პარაკლისი ღირსისა პიროს ბრეთელისა

სავედრებელი პარაკლისი

ღირსისა მამისა ჩუენისა

პიროს ბრეთელისა

 

მღდელი: კურთხეულ არს-ი.

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის. უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელი: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი.

მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ.

მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი.

მუხლი 4. ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი

მოციქულებრივი სრბაი აღასრულე, მო-რაი-ხვედ ქუეყანასა ჩუენსა, ღმრთეებრივო ხატო სინანულისაო და შემომკრებელო გარემო შენსა მეძიებელთა საღმრთოისა მადლისათაო, რომელმან ღუაწლითა შენითა განაბრწყინვე ერი ქართველთაი, ღირსო მამაო პიროს ბრეთელო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ტროპარი

იყავ რაი ათორმეტთა მოწაფეთა შორის იოანე ზედაზნელისაითა, მისგან განისწავლე და განათლდი რაი მადლითა საღმრთოითა, მკვიდრნი ქართლისანი განამტკიცე ღმრთისმსახურებასა შინა და მახლობლად ბრეთისა აღაშენე მონასტერი საცხოვნებლად სულთა და სადიდებელად ღმრთისა, მას ევედრე აწ, ნეტარო პიროს, ხსნად ჩუენდა ყოვლისაგან ურვისა და ზედა დასხმისაგან ხილულისა და უხილავისა მტერისა.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

არა სადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი, რამეთუ არა თუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად; არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობაი 1, უგალობდითსა, ხმაი 7

ძლისპირი: წამის ყოფითა, ღმერთო, ბუნებანი მდინარენი ზღუდედ აღამაღლენი და მათ შორის განიყვანე ერი ისრაელთაი ხმელად, და გალობდა გალობასა ძლევისასა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ვიხარებთ ხსენებასა შენსა, წმიდაო პიროს, და მადლობასა შევსწირავთ ღმერთსა, რომელმან მოგავლინა მოღუაწედ და მლოცველად ერისა ჩუენისა და დიდებად და სიმტკიცედ ქართლისა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

სიჭაბუკითგან ისწრაფდი ანგელოსებრივისა მიმართ ღუაწლისა,  და გამოსჩნდი სათნოდ სამებისა წმიდისა, მას ევედრე აწ, ღირსო, გვიხსნნეს ჩუენ უძლურებისაგან და ჭირისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ლოცვითა მოიპოვე რაი ქრისტესგან მადლი სულისა წმიდისაი, ყოველთა ხორციელთა შუებათა და გემოთა მათ გულისთქუმისათა შეურაცხის-ყოფდი მღვიძარებითა და მარხვითა.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დახსნდა წყევაი ევაისი, პირველისა მის დედისაი, რაჟამს უსძლომან შვა უაღრესი ბუნებათაი, ხოლო ერი მორწმუნეთაი, ვითარცა ღირს არს, სამართლად ადიდებენ.

გალობა 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, ყოვლისა დამბადებელო, რომელმან სიტყვით დაამყარენ ცანი მაღალნი, ყოვლით ძალით მათით და სულითა მით საღმრთოითა დამამტკიცენ ჩუენ ერთობით კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

დაუტევე რაი საწუთოი, მიიწიე მონასტერსა, მახლობლად ანტიოქიისა, და წინამძღურობითა იოანესითა იღუწიდი სადიდებელად ღმრთისა, მას ევედრე აწ, ნეტარო პიროს, ხსნად ჩუენდა ყოვლისაგან ბრალისა და საცთურისა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ყოვლად ქებული მოძღუარი შენი და ბრწყინვალე მნათობი იოანე, განკაფავდა რაი ხორცსა ლოცვითა და მღვიძარებითა, იქმოდა ღმრთისა მიერ მრავალთა ნიშთა და სასწაულთა, და კეთილად გმწყსიდათ მოწაფეთა თვისთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ევლტოდა რაი ღირსი იოანე საწუთოსა მას დიდებასა, უდაბნოდ განსრული დაჯდა ქუაბსა მას შინა მოწაფეთა თანა, რომელთა შორის აღრაცხული მისგან განისწავლე, ნეტარო, და განათლდი მადლითა საღმრთოითა.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მხსნელო ჩუენო, ვედრებითა მშობელისა შენისაითა მშვიდობაი სოფელსა მოჰმადლე, და ძლევაი მოეც ერსა ჩუენსა ღმრთისმოყუარესა მტერთა ზედა უხილავთა და ხილულთა, და მორწმუნენი ღირს-მყვენ შენდობასა.

მიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელი: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტესმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს… (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთსა).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელი: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

წარდგომაი

დღესასწაულობს რაი ქართველთა ეკლესიაი ხსენებასა შენსა, სანატრელო, იხარებს კრებული მორწმუნეთაი, მომხსენებელი ღუაწლისა შენისა, და ითხოვს მეოხებასა შენმიერსა ღმრთისა მიმართ, რაითა განჰკურნოს ვნებათაგან შესუარული გულისთქმანი ჩუენნი, რომელნი განარისხებენ გონებასა ჩუენსა, და დააცხროს ღელვანი ბოროტისა უღირსებისაი, რაითა უკუნისამდე ვადიდებდეთ ძლიერებასა მისსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დაღათუ ანდრია მოციქულმან იქადაგა სახარებაი ძისა შენისაი ივერიას – წილხვედრსა შენსა, კუალად მოავლინე ქალწული ნინო ხსნისათვის ერისა ჩუენისა, მშობელო სიტყვისაო, და შემდგომად ასირიითგან წარმოგზავნე რაი ათსამმეტნი მამანი განსავრცობად ქრისტეს სარწმუნოებისა, მათ მიერ დაამყარე ქართლოსიანნი კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა, რამეთუ მიერითგან არღარა ოდეს მიდრეკილ არს ქუეყანაი ესე ჩუენი წმიდისა და მართლისა სარწმუნოებისაგან, და არცა-ღა მივდრკეთ უკუნისამდე მადლითა-ვე წმიდისა სამებისაითა და მეოხებითა შენითა, ყოვლად უბიწოო დედოფალო, სასოო და მფარველო ჩუენო, ღმრთისმშობელო, აწ ვედრებად ნუ დასცხრები ქრისტეს ღმრთისა მიმართ ჩუენ მოსავთათვის შენთა.

გალობაი 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: ქრისტე ღმერთო, რომელმან არა დაუტევენ წიაღნი იგი მამულნი ზეცას და გარდამოჰხედ ქუეყანად, სმენაი შენი მესმა მე და ქებით ვადიდებ ძალსა შენსა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

გხედვიდა იოანე სულითა უძლეველსა, მიიწიე რაი საზომსა დიდსა, და სქემითა ანგელოზებრითა შეგმოსა, გაკურთხა რაი იწროსა გზასა ზედა მონაზონებისასა სრბად წმიდითა ჯუარითა თვისითა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ცნეს რაი იოანეს ყოფაი უდაბნოსა, შეაჭირვებდა სიმრავლე ერთაი, და განიზრახა რაი ლტოლვაი უცხოებად, გევედრებოდათ მოწაფეთა თვისთა, რაითა დაშთეთ და იღუწიდეთ მასვე უდაბნოსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

არა განუტევეთ მარტოი იოანე, შეკრულ იყვენით რაი სიყუარულითა სულიერითა, და გაუწყათ ბრძანებაი ღმრთისაი, უწყებული ანგელოზისაგან, რაითა წარმოემართოთ ივერიას, ხსნად ყოვლისაგან წარმართულისა სწავლებისა და წვალებისაგან მკვიდრთა მისთა.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ჭეშმარიტო ღმრთისა დედაო, ევედრე შენ, ძესა შენსა დამბადებელსა, რაითა მიმიძღუეს ჩუენ ნავთსადგურად მყუდროდ და განმარინნეს დანთქმისაგან ცოდვათა ჩუენთასა.

