პარაკლისი წმიდათა კოზმა და დამიანე ასიელთა

სავედრებელი პარაკლისი წმიდათა უვერცხლოთა

მკურნალთა საკვირველთმოქმედთა

კოზმა და დამიანე ასიელთა

 

მღდელმან: კურთხეულ არსი.

უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხორებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი, და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი, და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი.

მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ.

მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი.

მუხლი 4. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი, ხმაი 4

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო, საკვირველთმოქმედნო კოზმა და დამიანე, მოიხილენით და განჰკურნენით უძლურებანი სულთა და ხორცთა ჩუენთანი, უსასყიდლოდ მიგიღებიესთ, და უსასყიდლოდ მოგვცემდით ჩუენ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ტროპარი, ხმაი 2

ვითარცა სნეულთა მრთელ-ჰყოფდით ძალითა ღმრთისაითა, რომელიცა დამკვიდრებულ იყო თქუენ თანა, აწ ჩუენცა მოგვხედეთ, წმიდანო კოზმა და დამიანე, და განგვარინნეთ ყოველთა უძლურებათა და სენთაგან.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

არა სადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი, რამეთუ არა თუმცა შენ გუფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან, ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად; არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლ ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალეემისანი. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობაი 1, უგალობდითსა, ხმაი 6

ძლისპირი: უკულეველად ზღუაი წიაღვლო ისრაელმან, ვითარ ვრცელი ქუეყანაი, და მდევარი ფარაო იხილა დანთქმული უფსკრულთაგან, და ძლევისა გალობასა ღმერთსა გიგალობდა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ვაქებთ საკვირველთა მათ ღუაწლთა თქუენთა, ჰოი, მკურნალნო ხელოვანნო, და ვუგალობთ ქრისტესა ღმერთსა, რომლისა მიერ მსწრაფლ მოგვანიჭებთ მადლსა და კურნებასა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ენება რაი ცხორებაი მრავალთა სულთაი, თქუენ, სათნომყოფელნი თვისნი გამოგაჩინათ უფალმან, რაითა ჰკურნებდეთ ხორციელთა უძლურებათა, და მრავალთა მოუწოდდეთ სინანულად.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

საკვირველთმოქმედად გამოსჩნდით რაი ქუეყანასა ზედა, ჩუენცა გვაქუს სასოებაი თქუენ შორის მოქმედისა მაკურნებელისა მადლისაი, და გევედრებით სენთა და ჭირთაგან მოზღუდვასა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ბუნებისა სჯულთა უაღრეს ჰშევ შენ, მომცემელი სჯულისაი, იესუ – მხსნელი ჩუენი, რომელსა ევედრე ხსნად ჩუენდა, ღმრთისმშობელო, მრავალთაგან შეცოდებათა ჩუენთა.

გალობაი 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: არავინ არს წმიდაი, შენებრ უფალო, ღმერთო ჩუენო, რომელმან აღამაღლე დღეს რქაი ქრისტეანეთაი. დამამტკიცენ ჩუენ ერთობით, კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

იშუენით რაი კეთილმსახურისა თევდოტიასაგან, სიწმიდითა გზრდიდათ ნეტარი იგი, და გასწავებდათ წიგნთა საღმრთოთა და გულისხმის-ყოფასა ღმრთისა მაღლისასა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

დაუტევეთ რაი წინაპართა თქუენთა ელინური ცრუი ბრძნობაი, მცნებასა ქრისტესსა აღასრულებდით, და სულისა წმიდისა მიერ ისწავეთ მეცნიერებაი კურნებისაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ჭეშმარიტისა ღმრთივმეცნიერებისა სიბრძნითა აღვსილნი კადნიერად ქადაგებდით რაი ქრისტესა, ძალითა სიტყუათა თქუენთაითა შეაგონებდით, ნეტარნო, და განსწავლიდით ყოველთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

წმიდაო ქალწულო ღმრთისაო, სიტყვისა დამტევნელო, მგალობელნი ესე შენნი გვიხსნენ ვნებათაგან, რომელნი სარწმუნოებით დედად ღმრთისად აღგიარებთ, უსძლოო.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვილტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტესმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალოს მონა ანუ მხევალი (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: განამრავლენ, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

წარდგომაი, ხმაი 4

ქრისტეს ღმრთისათვის დაითმენდით რაი მრავალთა განსაცდელთა, ვითარცა ქადაგნი მისნი სასწაულთა მიერ განთქუამდით ძლიერებასა მისსა, და მრავალთა მოაქცევდით რაი მეცნიერებად ჭეშმარიტებისა, უშურველად ჰკურნებდით კაცთა და პირუტყვთა, ჰოი, სასწაულთმოქმედნო დიდებულნო კოზმა და დამიანე, აწ ჩუენცა დაგვიფარეთ ყოველთა ჭირთა, სნეულებათაგან და განსაცდელთა.

