ქვათახევის წამებულნი

დაუჯდომელი საგალობელი ქუაბთახევისა მონასტერსა შინა წამებულთა წმიდათა დედათა და მამათა

დაუჯდომელი ქუაბთახევისა შინა წამებულთა დედათა და მამათა 

 

 

კონდაკი 1

ქებით შეგამკობთ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის წამებულთა დედათა და მამათა, ვითარცა ეკლესიისა შეურყეველთა გოდოლთა და გევედრებით: მადლითა მით, რომელ გაქუთ წინაშე ღმრთისა, შეგვეწიეთ წინაშე მისსა, აღაგზოს გულთა შინა ჩუენთა ცეცხლი საღმრთოისა მოშურნეობისაი და მოგუანიჭოს სული სიწმიდისა და კაცთმოყუარებისაი, რაითა ღირსებითა და სიმართლითა ვმსახურებდეთ ეკლესიასა და ერსა ჩუენსა, და ღირს ვიქმნეთ გალობად თქუენდა: გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

იკოსი 1

ზეცისა ძალთა მოშურნე იქმენით რაი სიყუარულსა შინა ქრისტეის ღმრთისასა, ერთობითა დასთხიეთ წმიდაი სისხლი თქუენი სარწმუნოებისათვის მისისა და მოაგანიჭათ მადლი შეწევნისაი და ეშმაკთა განსხმისაი, აწ ჩუენცა გვითხოვეთ მისგან შეურყეველად დაცვაი ეკლესიათაი და მოცემად ჯუარითა ძლევაი ერსა ჩუენსა ურიცხუთა მტერთა ზედა და მშვიდობაი ყოველთა მორწმუნეთა, რაითა საწუთოი ცხორებაი კეთილად განვვლოთ და გნატრიდეთ წადიერად:

გიხაროდენ, მამათა და დედათა ერთობაო, სულისა მიერ წმიდისა შეერთებულნო;

გიხაროდენ, ქრისტეს სარწმუნოებითა განმტკიცებულნო;

გიხაროდენ, ბრძმედსა შინა მძაფრთა სალმობათასა გამოხურვებულნო;

გიხაროდენ, ხორცითა განკაფულნო და სულითა განბრწყინვებულნო;

გიხაროდენ, მოწამეობისა გვირგვინითა განშუენებულნო;

გიხაროდენ, ცუარითა მით საღმრთოითა მორწმუნეთა განმაგრილებელნო;

გიხაროდენ, სულთა არა წმიდათა განმდევნელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 2

ბრძოდა რაი თემურ ლენგი ქრისტეისმოყუარეთა ერთა, აღაოხრა ქართლი და მეფეი ბაგრატ სახლეულით წარიყვანა რაი შირვანსა, აიძულებდა დატევებასა სჯულისასა, და რეცა გარდადგა რაი სარწმუნოებისაგან, მოიმადლა მძლავრი იგი, და მისცა სპაი დიდი მოსაქცეველად ქართველთა, გარნა მეფემან ფარულად მოუწოდა ძესა თვისსა ლაშქრითა, და სრულიად აღსწყვიდნეს რაი უსჯულონი მახვილითა, მადლსა და დიდებასა შესწირვიდენ ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 2

მაშინ განძვინდა მძლავრი იგი უსჯულოი, და კუალად აღაოხრა რაი ქალაქნი და სოფელნი ქართლისანი, შეუხდა მონასტერსა მას ქუაბთახევსა, სადაცა შეფარებულ იყუნეს მრავალი ერი გარემო სოფელთაგან და თვით მონასტრისა მოწესენიცა სამღდელოთა და სხუათა მონაზონთა თანა, და მახვილითა აღსპობდენ რაი მოუძლურებულთა და მხცოვანთა, სხუანიცა ხედვიდით სიკუდილსა მათსა მიუთხრობელსა, და განემზადენით დათმენად წამებისა და ტანჯვისა, ამისთვისცა გიგალობთ ძალისაებრ ჩუენისა:

გიხაროდენ, უშიშარნო მხედარნო ქრისტეს ღმრთისანო;

გიხაროდენ, მნათობნო ქუეყანისა და სარწმუნოებისანო;

გიხაროდენ, საღმრთონო სუეტნო მართლმადიდებლობისანო;

