წმინდა ლონგინოზ

29 ოქტომბერი. წმიდა მოწამე ლონგინოზ ასისთავი, რომელ იყო წინაშე ჯვრისა უფლისა (I)

ტროპარი: მოწამემან შენმან უფალო ლონგინოზ ღუაწლსა შინა თვისსა გვირგვინი მოიგო უხრწნელებისა შენ მიერ ღმრთისა ჩუენისა. რამეთუ აქუნდა მას შენ მიერი ძალი, და მძლავრი დაამხვა და შემუსრა კერპთა იგი უძლური ძალი, მისითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო,…

Read More

გაბრიელ ეპისკოპოსი

სულთმოფენობიდან 20-ე კვირა წმ. მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე). ნაანელი ჭაბუკის აღდგინება.

და იხილა დედაკაცი იგი იესო, და შეეწყალა იგი, და რქვა მას: ნუ სტირ( ლუკ. ზ. იგ.) სახარება, წაკითხული აწინდელსა წირვასა ზედა, საყვარელნო ძმანო, მსმენელნო, არ გვაძლევს ჩვენ პირველი შეხედვით რომელსამე პირდაპირსა სწავლასა და დარიგებასა….

Read More

იაკობ ალფესი

22 ოქტომბერი. წმიდა მოციქული იაკობ ალფესი (I)

წმიდა მოციქული იაკობ ალფესი კაპერნაუმელი მეზვერის, ალფესის ძე და წმიდა მოციქულისა და მახარებლის, მათეს (ხს. 16 ნოემბერს) ძმა იყო. იაკობს, ისევე, როგორც მათეს, თავად მაცხოვარმა მოუწოდა ათორმეტ ურჩეულეს მოწაფეთა შორის და სახარების საქადაგებლად გაგზავნა…

Read More

თომა მოციქული

დაუჯდომელი საგალობელი წმიდისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა

დაუჯდომელი საგალობელი წმიდისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა   ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და…

Read More

თომა მოციქული

სავედრებელი პარაკლისი წმინდა მოციქულისა თომა მარჩბივისა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა მოციქულისა თომა მარჩბივისა მღდელი: კურთხეულ არს–ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი. წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო     , შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის)….

Read More

თომა მოციქული

19 ოქტომბერი. ცხოვრება და ღვაწლი წმიდისა მოციქულისა თომასი.

ხს. ძვ.სტ 6/X /ახ. სტ. 19/X) ოქტომბერი; I ს. ხს. ძვ.სტ.30/VI – ახ.სტ. 13/VII – კრება 12-თა მოციქულთა აღდგომიდან II (თომას) კვირიაკე – გარდამავალია.   ტროპარი: იქმენ მოწაფე ქრისტეისი, საღმრთოთა მოციქულთა კრებულსა თანა აღრაცხულ, ხოლო ურწმუნოებითა ქრისტეს აღდგომაი გამოიძიე,…

Read More

გრიგოლ ხანძთელი

18 ოქტომბერი. ღირსი გრიგოლ ხანძთელი, კლარჯეთის სავანეთა აღმაშენებელი და არქიმანდრიტი (+861)

ღირსი გრიგოლ ხანძთელი   წმიდა გრიგოლ ხანძთელი დაიბადა დაახლოებით 759 წელს, იგი დიდგვაროვანთა წრიდან იყო. ნერსე ერისთავის კარზე იზრდებოდა და „საშოჲთგანვე დედისაჲთ შეწირულ იყო ღმრთისა დედისაგან თჳსისა“. ღვთისაგან გამორჩეული ყრმის „გულისხმიერობაჲ სწავლისაჲ განსაკვირვებელი იყო…

Read More

წმინდა არსენი დიდი კათალიკოსი

08 ოქტომბერი. წმიდა არსენი დიდი, კათოლიკოსი (+887)

წმიდა არსენ დიდი, კათოლიკოსი დაიბადა დაახ. 820 წელს, სამცხის ცნობილი და გავლენიანი დიდებულის, მირიანის, ოჯახში. აფხაზეთს მიმავალმა წმიდა გრიგოლის თანამოსაგრეებმა, თეოდორემ და ქრისტეფორემ (ხს. 5 ოქტომბერს), გზად სამცხეში, მირიანის სახლთან გაიარეს, მირიანმა სახლში მიიწვია…

Read More