გალობაი 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: ქრისტე ღმერთი ჩემი, უფალი ძალ ჩემდა, ხმითა მაღლითა იტყვის ეკკლესიაი, და ნებისაებრ ღმრთისა იხარებს სარწმუნოებით, საღმრთოითა მით სიხარულითა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

იხილა რაი უფალმან განზრახვაი თქუენი კეთილი, და დიდი მოშურნეობაი საღმრთოისა ცხორებისა მიმართ, უხუად აღგავსოთ მადლითა, და მოგანიჭათ ძალი სულთა და ხორცთა კურნებისაი.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

იყუენით რაი მკურნალნი ხელოვანნი, თქუენდა ეგულებოდა მოსლვაი სნეულთა და უძლურთა, რამეთუ არავისგან რასა მოიღებდით, ქუელნო, და ლხინებასა მისცემდით მდიდართაცა და გლახაკთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უწმიდურთა სულთა განდევნისა ღმრთივბოძებულითა ძალითა ეშმაკთა განასხამდით, და სნეულთა კურნებდით, წმიდანო უვეცხლონო, და მსწრაფლ შეეწეოდით ყოველთა ურვათაგან ტანჯულთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დაემკვიდრა ღმერთი შენ შორის, ქალწულო, და კარვად სიწმიდისა გამოგაჩინა, და წყაროდ კურნებათა და განმწმედელად ვნებათა, ღმრთისმშობელო ქალწულო.

გალობაი 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: ნათლითა შენითა საღმრთოითა, დიდებულო, სულნი რომელთა აღიმსთუეს შენდამი სიხარულით, განანათლენ, რაითა გიცნან შენ, ღმერთი მხოლოი, განმათავისუფლებელი ცოდვათა მათთაგან.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

იყვენით რაი მარადის განათლებულნი მღვიძარებითა, ასწავებდით უმეცართა სჯულსა ჭეშმარიტსა, და განანათლებდით რაი გულთა მათთა – ბრმათა თუალთა აღუხელდით, მკელობელთა ავლინებდით და ყოველთა უჩვენებდით ღმრთისა დიდებასა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ესმათ რაი სიყუარული თქუენი ჭირვეულთა მიმართ, ქუელნო, ყოველნი ვნებულნი მოისწრფდენ თქუენდა, და მოიღებდენ რაი ნუგეშინისცემასა და ლხინებასა, მადლსა და დიდებასა მისცემდენ ღმერთსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

რომელთა არა რწმენა ძალმოსილებაი თქუენი ქრისტესგან, ერთხმობით მიუგებდით: ვჰკურნავთ ჩუენ ძალითა მისითა, დაგვიდო რაი მცნებად: `უძლურთა განჰკურნებდით, კეთროვანთა განსწმედდით, უსასყიდლოდ მიგიღებიეს და უსასყიდლოდ მისცემდით.~

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მიხსენ, დედოფალო წმიდაო, საბრხეთაგან მტერისათა და გეჰენიისა ცეცხლისაგან და ტყვეობისაგან, რომლითა შეპყრობილ ვართ და ნუ მარცხვენ მგალობელსა ამას შენსა.

გალობაი 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: სოფლისა ზღვაი აღძრულ არს ღელვითა ცოდვისაითა, საშინელად დამნთქამს მე, და მოვივლტი შენდა, ნავთსაყუდელისა და ესრეთ გიღაღადებ: დანთქმისაგან მიხსენ მე, მრავალმოწყალე.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

არა ხოლო თუ კაცთა შორის იქმოდით კურნებასა, არამედ სიმრთელესა მიჰმადლებდით პირუტყუთა, ეგრეთვე აწ შეეწიეთ მათ, სანატრელნო, რომელნი გევედრებიან განკურნებასა და დაცვასა საცხოვართა მათთასა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