გიხაროდენ, უწყალოდ მოსხლულნო ვაზნო ქრისტეს ვენახისანო;

გიხაროდენ, დაუჭნობელნო ყუავილნო საცნაურისა სამოთხისანო;

გიხაროდენ, ნაკადულნო მრავალ-ბევრნო, ერთისა დაბეჭდულისა წყაროისანო;

გიხაროდენ, წარუტყუეველნო ბჭენო ივერიისანო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 3

შესრულთა წმიდასა მას სამკვიდრებელსა ღმრთისასა, შეაგინეს ტაძარი იგი ყოვლადწმიდისა დედისაი უღმრთოთა მათ მარბიელთა და განიტაცნეს რაი ყოველნი ჭურჭელნი და სიმდიდრეი სავანისაი, აღამაღლნეს ყოვლად ბილწნი იგი ხელნი მათნი, დათხევად სისხლთა წმიდათასა, არცაღა დასცხრებოდენ რაი ლოცვად და დიდებად ღმრთისა: ალილუია.

იკოსი 3

იხილეს რაი ახოვანებაი თქუენი, აღბორგდენ ბარბაროზნი და ურიდად შეგერინეს, ვითარცა მგელნი ბოროტნი არვეთა კრავისათა, და გცემდენ რაი მახვილითა და ლახურითა, მოგწყვიდეს სახელისათვის ქრისტეისისა და სისხლი თქუენი უბრალოი შეიწირა წინაშე ღმრთისა, ვითარცა იგი სისხლი აბელ მართლისაი, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარე სახიერებასა მისსა, დასცეს წინააღმდგომნი ქრისტეანობისაი, რაითა ყოველთა მართლმორწმუნეთა კეთილად განგვემარჯვოს და ღირს ვიქმნეთ გალობად თქვენდა:

გიხაროდენ, ქრისტეის საკრველითა ერთ-ზრახვად შეკრულნო;

გიხაროდენ, უსასყიდლო მსხუერპლად ღმრთისა მიმართ შეწირულნო;

გიხაროდენ, სისხლ-დალტობილითა სამოსლითა შემოსილნო;

გიხაროდენ, ლახვართა მიერ უწყალოდ დაგმერილნო;

გიხაროდენ, მსგავსად სამსხუერპლოთა ზუარაკთა დაკლულნო;

გიხაროდენ, სისხლთა ნაკადულთა ურთიერთსა აღრეულნო;

გიხაროდენ, უსჯულოთაგან უწყალოდ აღსრულებულნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 4

დაჰშურენ რაი კლვისაგან და შეკრვისაგან ტყუეთაისა, მოიცალეს მტარვალთა და კიცხევდენ რაი სამღდელოთა კაცთა, მონაზონთა და მოწესეთა, შეასხნეს ეჟვანნი და აიძულებდენ რაი ხლდომად და როკუად, სიცილითა უწესოითა განცხრებოდენ და იშუებდენ დამდაბლებითა მათითა, ხოლო იგინი ცრემლითა და ვაებითა გოდებდენ „ვაი ჩუენდა, მონაზონთა“, და არა დასცხრებოდენ დიდებად ღმრთისა: ალილუია.

იკოსი 4

განძღეს რაი ბარბაროსნი ქრისტეანეთა სისხლითა, გაუწყეს ბრძანებაი უკეთურისა თემურისაი: „ვინაიცა არა უარყოფთ ქრისტესა, ცეცხლითა დაგწვავთ ეკლესიასა შინა“, გარნა თქუენ შეურაცხყვეთ შინებაი მძლავრისაი, და მიუგეთ კადნიერად: „მოცემულ ვართ ხელთა თქუენთა ცოდუათათვის ჩუენთა, და ვიხარებთ, რამეთუ მოვიღებთ უხრწნელსა გვირგვინსა საუკუნოისა ცხორებისასა“, და მადლსა მას დათმენისასა ითხოვდით ღმრთისაგან, მას ევედრეთ აწ, მოთმინებაი და მშვიდობაი სულისაი მოგუმადლოს შემსხმელთა თქუენთა:

გიხაროდენ, წმიდანო დედანო და მამანო, ქრისტეის ღმრთად აღმსაარებელნო;

გიხაროდენ, საღმრთოთა მცნებათა გულსა შინა დამდებელნო;

