წმინდა მერკური

სავედრებელი პარაკლისი წმიდისა დიდისა მოწამისა მერკვირისა (მერკურისა)

 მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი.

მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ.

მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი.

მუხლი 4. ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი, ხმაი 4

მოწამემან შენმან, უფალო, მერკვირი, ღუაწლსა შინა თვისსა გვირგვინი მოიგო უხრწნელებისა შენ მიერ ღმრთისა ჩუენისა, რამეთუ აქუნდა მას შენ მიერი ძალი, და მძლავრი დაამხვა და შემუსრა კერპთა იგი უძლური ძალი, მისითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო, აცხოვნე სულნი ჩუენნი.

დიდებაი… ტროპარი (იგივე) აწდა…

არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უშჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. მაშინ გთნდეს მსხვუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობა 1, უგალობდითსა, ხმაი 8

ძლისპირი: წამის ყოფითა, ღმერთო, ბუნებანი მდინარენი ზღუდედ აღამაღლენი და მათ შორის განიყვანე ერი ისრაელთაი ხმელად, და გალობდა გალობასა ძლევისასა.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

გვითხოე აწ მადლი ზეცისაი სურვიელთა გალობად დღესასწაულსა შენსა, რაითა ღირსად გადიდოთ შენ, მხნეო მერკვირი, და უგალობდეთ ქრისტესა ყოველთა ღმერთსა.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

შეურცხყო ღმერთშემოსილმან მერკვირი მხედრობაი მეფისა მის მცირედ ჟამ ცხოვრებულისაი, და შენ განგიკუთნა თავი თვისი და სათნო გეყო მეფესა მას უკუდავსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ვითარცა არცხვინე შენ მძლავრთა მათ უკეთურთა, ეგრეთვე აწ დაამხუნე მაჭირვებელნი ჩუენნი, ახოვანო მედარო მერკვირი, რომელნიცა მტრობენ ღუაწლ-დიდებულსა ერსა ჩუენსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დახსნდა წყევაი ევაისი, პირველისა მის დედისაი, რაჟამს უსძლომან შვა უაღრესი ბუნებათაი, ხოლო ერი მორწმუნეთაი, ვითარცა ღირს არს, სამართლად ადიდებენ.

გალობაი 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, ყოვლისა დამბადებელო, რომელმან სიტყვით დაამყარენ ცანი მაღალნი, ყოვლით ძალით მათით და სულითა მით საღმრთოითა დამამტკიცენ ჩუენ ერთობით კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

რაჟამს იგი განეფინა ბრძანებაი უსჯულოთა მათ და ქუეყანაი აღვსებულ იყო კერპთმსახურთა მიერ ყოველთა, უფალო, წარსდგა წინაშე ხელმწიფეთა ღმერთშემოსილი  მერკვირი, და ღმრთად აღგიარა კადნიერად.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

უძლურებაი ბუნებრივი დაივიწყა წმიდამან მოწამემან, და განძლიერებულ იქმნა რაი სულისაგან წმიდისა,  ჯუარითა შეჭურვილმან ახოვნად ამხილა მძლავრსა მას უსჯულოსა, და მრავალნი სატანჯველნი დაითმინა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

არცა ხატმან შუენიერმან, არცა სოფლისა დიდებამან განგაშორა შენ ქრისტეს სიყუარულსა, ჰოი, მერკვირი დიდებულო, და არცა გერეოდა შენ ზარი სიკუდილისაი, რამეთუ კადნიერად არქუ უღმრთოსა დეკოზსა: „უფალ ხარ ხორცთა ჩემთა და არა სულსა“.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მხსნელო ჩუენო, ვედრებითა მშობელისა შენისაითა მშვიდობაი სოფელსა მოჰმადლე, და ძლევაი მტერთაი ჯუარითა მოეც ერსა ჩუენსა ღმრთისმოყუარესა, და მორწმუნენი ღირს-მყვენ შენდობასა.

გვიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტეისმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეის მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალოს მონა ანუ მხევალი (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: განამრავლენ, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

კვერექსის ნაცვლად ერისკაცი იტყვის: – უფალო, შეგვიწყალენ 40-გზის. დიდებაი… აწდა…

წარდგომაი, ხმაი 8

არცაღა დავიწყებულ იქმნა მარტვილობაი შენი, მერკვირი ღუაწლისა მძლეო, რამეთუ ჯუარითა შეჭურვილმან არცხვინე რაი მძლავრებასა მას უღმრთოთასა, დასთრგუნე ყოველი საცთური კერპთაი და გამოჩნდი რაი მკვიდრად ზეცისა იერუსალეიმისა, აწ კადნიერებაი  გაქუს ღმრთისა მიმართ, რაითა უვნებელად დაგვიცვას სულიერთა და ხორციელთა განსაცდელთაგან და ღირს გვყოს სასუფეველსა თვისსა.  

გალობაი 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: ქრისტე ღმერთო, რომელმან არა დაუტევენ წიაღნი იგი მამულნი ზეცას და გარდამოხედ ქუეყანად, სმენაი შენი მესმა მე და ქებით ვადიდებ ძალსა შენსა.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

არად შეჰრცხე გინებაი ღმრთის მოძულისაი, ჰოი, მერკვირი ღმერთ-შემოსილო, არამედ ხედევდ გონებითა ცეცხლსა საუკუნესა, ამისთვის შეურაცხყავ საწუთროი.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ქრისტეისათვის ივნე, მხნეო მერკვირი, და მიეც რაი ხორცი შენი ტანჯვად უღმრთოთა, თავს იდევ ღუაწლთა სიმრავლეი, სანატრელო, და მიიღე გვირგვინი დიდებისაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

განსძლიერდი რაი ქრისტეს ვნებითა, შეჰრაცხენ სატანჯველნი უსჯულოთანი უმცირეს ისართა ჩვილთასა, და გვირგვინოსან იქმენ მის მიერ, ყოვლად ნეტარო მერკვირი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ჭეშმარიტო ღმრთისა დედაო, ევედრე შენ, ძესა შენსა დამბადებელსა, რაითა მიმიძღუეს ჩუენ ნავთსადგურად მყუდროდ და განმარინნეს დანთქმისაგან ცოდვათა ჩუენთასა.

გალობაი 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: ღამე ბნელი ურწმუნოთაი, ქრისტე, მორწმუნეთა ნათელს-ჰყოფს სიტყუათა შენთა მაღლითა, ამისთვის ჩუენცა შენდა აღვიმსთოთ და ღმრთეებასა შენსა ვადიდებთ.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

გონიერი ცეცხლი აღეტყინა გულსა შენსა, ყოვლად ნეტარო მერკვირი, და ყოველთა უქადაგე ქრისტეს ღმრთეებაი და ურწმუნონი მოაქციენ სარწმუნოებად.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ხმა ჰყავ, ბრძენო მოღუაწეო: „ესრეთ ფიცხელ არს სატანჯველი და მწარე არს გუემაი ხორცთაი, არამედ უფროის ტკბილ და ჰამოი არს სუფევაი იგი საუკუნოი“.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მიუგე შენ, ბრძენო, მსაჯულსა მას: „ნუ ჰგონებ შენ, ვითარმედ სატანჯველთა სიმრავლითა განმაშორო მე ქრისტეს ღმრთისაგან, რომლისათვისცა სურვიელ ვარ“.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ჰშევ ღმერთი ხორციელად, უთესლოდ ჯერისაებრ ღმრთეებისა, ამისათვის ჩუენცა, ვითარცა ღირს ხარ, დედაო უბიწოო, ყოველნი გნატრით დაუცხრომელად.

გალობაი 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: ღაღატ-ვყავ ჭირსა ჩემსა შენდა მომართ, ღმერთო, განხრწნისაგან მიხსენ მე, კაცთ-მოყუარე, ვითარცა ხარ მრავალ-მოწყალე.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

განკვირვებულ იქმენნეს დასნი უხორცოთანი, მერკვირი ნეტარო, გიხილეს რაი მოთმინებად ღუაწლთა ქრისტეისთვის.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ეტყოდი მძლავრსა მას, მოღუაწეო: „ არა ღირს არიან ვნებანი სოფლისანი მერმისა მის დიდებისა მოღუაწეთაისა“, და აქებდი ღმერთსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

არცა დაბძარვამან ხორცთამან, და არცა ლიქნამან მძლავრთამან ვერა განგაშორა ქრისტეს სიყუარულსა, ბრძენო მერკვირი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დედოფალსა წმიდასა, სასოსა მარადის, რომელსა მოსწრაფებით ადიდებენ, ჩუენ, ყოველნი, თაყუანის-ვსცემდეთ.

გვიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.                 

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                        

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფეი მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთა, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                    

გუნდი: ამინ.

კვერექსის ნაცვლად ერისკაცი იტყვის: – უფალო, შეგვიწყალენ 12-გზის. დიდებაი… აწდა…

კონდაკი, ხმაი 3

მბრძოლთა შინა უძლეველსა მხედარსა, და ჭირთა შინა ურცხვენელსა ხელის აღმპყრობელსა, გალობით ვადიდებდეთ მერკვირის დიდებულსა, რამეთუ ხსენებისა მისისა მედღესასწაულეთა ჭირთაგან იხსნის და მწუხარებათა.

მღდელმან: მოხედენ, სიბრძნით.

წარდგომაი, ხმაი 4. საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

მუხლი: იქადიან წმიდანი დიდებითა და იხარებენ სარეცელსა ზედა მათსა.

მღდელმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელმან: ღირს-ყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა 

მღდელმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელმან: მოხედენ.

სახარებაი მათესი

ჰრქუა უფალმან თვისთა მოწაფეთა: აჰა მე მიგავლინებ თქუენ ვითარცა ცხოვართა შორის მგელთა. იყვნეთ უკუნ მეცნიერ, ვითარცა გველნი, და უმანკონი, ვითარცა ტრედნი. ეკრძალებოდეთ კაცთაგან, რამეთუ მიგცემდენ თქუენ კრებულსა და შორის შესაკრებელთა მათთა გტანჯვიდენ თქუენ. და წინაშე მთავართა და მეფეთა მიგიყვანენ თქუენ ჩემთვის საწამებლად მათდა და წარმართთა. და რაჟამს მიგცენ თქუენ, ნუ ჰზრუნავთ, ვითარ ანუ რასა იტყოდეთ, რამეთუ არა თქუენ იყუნეთ მეტყუელნი, არამედ სული მამისა თქუენისაი, რომელი იტყოდეს თქუენ შორის. რამეთუ მოჰსცეს ძმამან ძმაი სიკუდილად და მამამან შვილი და აღჰსდგენ შვილნი მამა-დედათა ზედა და მოჰკულიდენ მათ. და იყუნეთ თქუენ მოძულებულ ყოველთაგან  სახელისა ჩემისათვის, ხოლო რომელმან დაითმინოს სრულიად, იგი ჰსცხონდეს.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.  

დიდებაი…

მეოხებითა დიდ-მოწამისა მერკვირისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.   

აწდაი…

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა, აღხოცე უშჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: დიდებულებაი შენი ვინმე მიუთხრნეს, ჰოი, სახელოვანო მხედარო უფლისაო მერკვირი! რამეთუ დასთხიე სისხლი შენი ქრისტეისთვის, და არა ჰრიდე თავსა შენსა მისთვის, აწ ითხოვე ყოვლისა სოფლისათვის მშვიდობით დაცვაი, ნეტარო, და ერსა ჩუენსა – ძლევაი და დამტკიცებაი მართმადიდებლობისაი ქრისტეის ღმრთისაგან, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაი.

 მღდელი: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობლისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოანეისითა; წმიდისა წინაისწარმეტყუელისა ელია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა; წმიდათა მოციქულთა თავთა პეტრეისა და პავლეისითა, და ქართველთა განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომეეისი, თადეოზისა და მატათაისითა; მოციქულთა სწორთა – ღირსისა დედისა ჩუენისა ქალწულისა ნინოისა, და მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა, და წმიდისა ღუაწლისა-მძლისა მოწამისა გიორგისითა; წმიდათა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარეისა და მარინეისითა; წმიდათა მამამთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ და ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოანე და გაბრიელ ქართველთა, იოანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგისაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, აბო ტფილელისა, მიქაელ-გობრონისა, თევდორე მღდლისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინეისა; კონსტანტინე მთავრისაითა; ბიძინა, შალვა და ელიზბარისაითა, შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და წმიდათა მამათა და დედათა, ქვაბთახევსა და აჭარასა შინა უსჯულოთაგან მოწყვედილთაითა; წმიდათა ღუაწლისა-მძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასლისა, დავით აღმაშენებლისა, დემეტრე-დამიანეისა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა და ექვთიმე ღმრთისკაცისაითა; ღირსთა და აღმსარებელთა მამათა ჩუენთა: იოვანე, გიორგი-იოანე ბეთანიელთა, და გაბრიელ სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი და დღის წმიდანი მოიხსენიოს), წმიდისა დიდ-მოწამისა მერკვირისაითა, და ყოველთა წმიდათა შენთაითა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.                      

