ბრმის კვირა

აღდგომიდან მე-6, ბრმის კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

აღდგომიდან მე-6, ბრმის კვირა ვითარცა წარვიდა იესო იხილა კაცი ბრმა შობითგან,  ჰკითხვიდეს მოწაფენი მისნი და ეტყოდეს, რაბი,  ვინ სცოდა ამან, ანუ მშობელთა მისთან, რამეთუ ბრმა იშვა  (იოან. თ. ა.) რისთვის კითხეს, ძმანო ჩემნო, უფალსა…

Read More

სამარიტელი ქალი

აღდგომიდან 5-ე, სამარიტელის კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

აღდგომიდან მე-5, სამარიტელის კვირა   მოვალს ჟამი და აწვე არს, ოდეს ჭეშმარიტნი თაყვანის-მცემელნი თაყვანის-სცემენ მამასა სულითა და ჭეშმარიტებითა, რამეთუ მამაცა ეგე ვითართა ეძიებს თაყვანის-მცემელთა მისთა; სულ არს ღმერთი და თაყვანის-მცემელთა მისთა სულითა და ჭეშმარიტებითა…

Read More

ხარება

სიტყვა ხარების დღესა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე).

ხარება და შევიდა ანგელოსი იგი მისა და რქვა,  გიხაროდენ მიმადლებულო, უფალი შენ-თანა  (ლუკ. ა, კბ) ზეცით მოვლინებული მთავარ ანგელოსი განუცხადებს დღეს ქალწულსა მარიამს დიდსა ხარებასა: გიხაროდენ, მიმადლებულო, უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის….

Read More

უძღები შვილის კვირა

უძღები შვილის კვირიაკე. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

უძღები შვილის კვირა განვიხილოთ, ძმანო ქრისტიანენო, დღეს წარკითხული სახარებისაგან იგავი, შევიტყოთ რას ნიშნავს იგი და რას გვასწავლის მით მაცხოვარი. კაცსა ვისმე, პატიოსანსა და მდიდარსა ესხნენ ორნი ძენი. უმცროსმან ძემან მისმან უთხრა მას ერთ-გზის: მამაო,…

Read More

ქაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 27-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). უძლური დედაკაცი

უძლური დედაკაცი მიუგო შესაკრებლის-მთავარმან მან რისხვით, რამეთუ შაბათსა განჰკურნა იგი იესე, და ეტყოდა ერსა მას: ექვსნი დღენი არიან, რომელთა შინა ჯერ-არს საქმედ; მათ შინა მომავალნი განიკურებოდეთ,  და ნუ დღესა შაბათსა (ლუკ, იგ. იდ) უფალმან…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 20-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). ნაანელი ჭაბუკის აღდგინება.

და იხილა დედაკაცი იგი იესო, და შეეწყალა იგი, და რქვა მას: ნუ სტირ( ლუკ. ზ. იგ.) სახარება, წაკითხული აწინდელსა წირვასა ზედა, საყვარელნო ძმანო, მსმენელნო, არ გვაძლევს ჩვენ პირველი შეხედვით რომელსამე პირდაპირსა სწავლასა და დარიგებასა….

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 16-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

მოვიდა იგიცა, რომელსა ერთი ქანქარი მიეღო, და ჰრქუა:  უფალო! უწყოდი, რამეთუ ფიცხელი კაცი ხარ შენ, მოიმკი, სადა არა დასთესი, და შეიკრიბი, სადა არა განგიბნევიეს, და შემეშინა,  წარვედ და დავმალე ქანქარი, იგი შენი ქვეყანასა (მათ….

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 14-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) 

იგავი მეფის-ძის ქორწილსა ზედა (მათ. კბ. ბ-იდ.)   იგავით მეფის-ძის ქორწილისათა სახარება დღეს წარკითხული გვასწავებს ჩვენ ყოველთა, ძმანო ქრისტიანენო, ვითარითა სიფრთხილითა და შიშითა ქრისტიანენი უნდა ასრულებდენ ცხოვრებასა თვისთასა, ვინაითგან არცა ერთი მათგანი, რომელნი იყვნენ…

Read More

თეოფანე დაყუდებული

სიყვარული – გვირგვინი ქრისტიანული ცხოვრებისა. წმინდა თეოფანე დაყუდებული

სჯულის მოძღვარი ვინმე მივიდა უფალთან და ჰკითხა: როგორ დავიმკვიდრო მარადიული სიცოცხლე? სჯულის მცოდნეს, ე.ი. იმ ადამიანს, რომელიც სწავლობდა და ემყარებოდა ღვთისაგან მოცემულ კანონს, თავადაც უნდა სცოდნოდა ამის შესახებ; ამიტომაც ჰკითხა მას უფალმა: როგორ სწერია…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა. წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)

სულთმოფენობიდან 5-ე კვირა ხოლო ეშმაკნი იგი ევედრებოდეს მას და ეტყოდეს: უკუეთუ განგვასხამ  ჩუენ, მიბრძანე ჩუენ მისვლად კოლტსა იმას ღორთასა (მათ. 8, 31). დღეს წაკითხული სახარება იპყრობს თვის შორის, ძმანო ქრისტიანენო, ერთსა განსაცვიფრებელსა მოთხობასა. ოდეს…

Read More