სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 28

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 28 1. და გამო-რაჲ-ვჴედით, მაშინ იცნეს, რამეთუ მელიტონი ერქუა ჭალაკსა მას. 2. ხოლო ბარბაროზთა მათ წინა-მიყვეს ჩუენ არა მცირედი კაცთ მოყუარებაჲ, რამეთუ აღაგზნეს ცეცხლი და შემიწყნარნეს…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 27

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 27 1. და ვითარცა განაჩინეს ნავითა წარსლვაჲ ჩუენი იტალიად, მისცეს პავლე და სხუანი ვინმე პყრობილნი ასისთავსა, სახელით ივლიოსს, გუნდისა სევასტიელისაჲ. 2. შევედით ნავსა ადრამიტჳნელსა, რომელი მიმავალ…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 26

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 26 1. ხოლო აღრიპა ჰქუა პავლეს: ბრძანებულ არს შენდა თავისა შენისათჳს სიტყუად. მაშინ პავლე განყო ჴელი, მიუგებდა და თქუა: 2. ყოველთათჳს, რომელთა მაბრალებენ მე ჰურიანი, მეფე…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 25

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 25 1. ფესტოს ვითარცა აღვიდა სამთავროსა თჳსსა, შემდგომად სამისა დღისა აღვიდა იერუსალჱმდ კესარიაჲთ. 2. აუწყეს მას მღდელთ მოძღუარმან და მთავართა ჰურიათამან პავლესთჳს და ევედრებოდეს მას 3….

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 24

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 24 1. შემდგომად ხუთისა დღისა შთავიდა მღდელთ მოძღუარი ანანია ხუცესთა თანა და მეტყუელისა ვისმე ტერტჳლოჲს თანა, რომელთა აუწყეს მთავარსა მას პავლესთჳს. 2. და ვითარცა მოუწოდეს მას,…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 23

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 23 1. მიჰხედა პავლე შესაკრებელსა მას და თქუა: კაცნო ძმანო, მე ყოვლითა გონებითა კეთილითა ვმოქალაქობდ ღმრთისა მიმართ ვიდრე აქა დღედმდე. 2. ხოლო მღდელთ მოძღუარმან ანანია უბრძანა…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 22

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 22 1. კაცნო, ძმანო და მამანო! ისმინეთ ჩემი თქუენდა მიმართისა სიტყჳს გებისათჳს. 2. და ვითარცა ესმა, რამეთუ ებრაელებრითა სიტყჳთა ეტყოდა მათ, უფროჲს დადუმება-სცეს. და თქუა: 3….

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 20

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა თავი 20 1. ხოლო შემდგომად დაცხრომისა მის შფოთისა, მოუწოდა პავლე მოწაფეთა მათ და ნუგეშინის-სცა და მოიკითხნა, და იჯმნა მათგან და განვიდა მისლვად მაკედონიად. 2. და ვითარცა მოვლო ადგილები…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 19

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 19 1. იყო აპოლოჲსსა მას ყოფასა კორინთეს შინა პავლეს მოევლო ზემო კერძო იგი ადგილი და მოიწია ეფესოდ და პოვნა ვინმე მოწაფეთაგანნი 2. და ჰრქუა მათ: უკუეთუ…

Read More

სულთმოფენობა

საქმე წმიდათა მოციქულთა. თავი 18

საქმე წმიდათა მოციქულთა აღწერილი ლუკა მახარებელისა   თავი 18 1. ამისა შემდგომად გამოვიდა პავლე ათინელთა მათგან და მოვიდა კორინთედ; 2. და პოა ვინმე ჰურიაჲ, სახელით აკჳლა, პონტოელი ნათესავით, რამეთუ მაშინ ოდენ მოსრულ იყო იგი…

Read More