გალობა 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: სული მაცხოვარებისაი, უფალო, რომელ-იგი მიუდგა გულსა შინა პირველთა წინაისწარმეტყუელთასა და იშვა ქუეყანასა, მან მაუწყა ჩუენ მოსლვაი შენი ქუეყანად მორწმუნეთა ცხორებად, და აწ განათლებულნი გალობით გადიდებდით.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

გამოგირჩიათ რაი ათორმეტნი ეგე მოწაფენი, თანა მოგზაურ ექმენით მოძღუარსა თქუენსა, და დაბებკულითა მოსილნი, უხამლონი, კუნკულითა, მშვიდობითა მოიწივნეთ მცხეთად და მადლობასა აღუვლენდით ღმერთსა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

აჰა, წინა მოგეგებნათ თქუენ ევლავიოზ – კათალიკოსი ქართლისაი, უწყებული სულითა, და ზოგად მის თანა მოიღეთ რაი ენანი ცეცხლისანი, თაყუანის-ეცით სუეტსა მას ცხოველსა და ადიდებდით ღმერთსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ცრემლითა ითხოვდით რაი მყუდროსა სამკვიდრებელსა ღმრთისაგან, უჩუენა იოანეს მთაი ჩრდილოდ კერძო მცხეთისა და ჯუარისა მის პატიოსნისა, და მუნ დაეყუდნეთ, ვითარცა სათნო-იყო სულმან წმიდამან.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ცანი და ქუეყანაი განათლდეს შენ მიერ, უქორწინებელო დედაო იესუისო, რამეთუ გამოგვიბრწყინვე შენ ნათელი დაუშრეტელი, ღმერთი ყოველთაი, რომელმან ბნელსა შინა შეყენებულნი მიხსნნა და ზეცისა სასუფეველისა მკვიდრად გვიჩინნა.

გალობა 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: დანთქმული ღელვათა სოფლისა ამის განსაცდელთა ნავითა ცოდვისაითა შთავრდომილი და მიგდებული მხეცსა სულთა მომსრველსა, გიღაღადებ: ვითარცა იონა განხრწნისაგან და სიკუდილისა მიხსენ, ქრისტე.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

აღირჩია რაი მარტოდ მყოფობაი, დაემკვიდრა ქუაბსა შინა იოანე, და მძლე-ექმნა ყოველსავე მანქანებასა ეშმაკთასა ლოცვითა და მოღუაწებითა, ხოლო თქუენ მიგავლინათ ყოველთა დაბათა და სოფლებთა ქადაგებად და განსხმად ეშმაკთა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

თანა აქუნდა რაი იოანეს წმიდანი ნაწილნი მარტვილთანი, განგიყოთ მოწაფეთა, რაითა იცვებოდეთ მათითა მადლითა, და განეშორნეთ რაი ურთიერთას მამანი ათსამმეტნი, წარივლინე ქართლსა, ნეტარო, და უშიშად განჰფენდი სიტყუასა ღმრთისასა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

განამტკიცებდი რაი ერსა მას – მაზდეანთაგან ცთუნებულსა, დამკვიდრდი მახლობელად ბრეთისა და აღაგე ტაძარი სახელსა ზედა ღმრთისმშობელისასა, ჰგიეს რაი აქამომდე სადიდებელად ღმრთისა, გარნა აწ წოდებულ არს, ღირსო, სახელსა ზედა შენსა.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

წინაისწარ მოასწავა საიდუმლოი შენი, ქალწულო, პირველ კიდობანმან სჯულისამან, შემწყნარებელმან საღმრთოთა წერილთამან, და ტაკუკმან ოქროისამან, სამკვიდრებელმან მანანაისამან და კუერთხმან.

მიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელი: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.              

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                       

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელი: რამეთუ შენ ხარ მეუფე მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაი, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე. 

გუნდი: ამინ.