გიხაროდენ, სჯულისა დატევებისა არცაღა თავსმდებელნო;

გიხაროდენ, უსამართლოთა ბჭობათა დამარღვეველნო;

გიხაროდენ, გუელისა ამპარტავნებისა დამთრგუნველნო;

გიხაროდენ, სანთელნო, გონიერთა განმანათლებელნო და უგუნურთა დამწველნო;

გიხაროდენ, მოსავთა თქუენთა განსაცდელთაგან დამხსნელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 5

ჰოი, საკვირველი ეგე მხნეობაი თქუენი, ღუაწლისა მძლენო მოწამენო, რამეთუ გული გითქმიდათ რაი სასუფეველისათვის ქრისტეისა, სჯულისდებასა მას ცრუისასა არა შეიწყნარებდით და უშიშითა გონებითა ღაღადებდით: `ვერარამან განგვაშოროს ჩუენ სიყუარულსა ქრისტეის ღმრთისა ჩუენისასა: ჭირმან, იწროებამან, დევნამან და სიყმილმან, და ვერცაღა შიშლოებამან, ურვამან, და მახვილმან~, და არა დასცხრებოდით დიდებად მისა: ალილუია.

იკოსი 5

ვერღა დაითმენდენ რაი კადნიერსა სიტყუასა თქუენსა უსჯულონი, განძვინებულნი მიგათრევდენ ტაძარსა და ეტყოდით ურთიერთას: „დავითმინოთ ერთ-გზის საშინელი სიკუდილი და მოვიღოთ უკუდავებაი დაუსრულებელი მაცხოვრისა ჩუენისა თანა“, აწ ჩუენცა შეგვეწიე წინაშე მისა, მოგუმადლოს გულისხმისყოფაი კეთილისა და ბოროტისაი, რაითა არა მივიდრიკოთ უსჯულოებისადმი, და ღირს ვიქმნეთ შეწირვად თქუენდა გალობისა:

გიხაროდენ, საყუარელნო მამისანო, და მეგობარნო და მონანო ქრისტეის, ძისა ღმრთისანო;

გიხაროდენ, ყოვლადბრწყინვალენო წინამბრძოლნო ჭეშმარიტებისანო;

გიხაროდენ, გონიერნო ანდამატნო მოთმინებისანო;

გიხაროდენ, ყოვლად შეუძრველნო სუეტნო სიმხნისანო;

გიხაროდენ, მტვირთველნო ერთისა მის მძვინვარისა განსაცდელისანო;

გიხაროდენ, სარწმუნოებითა მტკიცითა განმაქიქებელნო მძლავრთა უღმრთოებისანო;

გიხაროდენ, დიდებულნო სამკაულნო ზეციერისა და ქუეყნიერისა ეკლესიისანო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 6

მაშინ იწყეს რაი უსჯულოთა მათ მოზიდვაი შეშათაი, და მიყრად გარემო და შინაგან ბჭეთა ეკლესიისა, შეგყარნეს მუნ ბანაკი ეგე რჩეული, ერი ქრისტეს მოსახელეი, ვითარცა ოქროი გამოცდად ბრძმედსა შინა, ხოლო თქუენ ერთობითა ღაღადებდით: „ჩუენ ქრისტეანენი ვართ და ქადებათა და სატანჯველთა თქუენთა არა გვეშინის, მსახურნო ეშმაკისანო“, და ხელ-განპყრობითა უფალსა უგალობდით: ალილუია.

იკოსი 6

იხილეთ რაი თავნი თვისნი, ნეტარნო, ვითარცა კრებაი სამღდელოი, შორის ეკლესიისა შეკრებული, ღაღადებდით: „შევიდეთ სახლსა შენსა, თაყუანის-ვჰსცეთ ტაძარსა წმიდასა შენსა შიშითა შენითა, უფალო, გვიძეღუ ჩუენ სიმართლითა შენითა და მტერთა ჩუენთათვის წარმართე გზაი ჩუენი წინაშე შენსა“, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარეთ სახიერებასა მისსა, დაგვიფაროს ზედა-დასხმისაგან მტერისა და საცთურისაგან ეშმაკისა, რაითა უვნებელად დაცულნი გიგალობდეთ და გნატრიდეთ სარწმუნოებითა:

გიხაროდენ, ქრისტეს ჯუარისა სიმხნითა აღმღებელნო;