საკვირველ არს სიყუარული თქუენი ყოველთა ქმნილებათა მიმართ, ნეტარნო, რამეთუ მხეცნიცა გულისხმა-ყოფდენ თქუენ ზედა დავანებულსა მადლსა, და ტყეთა და ველთა შინა განსრულთა შეწევნად მათდა, თვითვე მოგეგებვოდენ მოღებად კურნებისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ხედვიდენ რაი ურწმუნონი ნიშ-სასწაულთა და კურნებათა, რომელთა აღასრულებდით სახელითა იესუ ქრისტესითა, წადიერებითა მადლობდენ მას და ადიდებდენ ესევითარისა ძალისა თქუენდა უხუად მომცემელსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ესერა შესწუა მუცელი შენი ცეცხლმან საღმრთომან, იშუა რაი შენგან, სძალო წმიდაო, მისა მიმართ მეოხ გვეყავ, რაითა შენ მიერ გვიხსნნეს მერმეთა ტანჯუათაგან.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვილტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.                

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                       

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფე მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთა, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                      

გუნდი: ამინ.

კონდაკი, ხმაი 4

რომელთა მადლნი კურნებათანი მოიხვენით, წმიდანო კოზმა და დამიანე, და მიჰფენთ ჭირვეულთა სიმრთელესა, მოხედვითა თქუენითა მბრძოლთაცა სილაღე დააცხრვეთ, სოფლისა მკურნალნო საკვირველებათა მიერ.

იკოსი

ყოვლისა გონებისა და სიბრძნისა აღმატებულ არს სიტყუაი ბრძენთა ამათ მკურნალთაი, რამეთუ მადლისა მაღლით მომღებელნი, უხილავად კურნებასა მიჰმადლებენ და სალმობათაგან იხსნიან ყოველთა სარწმუნოებითა მვედრებელთა თვისთა.

მღდელმან: მოხედენ, სიბრძნით.

წარდგომაი სახარებისა, ხმაი 4.

წმიდათა რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა, საკვირველ-ყო უფალმან ყოველივე ნებაი მისი მათ შორის.

მუხლი: წინაიწარ ვხედევდ უფალსა, წინაშე ჩემსა მარადის, რამეთუ მარჯულ ჩემსა არს, რათა არა შევიძრა.

მღდელმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის)

მღდელმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდაი სახარებაი, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა.

მღდელმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელმან: მოხედენ.

სახარებაი მარკოსისა

მას ჟამსა შინა მოუწოდა იესუ ათორმეტთა მათ და იწყო წარვლინებად მათა ორ-ორისა და მისცემდა ხელმწიფებასა სულთა ზედა არაწმიდათა. და ამცნებდა მათ, რაითა არარაი მიიღონ გზასა ზედა, გარნა კუერთხი ხოლო: ნუცა ვაშკარანი, ნუცა პური, ნუცა სარტყელსა რვალი. და რაითა ესხნენ სანდალნი, და ნუცა შემოსად ორი სამოსელი. და ეტყოდა მათ: ვიდრეცა შეხვიდეთ სახლსა, მუნ დაადგერით, ვიდრე მიერ გამოსლვადმდე. და რაოდენთა არა შეგიწყნარნენ თქუენ და არცა ისმინონ თქუენი, გამო-რაი-ხვიდოდით მიერ, განიყარეთ მტუერი ფერხთაგან თქუენთა საწამებელად მათა. ამენ გეტყვი თქუენ: უმოლხინეს იყოს სოდომისა და გომორისა დღესა მას სასჯელისასა, ვიდრე ქალაქისა მის. და გამოვიდეს და ქადაგებდეს, რაითა შეინანონ. და ეშმაკნი მრავალნი განასხნეს და სცხებდეს ზეთსა მრავალთა სნეულთა და განჰკურნებდეს.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მეოხებითა წმიდათა უვერცხლოთა მკურნალთა, საკვირველთმოქმედთა კოზმა და დამიანესითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: ღუაწლი კეთილი მოიღუაწეთ სარწმუნოებითა, ჰოი, ნეტარნო ძმანო ასიელნო, და ნიჭნი კურნებათანი და სასწაულნი ზეგარდამო მოიხუენით რაი ქრისტეს ღმრთისაგან, აწ გვითხოვეთ მისგან შეურყეველად დაცვაი ეკლესიათაი, მოცემად ჯუარითა ძლევაი ერსა ჩუენსა, სიმტკიცე მორწმუნეთაი და აღმაღლებაი რქისა მათისაი მწვალებელთა მათ ზედა, ხოლო სოფელსა მშვიდობაი და დიდი წყალობაი სულთა ჩუენთა.

მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა, ძლიერებითა ჯუარისა ვაზისაითა და ივერიის კარის ღმრთისმშობლის ხატისაითა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაითა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდისა წინასწარმეტყუელისა ილია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა, წმიდათა დიდებულთა, და ყოვლად-ქებულთა მოციქულთა თავთა, პეტრესა და პავლესითა, წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა და მატათასითა; წმიდისა დედისა ჩუენისა, მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინოისითა, წმიდა მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაითა და წმიდისა ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა, მეორედ განმანათლებელთა საქართველოს ეკლესიისა და მარად მფარველთა მისთა; წმიდისა მღდელ-მოწამისა ნეოფიტე ურბნელისა და წმიდისა დიდისა მოწამისა აბო ტფილელისაითა; წმიდათა დიდთა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარესა და მარინესითა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა და გრიგოლ ხანძთელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და პანტელეიმონ მთაწმინდელთა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასალისა, აშოტ კურაპალატისა, დავით აღმაშენებელისა და სოლომონისაითა; წმიდისა და კეთილმსახურისა მეფისა თამარისითა, წმიდათა კეთილად მძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: არჩილ, დემეტრე, შუშანიკ, ქეთევან და ლუარსაბისაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა: არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინესა და წმიდისა მთავარ-მოწამისა ბიძინასა და წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა: შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთაითა; წმიდისა დიდისა მოწამისა შალვა ახალციხელისაითა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმინდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან  წამებულთა; წმიდისა ილია მართლისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისმშობელისა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი), წმიდათა უვერცხლოთა მკურნალთა, საკვირველთმოქმედთა კოზმა და დამიანესითა, და ყოველთა წმიდათა შენთაითა გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

გალობაი 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ყრმათა მათ წმიდათა სახუმილი შეაცურია ანგელოსმან მაცხოვრისამან, და ქალდეველნი შეწუნა ბრძანებამან ღმრთისამან, მძლავრსა ასწავეს გალობაი, და თქუეს: კურთხეულ-ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.                           

შეისმინეთ მხურვალე ვედრებაი პალადიასი, და განკურნეთ რაი მძვინვარისაგან სენისა, ნიშად მადლიერებისა სამსა მას კუერცხსა მოგიძღუნიდა, და არა გენება რაი აღებაი მისი, ნეტარო დამიანე, გაფუცებდა ღმრთისა სახელსა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ესმა რა შენ მიერ მიღებაი ძღუენისაი კოზმას, რქუა მოყუასთა თვისთა, რაითა არა დაგფლან მახლობლად ურთიერთას, გარნა ჩუენებასა შინა ამცნო უფალმან, ვითარმედ ძღუენი იგი არა შეიწყნარე ანგარებითა, არამედ სახელითა წმიდისა სამებისაითა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

პირველ აღესრულა ძმაი შენი, წმიდაო დამიანე, და მერმეღა შენ შეჰვედრე რაი წმიდაი სული ღმერთსა, თქუენ მიერ განკურნებულმან აქლემმან კაცობრივ ღაღად-ყო, რაითა ორნივე ძმანი დაგდვან სამარხსა შინა ერთსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ვედრებად ნუ დასცხრები კაცთ-მოყუარისა მიმართ ღმრთისა, ქალწულო უბიწოო, რაითა მოვიღოთ შენდობაი უსჯულოებათა, და მივემთხვივნეთ ცათა შინა განმზადებულთა კეთილთა, მოყუარეთათვის ღმრთისაითა.

გალობაი 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: სახუმილით სამთა ყრმათა ცუარსა ასხურებდინ, და წყლისაგან დაჰსწუენ ელიას საკუერთხნი, რამეთუ ნებაი შენი, ქრისტე, მსწრაფლ აღასრულეს, შენ გაკურთხევთ, და აღგამაღლებთ უკუნისამდე.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.                            

