აღსარება

აღსარება

აღსარებისათვის მომზადება მომიტევე მე უფალო იესო ქრისტე ღმერთო ჩვენო, ყოველნი შეცოდებანი ჩემნი აურაცხელითა მოწყალებითა შენითა და ვედრებითა ყოვლად წმიდისა ქალწულისა დედისა შენისა მარიამისათა და წმიდათა ანგელოზთა და მთავარანგელოზთა, წმიდათა მამათა და მოძღვართა, მოციქულთა და…

Read More

აღსარება

აღსარების წინ საკითხავი ლოცვები

აღსარების წინა ლოცვები   დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა…

Read More

დაუჯდომელი წმიდისა მღუდელ-მოწამისა კვიპრიანესი და მოწამისა იუსტინასი

  ევედრებიან ჯადოქრობისაგან თავის დასაცავად და ეშმაკეულთა განსაკურნებლად ტროპარი: საქმით მიემსგავსე მოციქულთა და საყდარსა მათსა ღირს იქმენ, საქმე მოიგე, ნეტარო, აღმყუანებელი ხედვად, ამისთჳსცა სიტყუასა მას ჭეშმარიტებისასა მართლად აღმოჲტყოდი, და სარწმუნოებით იღუაწე ვიდრე სისხლითა დათხევადმდე…

Read More

ცამეტი ასეურელი მამა

20 მაისი. ხსენება ცამეტ ასურელ მამათა

ცამეტი ასურელი მამა ღირსისა იოანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მოწაფეთა მისთა: აბიბოს ნეკრესელისა, ანტონ მარტყოფელისა, დავით გარეჯელისა, ზენონ იყალთოელისა, თადეოზ სტეფანწმინდელისა (თათა მამებელისა), ისე წილკნელისა, იოსებ ალავერდელისა, ისიდორე (ეზდრიოს) სამთავნელისა, მიქაელ ულუმბოელისა, პიროს ბრეთელისა, სტეფანე…

Read More

სავედრებელი პარაკლისი წმიდათა მენელსაცხელეთა დედათა მარიამ კლეოპასი, სალომესი, იოანასი, მართასი და მარიამისა, სუსანასი და სხვათა.

მღდელი:  კურთხეულ არს–ი და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი…

Read More

ამაღლება

ამაღლება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი

ამაღლება უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი აღდგომიდან მე-40 დღე   ტროპარი: ამაღლდი დიდებით, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, და მხიარულ ჰყვენ მოწაფენი აღთქმითა მით სულისა წმიდისათა, განამტკიცენ რა იგინი კურთხევითა მით, რამეთუ შენ ხარ ძე ღმრთისა, მხსნელი სოფლისა….

Read More