ქაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 27-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). უძლური დედაკაცი

უძლური დედაკაცი მიუგო შესაკრებლის-მთავარმან მან რისხვით, რამეთუ შაბათსა განჰკურნა იგი იესე, და ეტყოდა ერსა მას: ექვსნი დღენი არიან, რომელთა შინა ჯერ-არს საქმედ; მათ შინა მომავალნი განიკურებოდეთ,  და ნუ დღესა შაბათსა (ლუკ, იგ. იდ) უფალმან…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 20-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). ნაანელი ჭაბუკის აღდგინება.

და იხილა დედაკაცი იგი იესო, და შეეწყალა იგი, და რქვა მას: ნუ სტირ( ლუკ. ზ. იგ.) სახარება, წაკითხული აწინდელსა წირვასა ზედა, საყვარელნო ძმანო, მსმენელნო, არ გვაძლევს ჩვენ პირველი შეხედვით რომელსამე პირდაპირსა სწავლასა და დარიგებასა….

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 16-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

მოვიდა იგიცა, რომელსა ერთი ქანქარი მიეღო, და ჰრქუა:  უფალო! უწყოდი, რამეთუ ფიცხელი კაცი ხარ შენ, მოიმკი, სადა არა დასთესი, და შეიკრიბი, სადა არა განგიბნევიეს, და შემეშინა,  წარვედ და დავმალე ქანქარი, იგი შენი ქვეყანასა (მათ….

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 14-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

იგავი მეფის-ძის ქორწილსა ზედა (მათ. კბ. ბ-იდ.)   იგავით მეფის-ძის ქორწილისათა სახარება დღეს წარკითხული გვასწავებს ჩვენ ყოველთა, ძმანო ქრისტიანენო, ვითარითა სიფრთხილითა და შიშითა ქრისტიანენი უნდა ასრულებდენ ცხოვრებასა თვისთასა, ვინაითგან არცა ერთი მათგანი, რომელნი იყვნენ…

Read More

თეოფანე დაყუდებული3

სიყვარული – გვირგვინი ქრისტიანული ცხოვრებისა. წმინდა თეოფანე დაყუდებული

სჯულის მოძღვარი ვინმე მივიდა უფალთან და ჰკითხა: როგორ დავიმკვიდრო მარადიული სიცოცხლე? სჯულის მცოდნეს, ე.ი. იმ ადამიანს, რომელიც სწავლობდა და ემყარებოდა ღვთისაგან მოცემულ კანონს, თავადაც უნდა სცოდნოდა ამის შესახებ; ამიტომაც ჰკითხა მას უფალმა: როგორ სწერია…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

ხოლო ეშმაკნი იგი ევედრებოდეს მას და ეტყოდეს: უკუეთუ განგვასხამ  ჩუენ, მიბრძანე ჩუენ მისვლად კოლტსა იმას ღორთასა (მათ. 8, 31). დღეს წაკითხული სახარება იპყრობს თვის შორის, ძმანო ქრისტიანენო, ერთსა განსაცვიფრებელსა მოთხობასა. ოდეს უფალი იესო ქრისტე…

Read More

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა შემდგომად სულის წმინდის მოფენისა ხოლო ეშმაკნი იგი ევედრებოდეს მას და ეტყოდეს: უკუეთუ განგვასხამ ჩუენ, მიბრძანე ჩუენ მისვლად კოლტსა იმას ღორთასა (მათ. 8, 31). დღეს წაკითხული სახარება იპყრობს თვის შორის, ძმანო…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სიტყვა მენელსაცხებლეთა კვირიაკესა ზედა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

 წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) სიტყვა მენელსაცხებლეთა კვირიაკესა ზედა და ვითარცა გარდახდა შაბათი იგი, მარიამ მაგდალინელმა, და მარიამ იაკობისამან, და სალომე იყიდეს ნელსაცხებელი, რათა მოვიდნენ და სცხონ მას (მარკ. 16,1) რა მშვენიერი და ღირსი ქებისა…

Read More

ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ. უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის ქადაგებებიდან

უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის ქადაგებებიდან   „ქართული ენა – ეს არის მუსიკა, მაგრამ არა მიწიერი, არამედ ზეციდან გარდამოსული სულიერი მუსიკა! იგია ჩვენი ერისა და ქვეყნის გადამრჩენი.“   „ჩვენ ვართ იმ…

Read More

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). სიტყვა მეოთხესა კვირიაკესა დიდისა მარხვისასა

ხოლო თავადმან ჰრქვა მათ: ესე ნათესავი ვერ შესაძლებელ არს განსვლად, გარნა ლოცვითა და მარხვითა (მარკ. 9, 29.). დღევანდელი სახარება მოგვითხრობს ჩვენ, ძმანო ქრისტიანენო, რომ ერთხელ კაცმან ვინმემ მოუყვანა მოციქულთა იესო ქრისტესთა თვისი შვილი, შეპყრობილი…

Read More