გიხარდენ, სასოებისა თქუენისა მისა მიმართ დამდებელნო;

გიხაროდენ, დაუცადებელითა ლოცვითა ეშმაკისა ცთუნებათა განმხდელო;

გიხაროდენ, უღმრთოისა მოძღურებისა სიტყუათა თქუენთა შურდულითა განმთხეველნო;

გიხაროდენ, არა-ცხოველისა და ნელტფილისა სარწმუნოებისა განმაცხოველებელნო;

გიხაროდენ, უსჯულოთა მიერ ზარგანხდილთა ქრისტეანეთა სულიერად განმამტკიცებელნო;

გიხაროდენ, სენთა და უძლურებათა განმდევნელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 7

წინა-მდებარეთა მათ საშინელთა სატანჯუელთა ხედევდით რაი, უპატიოსნესი ეგე შეკრებულებაი, არად შერაცხდით და მაგინებელთა და შეურაცხის-მყოფელთა ღმრთისათა ესრეთ მიუგებდით: „აჰა, მოტყინარენი ცეცხლითა ღმრთეებისათა მზა ვართ შეწირვად ყოვლად დასაწუელად, რაითა ალმან სიმაღლედ აღსრულმან აღგვიტაცოს წინაშე საღმრთოისა საკურთხეველისა“, და დიდებასა აღავლენდით წინაშე ღმრთისა: ალილუია.

იკოსი 7

სიმრავლეი ეგე ტარიგთა სიტყვიერთა, მდგომარენი საკურთხეველსა ზედა სამსხუერპლოსა, ესრეთ ეტყოდით ბოროტ-მსახურთა: „აჰა, აღანთენით ხორცნი ჩუენნი, რაითა ცეცხლითა საღმრთოითა მნთებარენი სულნი ჩუენნი უბრწყინვალეს მზისა განბრწყინდენ სასუფეველსა შინა ზეციერისა მამისასა, და სახილველ ვიქმნეთ ყოველთა ანგელოსთა და კაცთა“, ამისთვისცა გიგალობთ თქუენ, მარტვილნო სანატრელნო, და მოგიძღუნით საგალობელსა ამას ძლევისასა:

გიხაროდენ, ღმრთისმსახურნო და ერისკაცნო, ყოვლითა სულითა და გულითა იესუ ქრისტეს შემყუარებელო;

გიხაროდენ, ერთითა წმიდითა განზრახვითა შეერთებულნო;

გიხაროდენ, აღბორგებულთა ღმრთისმოძულეთა მძლეველნო;

გიხაროდენ, საჭურველითა სიტყუათა თქუენთაისა მტანჯველთა მომწყულელნო;

გიხაროდენ, უსასყიდლოისა მარგარიტისა მომვაჭრებელნო;

გიხაროდენ, მვედრებელთა თქუენთა მსწრაფლ-შემწენო და წყალობისა მომნიჭებელნო;

გიხაროდენ, ქრისტეს ნებისმყოფელთა მეოხნო და შესავედრებელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 8

ხედვიდენ რაი უშიშობასა თქუენსა, ნეტარნო, და ესმათ რაი ლოცვაი მხურვალეი, აღაგზეს ბარბაროსთა შეშაი, და ალი და კუამლი სიმაღლედ აღვიდოდა, და ღმრთისმსახურნი ეგე და მონანი უფლისანი, ევედრებოდით მას ცოდვათა ლხინებასა და წარმართებასა ღუაწლისა თქუენისასა, და ვითარცა ყრმანი იგი სახმილსა შინა, ღაღადებდით: „აკურთხევდით ცეცხლი და სიცხეი, უფალსა უგალობდით და ზესთა აღმაღლებდით მას უკუნისამდე“: ალილუია.