კონდაკი

მართლმადიდებლობისა მოძღურებანი დანერგენ და სარწმუნოებასა შინა განაძლიერე რაი ერი ქართველთაი, ლამპარი შენი განაბრწყინვე ანგელოზებრივი ცხოვრებითა, მსგავსად ქალწულთა, სიძისა მის მომლოდინეთა, და აწ იხარებს ეკლესიაი ხსენებისა შენისათვის, რამეთუ მარადის ევედრები ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

იკოსი

იქადის აწ შუამდინარეთი აღმოცენებისათვის შენისა, ნეტარო, და იხარებს მხარე ქართლისაი, განანათლე რაი მკვიდრნი მისნი საღმრთოითა სწავლითა, ხოლო წმიდაი ეკლესიაი ჩუენი იშვებს შვილთა თვისთა თანა, აღასრულებს რაი ხსენებასა შენსა და ქებით ადიდებს ქრისტესა ღმერთსა, რომელმანცა მოგუმადლა ჩუენ წმიდანი ათსამმეტნი ასურელნი მამანი, რომელთა შორის ჰგიებ შენცა, წმიდაო პიროს, და მეოხ ხარ ჩუენთვის წინაშე მისსა.

მღდელმან: მოხედენ, სიბრძნით. წარდგომა ხმაი 4 – პატიოსან-არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

მუხლი: უგალობდეთ ღირსნი მისნი უფალსა.

მღდელმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა.

მღდელმან: ლუკასაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელმან: მოხედენ.

სახარებაი ლუკასი

ჰრქუა უფალმან თვისთა მოწაფეთა, ნეტარ-ხართ გლახაკნი სულითა, რამეთუ თქუენი არს სასუფეველი ღმრთისაი. ნეტარ-ხართ თქუენ, რომელთა გშიის აწ, რამეთუ განჰსძღეთ. ნეტარ-ხართ რომელნი ჰსტირთ აწ, რამეთუ იცინოდეთ. ნეტარ-იყუნეთ რაჟამს მოგიძულნენ თქუენ კაცთა და ოდეს გამოგასხნენ და გაყუედრებდენ და განხადონ სახელი თქუენი, ვითარცა ბოროტთაი ძისათვის კაცისა. გიხაროდენ მას დღესა შინა და მხიარულ იყუენით, რამეთუ აჰა, ესერა სასყიდელი თქუენი მრავალ _ არს ცათა შინა.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

მეოხებითა ღირსისა მამისა ჩუენისა პიროს ბრეთელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცე ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა, აღხოცე უსჯულოებანი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: ჰბრწყინევდი ვითარცა სანთელი მაღალსა ზედა სასანთლესა მონაზონებისასა, სჯულისა განმწმედელო მამაო პიროს, და სამებისა ნათლითა ჰნათობდი რაი ქუეყანასა ჩუენსა, მონაზონთა გულსმოდგინებასა აღაორძინებდი და სხუათა უმრავლესთა აღადგინებდი სურვილად მონაზონებისა, აწ ითხოვე ქრისტეს მიერ შეუძრველად დაცვაი მართლაღსარებითა დამტკიცებულისა ეკლესიისა, მოცემად ჯუარითა ძლევაი ერსა ჩუენსა, სიმტკიცე მორწმუნეთა და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაი.

მღდელი: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა პატიოსანთა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდისა დიდისა წინაისწარმეტყუელისა ელია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა; წმიდათა დიდებულთა, და ყოვლად-ქებულთა მოციქულთა თავთა, პეტრესა და პავლესითა; წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომესი, თადეოზისა და მატათაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაითა; წმიდისა დიდებულისა და ღუაწლისა-მძლისა მოწამისა, ძლევა-შემოსილისა გიორგისა და წმიდათა დიდთა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარესა და მარინესითა; ღირსისა დედისა ჩუენისა, მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინო ქართველთ განმანათლებელისა და წმიდისა პატრიარქისა ევსტათი ანტიოქიელისა – ქართლის ეკლესიათა მაკურთხეველისაითა; წმიდათა მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა მამამთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ, ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა, მეორედ განმანათლებელთა საქართველოს ეკლესიისა და მარადის მფარველთა მისთა და წმიდისა მღდელმოწამისა ნეოფიტე ურბნელისაითა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელთაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა ჩუენთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, ჰაბო ტფილელისა, გობრონისა, თევდორე მღდლისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთის მთავართა დავით და კონსტანტინესა და კონსტანტინე მთავრისაითა; წმიდისა მთავარ-მოწამისა ბიძინასა და წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა: შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთაითა; წმიდისა მოწამისა შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმინდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან წამებულთაითა; წმიდათა ღუაწლისამძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასალისა, დავით აღმაშენებელისა, დემეტრე-დამიანესა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა, ექვთიმე ღმრთისკაცისა და ექვთიმე აღმსაარებლისაითა; წმიდათა აღმსაარებელთა მამათა ჩუენთა, იოვანესი და გიორგი-იოანე ბეთანიელთა და ღირსისა მამისა ჩუენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა, აღმსაარებელისა და სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი); ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა პიროს ბრეთელისაითა, და ყოველთა წმიდათა შენთაითა გევედრებით შენ მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.   

