოზურგეთის მაზრის სოფელ ბახვში, გურიის უკანასკნელი მთავრის მამია გურიელის კარის მოძღვარს მაქსიმე ქიქოძესა და მის მეუღლეს მარიამ დგებუაძეს ტყუპი ვაჟი…

Read More

გაბრიელ ქიქოძე

სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა

სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა   დიდ მწუხრსა ზედა _ მოვედით თაყვანის – ვსცეთ~ – იგალობება. _ აკურთხევს სული ჩემი სული უფალსა~ (103 ფსალმუნი) – იგალობება. _ ნეტარ არს კაცი~ – I კანონის I ანტიფონი. _ ,,უფალო ღაღად – ვჰყავ~ (იგალობება V ხმაზე). გაბრიელეპისკოპოსისა. – მუხლი   ყოვლად ქებულო გაბრიელ მღდელთმთავარო, აღმოცენდი რაჲ ძირთაგან ღმრთისმსახურთა,…

Read More

გაბრიელ ქიქოძე

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა გაბრიელისა, იმერეთის ეპისკოპოსისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა გაბრიელისა, იმერეთის ეპისკოპოსისა მღდელი:  კურთხეულ არს–ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი. წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო,…

Read More