გუნდი: ამინ.    

გალობაი 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ყრმათა ბაბილონს სახუმილსა მას შინა ცუარი ეცურია ზეგარდამოი. ღმრთისა მიერ ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ-ხარ, უფალო მამათა ჩუენთაო, ღმერთო უკუნისამდე.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

არა შეიძრვოდი სატანჯველთა და აღთქმულთა კეთილთაგან, ღირსო, და უწყალოდ ტანჯნეს რაი ხორცნი შენი, დაუცხრომელად ღაღადებდი: კურთხეულ-ხარ, ღმერთო, აწ და უკუნისამდე.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

რაჟამს ცეცხლმან შეწუნა წმიდანი ხორცნი შენნი, ღუაწლისა მძლეო,  გამოვიდა სურნელებაი შუენიერი, და ღაღადებდი: კურთხეულ-ხარ, ღმერთო, აწ და უკუნისამდე.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

საპყრობილესა გამოგიბრწყინდა რაი ანგელოზი ღმრთისა მიერ, განკურნა  წყლულებანი შენი, ღუაწლისა მძლეო, და ღაღადებდი: კურთხეულ-ხარ, ღმერთო, აწ და უკუნისამდე.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გიხაროდენ შენ, ასულო ადამისო; გიხაროდენ, სძალო ღმრთისაო; გიხაროდენ, მშობელო მაცხოვრისაო, რომელმან დაიტიე შემოქმედი შენი, მეოხ-გვეყავ მარადის.

გალობაი 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: ქრისტესა, რომელიცა ჭეშმარიტად ღმერთ არს და უფალი ყოველთა ბუნებათაი, აღვამაღლებდეთ მას, აწ და უკუნისამდე.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

შეიღებე შენ სისხლითა, ნეტარო, და ადიდებდი რაი ქრისტესა, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარე ძალსა მისსა, რათა გვიხსნნეს ყოვლისაგან ძვირისა.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ძელსა დამოეკიდე რაი მსგავსად მეუფისა შენისა, განიშიშვლნეს ძვალნი შენი, ღირსად საქებელო, და აწ მეოხ ხარ  ჩუენთვის წინაშე მისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მოწამეო ქრისტეისო, რომლისათვისცა ივნე და გვირგვინოსან იქმენ, მოგანიჭა მადლი მოსავთა შენთა შეწევნისაი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ქალწულო უბიწოო, გიხაროდენ, მშობელო ღმრთისაო თ?ნიერ ბუნებათა, რომელსა ვაკურთხევთ, აწ და უკუნისამდე.

გალობაი 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: შენგან, ქალწულო, უთესლოდ ღმრთეებაი იშვა უქცეველად ხორცითა, ამისთვის, ღმრთისმშობელო, გალობით გადიდებთ შენ.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

რაჟამს გიხილა მძლავრმან უცვალებელად, ყოვლად ნეტარო, ბრძანა წარკუეთაი თავისა შენისაი, ღუაწლისა მძლეო, და უფალსა შეჰვედრებდი სულსა შენსა.

წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ქრისტეისთვის მოკუდი და წმიდაი სული შენი სიხრულით შეიწყნარეს ზეცისა განწყობილთა, აწ ევედრე ჩუენთვის უფალსა, რაითა განმარინნეს ჩუენ ყოვლისაგან ცოდვისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

შეუერთდი რაი დიდებულსა მწყობრსა მოწამეთასა, პატივი სიწმიდისაი არცა სიკუდილისა მიერ განგეშორა, ჰოი, მერკვირი დიდებულო, და აწ გაქუს ძალი ეშმაკთა ოტებისაი და უძლურთა კურნებისაი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მშობელო გამოუთქუმელად ძისა ღმრთისაო, ზეცისა ძალთა თანა ევედრე ძესა შენსა, რაითა  გვიხსნნეს მოწევნადთა ჭირთა და ურვათაგან.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერობინთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი აკმევს; ერისკაცი ან მკითხველი კითხულობს:

ვაქებთ შენსა, უფალო, მრავალმოწყალებასა და ქველისმოქმედებასა ჩუენდა მომართ, რამეთუ დიდ-მოწამემან ამან მერკვირი დააყენა სიბორგილი კერპთმსახურებისაი საჭურველითა ჯუარისა შენისაითა, კაცთმოყუარე, მძლავრთაგან არა შეძრწუნდა, ცეცხლისაგან არა შეშინდა და მეოხ არს სულთათვის ჩუენთა.

ბრწყინავს სახსენებელი შენი, ჰოი, ქრისტესთვის წამებულო მერკვირი, ვითარცა ბრწყინვალებაი მზისაი და საღმრთოთა მადლთა ნათლითა განანათლებს სულთა მოსავთა შენთასა და განსდევნის არმურსა ცოდვათა და ვნებათასა, აწ  ჩუენცა გვიხსენ მოწევნადთა ჭირთა და ურვათაგან.

ბრწყინავს სახსენებელი შენი, ჰოი, წმიდაო მოწამეო მერკვირი, რამეთუ ზეციერი სიძეი შენი – ქრისტე გაქუნდა რაი ზღუდედ უბრძოლველად, ხელმწიფებაი მტერისაი დასთრგუნე და ერი მრავალი მოაქციე მართლსარწმუნოებასა ზედა, აწ ჩუენცა შეწევნასა შენსა მოვევლტით, რაითა დაგვიცვა ყოველთა ძვირთაგან და ღირს-გვყავ კეთილდღეობითსა ცხორებასა.

ვითარცა განაქიქე შენ ბილწი განზრახვაი იულიანესი და აღსპობისაგან იხსენ ქრისტეანეთა ერნი, ეგრეთვე აწ სატანისა მახეთაგან და სჯულისაგან უცხოისა დაგვიფარე ერი ქართველთაი, და ყოვლისაგან ძვირისხილვისა გვიხსენ მოსავნი შენნი.

განადიდა რაი ეკლესიამან ღუაწლი შენი, ჰოი, მერკვირი სანატრელო, დიდმოწამეთა შორის შეგრაცხა, და გვიწესს ყოველთა მორწმუნეთა ვედრებად შენდა, რაითა გვიხსნნეს ჩუენ ოხითა შენითა ქრისტემან, და დაგვიცვას ყოველთა მძვინვარეთა სალმობათა და სენთაგან.

ქრისტესა – ჩუენთვის ქალწულისაგან შობილსა შეუდეგ, ჰოი, ძლევაშემოსილოო მერკვირი, და ყოვლითა გულითა შეიყვარე რაი დედაი მისი საყუარელი, შეწევნითა მისითა სძლე მძლავრთა მათ წინა-აღმდგომთა, აწ ჩუენცა შეგვავედრე სახიერებასა მისსა, ნუ განგვაშორებს მეოხებასა წილხვედრთა თვისთა, რაითა არცაღა განმცემელ ვექმნნეთ სიქადულსა ჩუენსა მართლმადიდებლობასა, და მარადის ვაქებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.                         

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩვენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უშჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობითა, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.                                 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან  ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარე-წარაქციოს რისხუაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორის, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                       

გუნდი: ამინ.

კვერექსის ნაცვლად ერისკაცი იტყვის: – უფალო, შეგვიწყალენ 3-გზის. დიდებაი… აწდა…

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, კეთილშუენიერებითა ცისკროვან-ბრწყინვალეო, დიდო მოწამეო მერკვირი, მნათობო ყოვლისა სოფლისაო და ახოვანო მხედარო ქრისტეის ღმრთისაო; უძლეველო წინამბრძოლო სამწყსოისა მისისაო და მფარველო ეკლესიისაო; შემწეო მორწმუნეთაო და სიხარულო მწუხარეთაო; გამომხსნელო ტყუეთაო და ღმრთისა მიმართ მეოხო ყოველთა მვედრებელთა და მადიდებელთა შენთაო!