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელი: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.                     

გუნდი: ამინ.

გალობა 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ყრმათა ბაბილონს სახუმილსა მას შინა ცუარი ეცურია ზეგარდამოი. ღმრთისა მიერ ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ-ხარ, უფალო მამათა ჩუენთაო, ღმერთო უკუნისამდე.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

მოგავლინა ღმერთმან ივერიას განსამტკიცებლად მართლისა სარწმუნოებისა ერსა შორის ჩუენსა, და მოსცა მადლი სიტყუასა შენსა, მას ევედრე აწ, ღირსო, რაითა გვიხსნნეს მონებისაგან ეშმაკისა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ყოვლითა სიბრძნითა აღვსილი ქადაგებდი რაი ყოვლად-უბიწოსა სარწმუნოებასა, ამხილებდი შეცთომილთა, ნუგეშინის-სცემდი მწუხარეთა, სნეულთა კურნებდი და სულთა ბოროტთა აოტებდი შეპყრობილთაგან.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ძლიერი შური გაქუნდა რაი, პატიოსანო მამაო, ვითარცა ელიას, აღეგზენ ცეცხლითა საღმრთოითა და შესწუენ ენანი მწვალებელთა და წარმართთანი ქრისტეს შეწევნითა და ყოველთა განსწავლიდი მცნებათა შინა მისთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გიხაროდენ შენ, ასულო ადამისო, გიხაროდენ, სძალო ღმრთისაო, გიხაროდენ, მშობელო მაცხოვრისაო, რომელმან დაიტიე შემოქმედი შენი, მეოხ-გვეყავ ჩუენ მარადის.

გალობა 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: შეუწუელმან მაყუალმან სინას აუწყა ღმერთი მოსეს, ხმითა წულილსა და ენა-მძიმესა, და შურმან საღმრთომან ყრმანი იხსნნა სახუმილისაგან და გალობით ღაღადებდეს: ყოველნი საქმენი აკურთხევდით დღეს ღმერთსა და უფალსა, უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

გულსმოდგინედ ილოცვიდი რაი ყოვლისა სოფლისათვის, მხნეო მოსაგრეო, უფროის ქართველთათვის აღავლენდი ვედრებასა, რაითა მართლითა სარწმუნოებითა სძლევდეს წინააღმდგომთა ჭეშმარიტებისათა და განმარჯვებასა მოიხვეჭდეს მაჭირვებელთა ზედა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

განამრავლებდი რაი სწავლათა სულთა მარგებელთა, კურნებათა იქმოდი ქრისტეს შეწევნითა და განამტკიცებდი მორწმუნეობასა ერისასა, ხოლო აწ გაქუს რაი შუა-მდგომელობაი ღმრთისა მიმართ, შეგვეწიე, რაითა გვიხსნეს რწმენისაგან არა-ცხოველისა და ნელ-ტფილისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ენამან შენმან ღმრთის-მეტყუელმან ქუეყანაი ესე ჩუენი მოძღურებითა მდინარის სახედ აღავსნა და მორწყნა რაი გულნი უმეცართანი, მოიყვანნა ღმრთის მეცნიერებად და სცხონდებოდენ სულიერად. აწ განანათლენ ცოდვითა დაბნელებული სული ჩემი, მამაო პიროს, და გული ჩემი აღავსენ სიყუარულითა საღმრთოითა.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