დაუცადებელსა ღუაწლსა შინა განლევდით რაი ცხორებასა თქუენსა, ღმრთისაგან ღირს იქმენით სწორსა პატივსა და დიდებასა, და საიდუმლოი ეგე პირუტყვისგან გამოეცხადა რაი კაცთა, წმიდანი გუამნი თქუენნი გალობითა დასხნეს ლუსკუმსა შინა ერთსა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ეჰა, საკვირველი ეგე სიქველე თქუენი, რამეთუ ყოველთა უსასყიდლოდ მიჰმადლებდით კურნებასა, გარნა შემდგომად სიკუდილისა უფროისად განგადიდათ უფალმან ნიშ-სასწაულთა სიმრავლითა, რომელთაცა გარდამოგვიდინებთ წმიდათა ხატთა მიერ თქუენთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

სიყუარულითა გვიპყრიეს წმიდაი ხატი თქუენი, ჰოი, მადლმოსილნო მკურნალნო, ასიელნო, და გევედრებით: გვიხსენით სულთა და ხორცთა სენთა და სალმობათაგან, რაითა საწუთოი ესე ცხორებაი კეთილად განვვლოთ და განვერეთ საუკუნეთა მათ სატანჯველთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ზეცისა ძალთა თანა დიდებისვმეტყველებთ – მამასა და სიტყუასა და სულსა წმიდასა, სამგვამოვნებასა შინა ერთსა ღმრთეებასა, ერთსა ძალსა, ერთსა უფლებასა და ხელმწიფებასა.

გალობაი 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: ღმრთისა ხილვაი შეუძლებელ-არს კაცთაგან, რომელსა გუნდნი ანგელოსთანი ვერ მიხედუენ, ქალწულო, გამოუჩნდა შენ მიერ კაცთა, სიტყუაი ხორციელ-ქმნილი, რომელსა ვაკურთხევთ, უხორცოთა თანა და შენ დღეს გალობითა გადიდებთ.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ფრიად განბრწყინდა ღუაწლი თქუენი, სასწაულთმოქმედნო დიდებულნო, და განხდა რაი ყოველსა ქუეყანასა, მრავალნი შეგვედრებდენ სახლეულთა თვისთა, და თქუენცა შეეწეოდით და იხსნიდით საფრხისაგან ბოროტისა.

წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ყოველთა მომწოდებელთა თქუენთა გარდამოუდინებდით რაი ლხინებასა, არცა-ღა უგულებელ-ყვენით თხოვაი მიწის მუშაკისაი, ოდეს შევიდა გუელი პირსა მისსა, და მსწრაფლ აღმოხდა რაი ქუეწარმავალი მისგან, აქებდა ღმერთსა, წმიდათა შორის საკვირველსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მსწრაფლ გამოუჩნდით განსაცდელსა შინა მყოფსა დედაკაცსა, და იხსენით მძლავრებისაგან და სიკუდილისა, რამეთუ მეუღლემან მისმან ლოცვითა შეგვედრათ თქუენ, ღირსად სანატრელნო, ვიდრემდის წარემართა გზასა მას შორიელსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გამოუთქმელად მშობელო დამბადებელისაო, საშინელსა მას დღესა განკითხვისასა საზარელისა მისგან განჩინებისა მიხსენ, და მარჯუენეთა თანა ღირს მყავ მე დადგომად ქებით მადიდებელი შენი, ღმრთივმიმადლებულო.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი აკმევს; მკითხველი ან ერისკაცი კითხულობს:

მსმენელნი უსაზღვროისა კაცთმოყუარებისა და თანა-ლმობისა თქუენისა ყოველთა ქმნილებათა მიმართ, ვნატრით ძმობასა თქუენსა, ჰოი, წმიდანო კოზმა და დამიანე, და გევედრებით: აწ ჩუენცა ნუ დაგვივიწყებთ სიმრავლისათვის ცოდვათასა, არამედ მრავალსახეთა სენთაგან განკაფულნი განგვკურნეთ, და განგვაშორეთ ყოველთა საქმეთა უსჯულოებისათა.

გამოგირჩიათ რაი ღმერთმან დამტევნელად მადლთა მათ თვისთა, ღმრთივ-მონიჭებულითა სულითა ვნებათა და სენთა განსდევნიდით, ნეტარნო, და მიიცუალეთ რაი საყოფელთა შინა ზეცისათა, წმიდათა სამკვიდრებელთა, აწცა გაქუთ კადნიერებაი წინაშე მისა, გონებანი და ხელნი მკურნალთა ჩუენთანი აკურთხოს და ჰყოს ორღანოდ თვისად, რაითა ლმობიერებითა გულისაითა და ღმრთისმოშიშებითა იღუწიდენ შეწევნად ყოველთა სნეულთა და დავრდომილთა.