იკოსი 8

ცეცხლი აღუდვეს რაი სახლსა მას ღმრთისასა უსჯულოთა, აღიხილნეთ წმიდათა მათ თუალნი ზეცად მიმართ და სიმხნითა მოითმენდით რაი სატანჯველთა მათ, ილოცევდით და იტყოდით: „მაცხოვარო და მხსნელო ჩუენო, უფალო, შეგვიწყალენ და წარმართე სრბაი ესე ჩუენი, და მიითუალენ სულნი ხელთა შინა შენთა“, მას ევედრეთ, მოიხილოს ერსა თვისსა ზედა, რომელსა არა აქუს სიტყვისგებაი წინაშე მისა, და ცოდვათა შენდობაი მოგუანიჭოს ყოველთა შემსხმელთა თქუენთა და მაქებელთა:

გიხაროდენ, ასპარეზსა ვნებისასა ახოვნად წარდგომილნო;

გიხაროდენ, საღმრთოისა სარბიელისა კეთილად სრულმყოფელნო;

გიხაროდენ, ახოვანებითა გონებისაითა მისთვის სიკუდილისა თავსმდებელნო;

გიხაროდენ, სულისა თქუენისა უშფოთველად ღმრთისადმი გარდამცემელნო;

გიხაროდენ, ზეგარდამოითა მადლითა უმეცართა განმაბრძნობელნო;

გიხაროდენ, ღუაწლითა თქუენითა წარუალისა ნათლისა მომღებელნო;

გიხაროდენ, ჩუენ მიერ სანატრელნო და კურთხევითა სახსენებელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

ქვაკონდაკი 9

უწყალოდ დაგწუეს რაი ტაძარსა შინა სიმრავლეი ეგე ღუაწლისა მძლეთაი, უფროის გამოაჩინა ძალი თვისი ყოვლად ძლიერმან ღმერთმან, და პატივ-გცათ თვისთა მარტვილთა, ვითარმედ იატაკთა ზედა გამოიწერნეს და დაიბეჭდნეს რაი ხატნი ასოთა თქუენთანი, ნეტარნო, ვიდრე აქამომდე მდუმარედ ჰქადაგებენ ძლევისმოყუარებასა თქუენსა, ხოლო ჩუენ – მხილველნი ამისნი ხმამაღლად ვჰქადაგებთ ქრისტეს ღმრთისათვის შეწირვასა თქუენსა, და ვადიდებთ ღმერთსა, განმადიდებელსა თქუენსა: ალილუია.

იკოსი 9

უგანწმედილეს იქმნენ გუამნი თქუენნი ცეცხლითა, და აღიკუამლა და კეთილად მითუალულ იქმნენ რაი უფლისა მიერ, ვითარცა შესაწირავი დიდი, მსხუერპლი ეგე სათნო-იყო ღმერთმან, და დაადგა რაი ნათელი, აღივსო ეკლესიაი იგი სუნნელებითა უხრწნელითა, და მიერითგან ადგილი იგი წამებისა თქუენისაი მარადის აღმოაცენებს მადლსა და კურნებასა, ამისთვისცა ტაძრად თქუენდა მოვისწრაფვით და ხატსა თქუენსა შევრდომილნი მოგართუმევთ ხმასა საღმრთოისა ქებისასა:

გიხაროდენ, მთავარნო ჩინებულნო, აზნაურნო, და გლახაკნო, სულითა ღმრთისაითა საწუთოისა მძლეველნო;

გიხაროდენ, თანა-მოწამენო, უკვდავისა ცხორებისა მომგებელნო;

გიხაროდენ, ბელიარისა ზრახვათა მომსრველნო;

გიხაროდენ, სისხლთა მდინარითა ეკლესიასა მომრწყველნო;

გიხაროდენ, ერისა ჩუენისათვის ზღუდედ მონიჭებულნო;

გიხაროდენ, ნათესავსაცა ამას ქართველთასა აღმატებულითა სიხარულითა აღმამაღლებელნო;

გიხაროდენ, მსახურნო და თაყუანისმცემელნო ღმრთისანო,  გონებათა ჩუენთა ზეცად აღმყუანებელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 10

სულთა თქუენთა, ცეცხლითა საღმრთოითა აღგზებულთა, ვერცაღა შეეხო რაი საცთური უღმრთოებისა და ქრისტეისგან განდგომისაი, რომელნიმე იყუენით ეპისკოპოს, მღდელ, და დიაკონ, და რომელნიმე ბერ და მონაზონ, და რომელნიმე მსახურ ეკლესიისა, და თავთა თვისთა შესწირვიდით რაი საკურთხეველსა ზედა ცეცხლისასა, წინაშე ქრისტეის ღმრთისა, გვირგვინითა ძლევისაითა შეგამკოთ, და მარადის აქებთ მას სასუფეველსა შინა: ალილუია.

იკოსი 10

ეჰა, ვითარ დიდ-არს ძლევაი ბრწყინვალეი, რომელი აჩუენეთ ხორცთა შინა მყოფთა, ვითარცა უხორცოთა, რამეთუ ცეცხლი იგი ხორცთა განმლეველი, აღიყვანებდა სულთა თქუენთა დიდებითა მათ თანა, რომელნი „სულად და ალად შეიქმნეს ცეცხლისა“, და წმიდასა შინა ეკლესიასა შეწირვითა დაიდგინნეთ პირმშოსა შინა ეკლესიასა, აღწერილსა ცათა შინა ღმრთისაგან, აწ ჩუენცა გვიოხეთ წინაშე მისა, რაითა გარე-წარგვხადოს განსაცდელნი და ეშმაკთა კვეთებანი მოსავთა თქუენთა და მაქებელთა:

გიხაროდენ, მნათობნო დაუვალნო, სასუფეველსა შინა ზეცისასა უნათლეს მზისა გამობრწყინებულნო;

გიხაროდენ, მძლეთა უმძლესად გამოჩინებულნო, შვილთა ეკლესიისათა განმამტკიცებელნო;

გიხაროდენ, უღმერთოებითა დაბრმობილთა გულისხმისმყოფელნო;

გიხაროდენ, ნაყოფითა სიმხნეთა თქუენთაისა მორწმუნეთა განმამხნობელნო;

გიხაროდენ, განრღვეულისა მამულისა სულისა განმაცხოველებელნო;

გიხაროდენ, ღუაწლითა თქუენითა ეკლესიისა განმაბრწყინვებელნო;

გიხაროდენ, მნათობნო განმანათლებელნო ქართლისანო, უღმრთოებისა წყუდიადისა განამაცისკრებელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 11

კურთხეულ არს მეუფეეი, რომელმან ღირს გყვნა თქუენ მოწამეთა დასთა შეერთებასა და მსგავსად მათსა პატივ გცნა რაი თქუენ გვირგვინითა ღვაწლთაისა, აწ სუფევთ დაუსრულებელსა კეთილსა, და ხსენებაი თქუენი ახარებს რაი გულთა ჩუენთა, ნეტარნო მამანო და დედანო ჩუენნო, ყოვლითურთ თავსა ჩუენსა შევვედრებთ საღმრთოსა საფარველსა თქუენსა, რაითა სიბრძნით ვიდოდეთ გზასა ჭეშმარიტებისასა და ვაქებდეთ ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 11

განჩინებითა მით ყოვლად უწყალოისა მის თემურისა, ურჩნი ბრძანებულებისა მისისანი დაგწვეს რაი ეკლესიასა შინა, მიცვალებასა მას თქუენსა ხორცთაგან ზეცად, მძლედ გამოსჩნდით წინაშე ღმრთისა, მას ევედრეთ, რაითა განაქარვოს და განსდევოს ხდომაი და მძლავრებაი ყოველთა მტერთა და ორგულთა ჩუენთა, რომელნი მცბიერებით აღჭურვილ არიან მართლმორწმუნეთა ზედა და სულთა და ხორცთა კურნებაი მოგვმადლოს ქებით შემსხმელთა თქუენთა:

გიხაროდენ, ჯუარცმულისა ძალითა კეთილად აღჭურვილნო;

გიხაროდენ, უშიშარნო მხედარნო ქრისტეს ღმრთისანო, ურწმუნოთა მტერთა მძლეველნო;

გიხაროდენ, პირველ ვნებულთა მოწამეთა ბაძვითა, ქორწილსა მას სიძისა შუენიერისა და უკუდავისასა მიწევნულნო;

გიხაროდენ, დედანო და დანო ჩუენნო, ღუაწლსა მას მამაკაცებრ ახოვნად შებმულნო;

გიხაროდენ, ცხოვარნო პირმეტყუელნო ქრისტეის წმიდისა სამწყსოისანო, ახლისა აღთქუმისა ეკლესიისა შემამკობელნო;

გიხაროდენ, ზეცისა ქალაქისა მოქალაქენო, უგუნურთა შემწირველთა მიერ თქუენთა მახვილითა და ცეცხლითა უმეტეის ალისა განბრწყინვებულნო;