ჰოი, ბრძოლათა შინა უძლეველო მხედარო ბრწყინვალეო და ჭირთა შინა ურცხვენელო ხელის აღმპყრობელო, მვედრებელთა შენთა მსწრაფლ-შემწეო და წყალობისა მომნიჭებელო, წმიდაო დიდო მოწამეო მერკვირი! ვითარცა სძლიე მეფესა იულიანე განდგომილსა ვედრებითა ბასილი დიდისათა, და დაიფარე სამწყსო მისი წარწყმედისაგან და ყოვლისაგან ბოროტისა, ეგრეთვე აწ ელვარებითა სიწმიდისა შენისაითა მოხედენ სამკვიდრებელსა ქართველთასა, და მკვიდრსა მას ზედა ერსა ჩუენსა, მართლმადიდებელსა, მძლავრთა კუეთებისაგან მრავალგზის შეჭირვებულსა და დაგვიცევ გარე-მოდგომილებისაგან მტერისა და ძმათა შორის ბრძოლისაგან, ხოლო ჩუენ მოგუმადლე ძალი დატევებისათვის ცოდვათასა და მოგვანიჭე შენებრი მხურვალებაი სარწმუნოებისაი, ძმებრივი სიყუარული მოყუასისაი და საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი, რაითა დავარღიოთ ყოველნი მანქანებანი ჯოჯოხეთისა მთავრისაი და სიწმიდითა და ღირსებითა განვვლოთ ჟამი ცხორებისა ჩუენისაი. მრავალშემძლებელითა ძალითა შენითა განაძლიერე მსახურებასა შინა უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლად-სამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღდელონი და სამონოზნო წესნი. კეთილმორწმუნენი მხედართმთავარნი და ქალაქმთავარნი, და ყოველნი ქრისტესმოყუარე მხედრობა და კეთილისმყოფელნი ჩუენნი, და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტიანენი.

ჰოი, ახოვანო და ღუაწლსა შინა სახელოვანო მოწამეო, მხნეო მერკვირი!  ემსგავსე რაი მნესა მას გონიერსა და მიიღე ტალანტი უფლისა შენისაი და განამრავლე იგი და მიუძღუანე მრავალწილად მომნიჭებელსა, აწ ოხაი ჩუენი შესწირე მისა მიმართ და გვითხოვე, რაითა მოგვანიჭოს სიმხნეი სულისაი, და დაგვიფაროს სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, ცეცხლისა, მახვილისა, განმხრწნელისაგან ქარისა, ზედა მოსლვისაგან უცხო თესლთაისა და ძმათა შორის ბრძოლისაგან, ტყვეობისაგან ეშმაკისა და უწმიდურთა სულთა ყოვლისა მოქმედებისაგან, უცნაურისა სენისა და სიკუდილისაგან, რაითა უბრკოლველად თანა-წარვხდეთ საცთურთა მათ საწუთოისათა, და შენ მიერ ძღუანებულნი მივიწივნეთ ზეციერსა მას იერუსალეიმსა, რაითა სასუფეველსა შინა მარადის უგალობდეთ მამასა, ძესა და სულსა წმიდასა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

მღდელმან: სიბრძნით!

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელმან: დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის). გუაკურთხენ.

მღდელმან: ჩამოილოცოს.

 

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდისა დიდ-მოწამისა მერკვირისა, და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ლოცვაი ხატის მთხვევასა ზედა:

გაქებთ შენ, ვითარცა დიდსა მოწამესა, რომელმანცა მრავალფერთა სატანჯველთა დათმენითა არცხვინე მცბიერთა მათ ეშმაკთა და გვირგვინი ბრწყინვალეი მოიგე ღმრთისაგან, აწ ჩუენცა გვიმეოხე წინაშე მისა, ღმრთეებრივი წყალობაი მოგუმადლოს მოშიშებითა შევრდომილთა ხატსა შენსა – მოგვიტევოს ყოველნი შეცოდებანი ჩუენნი და გვიხსნნეს მანქანებათაგან ეშმაკისა, რაითა შენითა შუამდგომელობითა ღირს-ვიქმნნეთ ხილვად და დამკვიდრებად სასუფეველისა.

დედოფალო, ყოვლად ბრწყინვალეო მარიამ, წმიდისა დიდმოწამისა მერკვირის ლოცვითა წარგვიმართენ დღენი ცხორებისა ჩუენისანი, სადიდებელად ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისა, ამინ.

 

 

მიქაელ მოდრეკილის საგალობლის გამოყენებით შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა