ქაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა მაშინ ყოველი იგი ქალაქი გამოვიდა შემთხუევად იესოისა; და იხილეს იგი და ევედრებოდეს, რაითა წარვიდეს საზღვართა მათთაგან (მათესი 8, 34) აჰა, ძმანო, სადამდის მიიყვანს და რა უგუნურებაში ჩააგდებს კაცს ანგარება! ერთხელ…

Read More

პეტრე პავლობა

პეტრე პავლობა. ხსენება დიდებულთა და ყოვლადქებულთა თავთა მოციქულთა პეტრესი (64) და პავლესი (67).

ტროპარი მოციქულთა თავნო და ყოვლისა სოფლისა მოძღვარნო, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრენით, რაჲთა მოსცეს სოფელსა მშვიდობაჲ და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაჲ.   კონდაკი  მტკიცენი და ღმრთის-მეტყველნი ქადაგნი, და თავნი მოწაფეთა შენთანი, უფალო, იზიარენ განსასვენებელსა კეთილთა შენთასა,…

Read More

სულთმოფენობიდან 4-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

  მიუგო ასისთავმან მან და ჰრქუა: უფალო! არა ღირს ვარ მე,  რაითამცა სართულსა ჩემსა ქუეშე შემოხვიდე (მათ. 8, 8). რა გასაოცარი, წრფელი, ღრმა სიმდაბლე გამოაჩინა, მართლ-მადიდებელნო ძმანო ჩემნო, ასისთავმან კაპერნაუმისამან. თუმცა იცოდა, რომ უფალი…

Read More

პარაკლისი სავედრებელი წმიდისა იოანე ნათლისმცემელისა

  ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო…

Read More

7 ივლისი. იოანე ნათლისმცემლის შობა

დღეს ეკლესია უდიდესი წინასწარმეტყველის – იოანე წინამორბედის შობას დღესასწაულობს. ჩვეულებრივ, წმინდანთა სადიდებელ დღესასწაულებს ეკლესია ადგენს მათი გარდაცვალების, ან მათი განდიდების დღეს, რადგან წმინდანის ცხოვრება არის გზა, აღსავსე მწუხარებით, არის მოწამეობა და ჯვარცმა, ხოლო სიკვდილი…

Read More

აღვედით მთასა ზედა და მოჰკვეთენით ხენი, და აღაშენეთ სახლი

ასე თქვა საბაოთ უფალმა: „ერი ესე იტყვის: არა მოსრულ არს ჟამი აღშენებად სახლი უფლისაი“. და იყო სიტყვა უფლისა: „უკეთუ ჟამ ვიდრემე არს თქუენდა აღშენებად სახლთა, ხოლო სახლი ესე ჩემი მოოხრებულ არს?“ (ანგ. 1,2-4). ვის…

Read More