სჯულისა კიდობანმან მოგასწავა შენ, არათუ ფიცარნი გაქუნდეს შენ, არამედ ქრისტე ღმერთი სჯულისმდებელი, ღმრთისმშობელო, რომელი იგი უსჯულომან ერმან ჯუარს აცუა ხსნად ჩუენდა, რომელნი ვიტყვით: ღმერთსა და უფალსა უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

გალობა 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: მტვირთველმან გამოუცდელმან უხრწნელებისამან, სიტყუასა დამბადებელსა ავასხა ბუნებათა. მოვედ, უბიწოო ქალწულო, ღმრთისმშობელო, შენგან შობილსა თანა მასწავე მორწმუნეთა, რაითა ღირს ვიქმნეთ ჩუენ დიდებად შენდა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

სულისა მიერ გეუწყა რაი განსვლა შენი ხორცთაგან, მწყემსო კეთილო, შეჰვედრე სამწყსოი და მერმე სული თვისი უფალსა, და შეერთე რაი სიმრავლესა მას წმიდათასა, მრავალმოღუაწე გუამი შენი პატივითა დაკრძალეს წმიდასა მას ტაძარსა შენსა.

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

იქადის ერი ჩუენი და განსცხრების სავანე ბრეთისაი, რამეთუ მოვისწრაფვით წიაღსა მისსა, რომელსა შინა მდებარე ნაწილთა შენთა წმიდაი სამარხოი, ვითარცა წყაროი დაუწყვედელი, აღმოაცენებს მადლთა სურნელებასა და კურნებასა მიჰმადლებს მისდამი შევრდომილთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ქრისტემან მოგცა მადლი სასწაულთაცა საქმედ და ესრეთ პატივ-გცა საწუთროსა ამას, ხოლო შემდგომად სიკუდილისა უფროის იდიდე წინაშე მისსა, და გაქუს რაი მადლი შეწევნისაი, მეოხ გვეყავ, რაითა მოგუანიჭოს შიში ღმრთისაი და ახოვანებაი სულისაი.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ძუელი სჯული მოგასწავებს, ქალწულო წმიდაო, და ახალი აღგიარებს ღმრთისმშობლად, უსძლოო, და ჩუენ მორწმუნენი სარწმუნოებით ვიტყვით: მშობელო სიტყვისაო, ვედრებად ნუ დასცხრები ღმრთისა მიმართ მოსავთა შენთათვის.

ღირს არს ჭეშმარიტად რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერობინთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაფიმთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი აკმევს; მკითხველი ან ერისკაცი კითხულობს:

განმაძლიერებელმან შენმან ქრისტემან, ღირსო, გამოაცხადნა სიმხნენი ღუაწლთა შენთანი, და განჰფინა რაი კიდეთა ქუეყანისა ჩუენისათა, მოვიდოდეს მორწმუნენი, და შენ მიერ განსწავლულნი აღეშენებოდენ სულითა, ეგრეთვე აწ წარმწყმედელთა გზათაგან განგვარინე, ნეტარო პიროს, და დაგვიცევ ჩუენ უბიწოდ წვალებისაგან, რაითა წრფელითა გულითა ვფუცოთ ყოველთა: „არა გეცრუვნეთ შენ, სიწმიდით მშობელო ჩუენო კათოლიკე ეკლესიაო, და არცა განგცეთ შენ, სიქადულო ჩუენო, მართლმადიდებლობაო“ და ღირს ვიქმნეთ ქებად და გალობად ღმრთისა.

ჰბაძე რაი მოძღუარსა შენსა იოანეს, ღუაწლითა ფრიადითა მიიწიე საზომსა დიდსა და დიდებულად შეამკევ წმიდაი ეკლესიაი ჩუენი სასწაულთა და ნიშთა საკვირველთა აღსრულებითა და ცხორებისა ბრწყინვალებითა, ხოლო მხილველნი და მსმენელნი წმიდისა ცხორებისა შენისანი ადიდებდენ ღმერთსა, წმიდათა შორის საკვირველსა, მას ევედრე აწ, ნეტარო პიროს, მოგვმადლოს ღირსნი მამანი და ბრძენნი განმგებელნი, რაითა განგვსწავლიდენ და აღგვაორძინებდენ ყოვლითავე სულიერითა და ხორციელითა კეთილითა და ყოველნი ვადიდებდეთ უფალსა სულითა და ჭეშმარიტებითა.