ვითარცა ხართ თქუენ დიდებულნი მეოხნი, განმანათლებელნი და მკურნალნი მომწოდებელთა თქუენთაი ჭირთა და სალმობათა შინა, აწ ისმინეთ თხოვაი მძვინვარეთა სნეულებათა მიერ ტანჯულთა, და ყოველთა სალმობისა სარეცელთა ზედა მდებარეთა (სახელები), რომელთა წარკუეთილ აქუთ სასოებაი კაცთა შეწევნისაი, არამედ ღმრთისა მიერ თქუენდა მონიჭებულითა მადლითა განამტკიცეთ და იხსენით ყოველთა უძლურებათაგან და ვნებათა.

ჰოი, ღუაწლით შემოსილნო მკურნალნო და მოძღუარნო სიბრძნისანო, შეგვაწყნარეთ მფარველსა ერისა ჩუენისასა, ქალწულსა ღმრთისმშობელსა, დაამშვიდოს გულნი ჩუენნი, სოფლისა ღელვათაგან შერყეულნი და შეგინებულნი, და მიგვიძღვეს გზათა საღმრთოთა, რაითა არცაღა განმცემელ ვექმნნეთ სიქადულსა ჩუენსა მართლმადიდებლობასა, და მარადის ვადიდებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან:  რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობითა, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან  ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარეწარაქციოს რისხუაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორის, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                           

გუნდი: ამინ.

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, წმიდანო უვეცხლონო მკურნალნო კოზმა და დამიანე ასიელნო, ვნებულთა კაცთა და პირუტყვთა საღმრთოითა მადლითა განმკურვნელო; უძლურთა და ჭირვეულთა მსწრაფლ-შემწენო; უსწავლელთა მასწავლელნო და სარწმუნოებითა თქუენდამი შევრდომილთა შესავედრებელნო, ზღუდენო და საფარველნო!

ჰოი, ღუაწლმრავალნო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, არა ხოლო თუ კაცთა და პირუტყუთა კურნებისა ხელოვანებაი მოიღეთ ქრისტეს ღმრთისაგან, არამედ მოუკლებელიცა მადლი ვნებათა დაშრეტისაი და ეშმაკთა განხდისაი, და მსწრაფლ შეეწეოდით რაი ყოველთა ვნებულთა, შეაგონებდით განმართებასა ცხორებისა თვისისასა, რაითა მრთელ იყვნენ სულითაცა და ეზიარნენ მაცხოვნებელსა მადლსა ქრისტეს ღმრთისასა, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარეთ სახიერებასა მისსა, რაითა ხორცთა სენისაგან და სულთა ცოდვისა განგვკურნოს და დაგვიცვას ყოველთა უხილავთა და ხილულთა მტერთაგან. ყოვლადძლიერითა მადლითა ლოცვისა თქუენისაითა მსახურებასა შინა განაძლიერეთ უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე, მამაი ჩუენი (სახელი), ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველნი სამონაზვნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენი ქრისტეანენი.

ჰოი, საკვირველთმოქმედნო მკურნალნო კოზმა და დამიანე, კეთილმსახურებრითა კადნიერებითა გვაშორეთ საღმრთოისა მშჯავრისა საშინელებაი უსჯულოებისა ჩუენისათვის და მოწყალებითა თქუენითა გვითხოეთ ქრისტეს მიერ ცოდვათა ჩუენთა ურიცხვთა მოტევებაი, მართლმადიდებლობითა განათლებაი, კეთილთა საქმეთა მიერ განსუენებაი, სასუფეველსა ცათასა განბრწყინვებაი, ანგელოზთა თანა გალობაი, წმიდათა თანა სუფევაი, და თქუენ თანა დიდებაი და მადლობაი, რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაი, პატივი და თაყუანისცემაი, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მღდელმან: სიბრძნით!

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელმან: დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის),  

გუაკურთხენ.

მღდელმან: ქრისტემან ჭეშმარიტმან…

გუნდი: ამინ.

ერისკაცმა: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდათა უვეცხლოთა მკურნალთა კოზმა და დამიანესა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ლოცვაი ხატისა მთხუევასა ზედა:

ყოველთა მოგვიგიეთ რაი უფლისა მიმართ მვედრებელად, წმიდანო უვეცხლონო კოზმა და დამიანე, მუხლმოდრეკითა მლოცველნი შეუვრდებით პატიოსანსა ხატსა თქუენსა და გევედრებით, რაითა გარემომზღუდოთ ჩუენ ცოდვათაგან და განგვარინოთ ყოველთა სენთა და ვნებათაგან.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, ქალწულო მარიამ, მოხედენ ვედრებასა ჩუენსა, და გვიხსენ ყოველთა განსაცდელთა და სნეულებათაგან.

 

შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა