სიტყვა კე-სა კვირიაკესა, ვინ არს მოყვას ჩემდა? წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

ვინ არს მოყვას ჩემდა? (ლუკ. ი, კთ.) ესრედ ჰკითხა უფალსა ერთმა სჯულის-მეცნიერმა. მას სურდა შეტყობა: ვინ არს მისი მოყვასი, ვინ უნდა შეიყვაროს მან, ვითარცა თავი თვისი? იგი ჰგონებდა უთუოდ, რომელ არა ყოველი კაცი არის…

Read More

სულთმოფენობიდან 23-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). იაიროსის შვილის განკურნება

სულთმოფენობიდან 23-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) მოძღვრება კდ-სა კვირიაკესა ნუ გეშინინ, ასულო! სარწმუნოებამან შენმან გაცხოვნა შენ, ვიდოდე მშვიდობით. (ლუკ. ჱ, მჱ). რა საკვირველი სარწმუნოება ჰქონდა, ძმაო ქრისტიანენო, დედაკაცსა მას, რომელსაც მაცხოვარმან უთხრა ეს…

Read More

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). მოძღვრება ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა

 წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). მოძღვრება, ნათლის-მცემლის თავის კვეთასა   რამეთუ იროდის ეშინოდა იოანესი და იცოდა იგი, რამეთუ კაცი მართალი და წმიდა არს, და სცვიდა მას, და ისმინის მისი, და მრავალსა პატივსა უყოფდა, და ჯეროვნად…

Read More

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

სიტყვა მეხუთესა კვირიაკესა ზედა მაშინ ყოველი იგი ქალაქი გამოვიდა შემთხუევად იესოისა; და იხილეს იგი და ევედრებოდეს, რაითა წარვიდეს საზღვართა მათთაგან (მათესი 8, 34) აჰა, ძმანო, სადამდის მიიყვანს და რა უგუნურებაში ჩააგდებს კაცს ანგარება! ერთხელ…

Read More

აღვედით მთასა ზედა და მოჰკვეთენით ხენი, და აღაშენეთ სახლი

ასე თქვა საბაოთ უფალმა: „ერი ესე იტყვის: არა მოსრულ არს ჟამი აღშენებად სახლი უფლისაი“. და იყო სიტყვა უფლისა: „უკეთუ ჟამ ვიდრემე არს თქუენდა აღშენებად სახლთა, ხოლო სახლი ესე ჩემი მოოხრებულ არს?“ (ანგ. 1,2-4). ვის…

Read More

სულთმოფენობიდან 2-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

    და იხილა იესო სხვანი ორნი ძმანი იაკობ ზებედესი  და იოანე ძმა მისი… და უწოდა მათ, ხოლო მათ  მეყსეულად დაუტევეს ნავი იგი და მამა მათი და მისდევდეს მას (მატთ. დ.კა,კბ.). დღეს წარკითხული სახარება…

Read More

სიტყვა კვირიკესა ყოველთა წმიდათასა

  ყოველმან, რომელმან აღიაროს ჩემდა მომართ წინაშე კაცთა, მეცა აღვიარო იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა; რომელმან უარ-მყოს მე წინაშე კაცთა, უარ-ვყო მეცა იგი წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათასა (მატთ. I, ლბ.). ეს სიტყვები, რომელი გვესმა დღეს წარკითხულისა სახარებისაგან,…

Read More

სიტყვა კვირიაკესა ყველიერისასა. წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსი

უკეთუ მიუტევნეთ თქვენ კაცთა შეცოდებანი მათნი,  მოგიტევნენ თქვენცა მამამან თქვენმან ზეცათამან.  ხოლო უკეთუ არა მიუტევნეთ კაცთა შეცოდებანი,  არცა მამამან თქვენმან მოგიტევნეს თქვენ შეცოდებანი თქვენნი  (მათ. ვ,იდ.) ძველითგან მიღებულისა ჩვეულებისა-მებრ მართლ-მადიდებელსა ეკლესიასა შინა, აწინდელსა დღესა…

Read More

წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). სიტყვა მესამესა კვირიაკესა დიდ მარხვისასა, ჯვრის თაყვანისცემის კვირა.

რომელსა უნებს შემდგომად ჩემსა მოსვლა, უარ-ჰყავნ  თავი თვისი და აღიღენ ჯვარი თვისი და შემომიდეგინ მე  (მარკ. ჱ,ლე) აწინდელი სიტყვა ჩვენი, ძმანო ქრისტიანენო, იქმნება გაგრძელება იმ სიტყვისა, რომელი მოგახსენე თქვენ წარსრულსა მართლ-მადიდებლობის კვირიაკესა ზედა, მით…

Read More

სიტყვა მეორესა კვირიაკესა დიდ მარხვისასა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

წყეულ იყავნ მოქმედი საქმისა ღვთისა უდებებით (იერ. 48, 10).   წარსულს კვირას ამ სიტყვებზე დავაფუძვნეთ სწავლა და ქადაგება თქვენდამი. ძმანო მართლ-მადიდებელნო ქრისტიანენო! დღესაც იგინივე უნდა დავსდვათ საფუძვლად ჩვენისა სიტყვისა; გარნა დღეს სხვა მხრით უნდა…

Read More