გიხაროდენ, ღუაწლთა თქუენთა ელვარებითა მარტვილთმოყუარეთა გულთა განმაცისკრებელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 12

ასპარეზსა მას ღუაწლისასა ერთად შეგკრიბნათ ღმერთმან, ვიეთნიმე ყრმაი, და ჭაბუკ, და ვიეთნიმე მხცოვან და ბერ, და რომელნიმე უხუცეს და მოგანიჭათ რაი გვირგვინი იგი ზეცისაი, აჰა, აწ ჩუენცა მეცნიერ ვართ ყოველნი ღუაწლსა მას თქუენსა, მარტვილნო, და გევედრებით: თანამბრძოლ გუექმენით წინააღდგომად მბრძოლისა, ჩუენ ზედა აღბორგებულისა, რაითა ქუეყანასა ზედა ღირს ვიქმნნეთ მშვიდობისა და ზეცათა შინა ვაქებდეთ ღმერთსა: ალილუია.

იკოსი 12

ვერცა წელთა ცვალებამან და ვერცა ჟამთა ვითარებამან შეუძლო წარხოცვად ღუაწლთა თქუენთა, ჰოი, ქუაბთახეველნო მოწამენო, უფლისა მიერ ერთობითა მიებოძნეთ რაი ივერიელთა, ვითარცა სულთა და ხორცთა მკურნალნი და შემწენი ჭირთა და განსაცდელთა შინა, და აწ ვითარცა გაქუს კადნიერებაი დიდი,  შეგვეწიეთ წინაშე ღმრთისა, ანგელოზთა მიერ განდევნოს ჩუენგან ყოველი ბოროტი, რაითა არა განვუდგეთ სარწმუნოებასა ჭეშმარიტსა და ღირს ვიქმნეთ შეწირვად თქუენდა გალობისა:

გიხაროდენ, ქრისტეისთვის პყრობილნო ყრმანო, ჭაბუკნო და  მხცოვანნო, ქრისტეის ჰასაკსა მიწევნულნო;

გიხაროდენ, რწმენისა და მამულისათვის სულისა თვისისა დამდებელნო;

გიხაროდენ, საჭურუელითა სულისაითა ცრუ-სჯულისდებისა მძლეველნო;

გიხაროდენ, უხრწნელებითა შემოსილნო, სხურებითა სისხლთა თქუენთაითა საცთურისა ნაკვერცხალთა დამშრეტელნო;

გიხაროდენ, გუნდო პატიოსანო, ღუაწლითა თქუენითა ზეცისა ძალთა განმაკვირვებელნო;

გიხაროდენ, მართლმადიდებლობისა სასანთლენო, ქრისტეს დიდებისა განმაბრწყინებელნო;

გიხაროდენ, კურნებათა მდინარედ და სასწაულთა საუნჯედ ივერიელთათვის მონიჭებულნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 13

ჰოი, ქრისტეისთვის თავდადებულნო ქვაბთახეველნო მოწამენო, ყოვლად უძლეველნო, მიითუალეთ აწ უღირსი ესე გალობანი ჩუენნი და ვითარცა გაქუთ კადნიერებანი ღმრთისა მიმართ, ხსნაი უხილავთა და ხილულთა მტერთაგან გვითხოვეთ და დამკვიდრებაი სასუფეველსა მისსა, რაითა საუკუნოთა მათ სატანჯველთაგან ხსნილნი მარადის ვაქებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა: ალილუია.

იკოსი 1

ზეცისა ძალთა მოშურნე იქმენით რაი სიყუარულსა შინა ქრისტეის ღმრთისასა, ერთობითა დასთხიეთ წმიდაი სისხლი თქუენი სარწმუნოებისათვის მისისა და მოაგანიჭათ მადლი შეწევნისაი და ეშმაკთა განსხმისაი, აწ ჩუენცა გვითხოვეთ მისგან შეურყეველად დაცვაი ეკლესიათაი და მოცემად ჯუარითა ძლევაი ერსა ჩუენსა ურიცხუთა მტერთა ზედა და მშვიდობაი ყოველთა მორწმუნეთა, რაითა საწუთოი ცხორებაი კეთილად განვვლოთ და გნატრიდეთ წადიერად:

გიხაროდენ, მამათა და დედათა ერთობაო, სულისა მიერ წმიდისა შეერთებულნო;

გიხაროდენ, ქრისტეს სარწმუნოებითა განმტკიცებულნო;

გიხაროდენ, ბრძმედსა შინა მძაფრთა სალმობათასა გამოხურვებულნო;

გიხაროდენ, ხორცითა განკაფულნო და სულითა განბრწყინვებულნო;

გიხაროდენ, მოწამეობისა გვირგვინითა განშუენებულნო;

გიხაროდენ, ცუარითა მით საღმრთოითა მორწმუნეთა განმაგრილებელნო;

გიხაროდენ, სულთა არა წმიდათა განმდევნელნო;

გიხაროდენ, მსწაფლ-შემწენო და მეოხნო ჩუენნო, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

კონდაკი 1

ქებით შეგამკობთ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის წამებულთა დედათა და მამათა, ვითარცა ეკლესიისა შეურყეველთა გოდოლთა და გევედრებით: მადლითა მით, რომელ გაქუთ წინაშე ღმრთისა, შეგვეწიეთ წინაშე მისსა, აღაგზოს გულთა შინა ჩუენთა ცეცხლი საღმრთოისა მოშურნეობისაი და მოგუანიჭოს სული სიწმიდისა და კაცთმოყუარებისაი, რაითა ღირსებითა და სიმართლითა ვმსახურებდეთ ეკლესიასა და ერსა ჩუენსა, და ღირს ვიქმნეთ გალობად თქუენდა: გიხაროდენ, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო, ქრისტეისთვის სისხლისა დამთხეველნო!

 

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, ეკლესიისა ჩუენისა შეურყეველნო გოდოლნო და მართლმადიდებლობისა სუეტნო საღმრთონო – დედანო და მამანო, ყრმანო, ჭაბუკნო და მხცოვანნო, და მთავარნო ჩინებულნო, აზნაურნო, და გლახაკნო, მარტვილობისა გვირგვინითა განშუენებულნო, მვედრებელთა თქუენთა მსწრაფლშემწენო და წყალობისა მომნიჭებელნო, ყოვლად ნეტარნო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

ჰოი, სულისა წმიდითა განრწყინებულნო და პატივისმცემელთა თქუენთა მსწრაფლ-შემწენო, ქვაბთახეველნო მოწამენო, მოგვიხსენეთ წინაშე მაცხოვრისა და ღმრთისა ჩუენისა, რომლისა სიყუარულითა სისხლი დასთხიეთ, სანატრელნო, რაითა წყალობითა მოჰხედოს დედისა თვისისა წილხდომილსა ერსა ჩუენსა, მტვირთველსა საუფლოისა ჯუარისასა ქუეყანასა ზედა, და აღგვავსოს მაცხოვნებელითა მღვიძარებითა და კუალად აღგვიდგინოს  საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი, სიმართლისა სიყუარული და მხნეობაი სულისაი; განაძლიეროს მსახურებასა შინა უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფეი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, ყოველნი სამღდელო და სამონაზვნო წესნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი. განანათლეოს ქრისტეისმოყუარე მთავრობაი და მხედრობაი მისი დაიცვას პატიოსნითა მეოხებითა თქუენითა.

ჰოი, კრებულო საღმრთოო, ერთითა წმიდითა განზრახვითა შეერთებულნო ქვაბთახეველნო მოწამენო, იმეოხეთ წინაშე ღმრთისა, აღმოგვიყვანოს სიღრმეთაგან ცოდვათასა და გვიხსნას სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, ცეცხლისა, მახვილისა, განმხრწნელისაგან ქარისა, ზედა მოსლვისაგან უცხო თესლთაისა და ძმათა შორის ბრძოლისაგან, უცნაურისა სენისა და სიკუდილისაგან, და ყოვლისაგან ბოროტისა, რაითა უბრკოლველად თანა-წარვხდეთ საცთურთა მათ საწუთოისათა, და მარადის შენთანა უგალობდეთ მამასა, ძესა და სულსა წმიდასა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

ღირს არს ჭეშმარიტად რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთის-მშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაფიმთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდათა ქვაბთახეველთა მოწამეთა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

 

შეადგინა თინათინ მჭდლიშვილმა

 

23rd of April. Holy Martyrs Of Kvabtakhevi Monastery (†1386)