მადლითა საღმრთოითა განანათლენ რაი მხარე ესე ქართლისაი, შემდგომად სიკუდილისა შენისა მაუწყებელ-არს მოღუაწებათა შენთა მონასტერი ესე ბრეთისაი და ხმა მაღლად ჰქადაგებს ლოცვათათვის შენთა მხურვალეთა, ხოლო ჩუენ გული გვითქმს მისლვად წმიდასა მას სავანესა, აღმოაცენებს რაი მადლსა ჭეშმარიტსა და აღგვადგინებს დიდებად ღმრთისა, რომლისა წინაშე უხრწნელითა მით გვირგვინითა დიდებულ ხარ, სანატრელო, და გვითხოვე, რაითა მზაკუვარებაი მტერთა ჩუენთაი განხადოს და შეჰკრიბოს განბნეული ერი ქართველთაი.

არა მხოლოი მკვიდრ ხარ ბრეთისა, ჰოი, ყოვლადღირსო მამაო პიროს ბრეთელო, არამედ სრულიად მიწა-წყლისა ჩუენისა, და მლოცველი და მსწრაფლშემწე, და ყოვლად ძლიერი მფარველი მრავალჭირნახულისა ამის ერისა ჩუენისა, ვიდრე ჟამადმდე შეჭირვებულისა, ამისთვის მეოხ გვეყავ წინაშე ღმრთისა, რაითა შენმიერითა მეოხებითა და შეწევნითა წარმართოს ცხორებაი ჩუენი ნებისაებრ თვისისა.

ვითარცა მზე ბრწყინვალეე, ჰნათობდი ქართველთა ეკლესიისა სამყაროსა, რამეთუ იყავ მოძღუარი ჭეშმარიტი ყოველთა შენდამი მოლტოლვილთა და ღმრთისმშობლისა მიმართ დიდად მვედრებელი და კეთილად მოღუაწე მლოცველი ივერიელთათვის და წარმართებისათვის მათისა, აწცა გევედრებით, ღირსო, იმეოხე წინაშე მისსა, რაითა ერი ჩუენი იხსნეს საეშმაკოთა ბადეთაგან და ანტიქრისტეს მძლავრებისაგან და საცთურისა, ხოლო ჩუენ მოგვცეს შენებრი გულისხმისყოფაი კეთილისაი და ბოროტისაი.

ჰოი, ღმრთივსულიერო მამაო პიროს, მოღუაწებრივითა კადნიერებითა შეგვაწყნარე მფარველსა ერისა ჩუენისასა, შენ მიერ შეყუარებულსა ქალწულსა ღმრთისმშობელსა, რაითა თქმულნი მისნი აღასრულოს, ვითარცა მოწყალემან და ნუ განგვაშორებს მეოხებასა მისსა წილხვედრთა თვისთა, არამედ შეგვეწიოს ყოველსავე ჭირსა და საცთურსა შინა და აღგვავსოს მღვიძარებითა საღმრთოითა, რაითა ყოველნი ვიქმოდეთ სამართალსა, და წმიდა არსითა და ალილუიათი უგალობდეთ სამებასა ერთარსებასა და განუყოფელსა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩვენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობითა, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელი: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარე-წარაქციოს რისხვაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელი: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.  

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: მერმე და მერმე მუხლთ-მოდრეკით. უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, სიბრძნისა საუნჯეო და ყოვლად ბრწყინვალეო მნათობო ეკლესიისაო, ღირსო მამაო პიროს! მოწაფეო და თანამზრახუელო წმიდისა იოანე ზედაზნელისაო; ბერთა სამკაულო და განმანათლებელო ქართლისაო; მღდელთა გვირგვინო და სიქადულო ბრეთისაო; ქართველთა ზესთამბრძოლო და ურცხვენელო ხელის აღმპყრობელო ქრისტიანეთაო; ღმრთისა მიმართ მეოხო ყოველთა პატივისმცემელთა შენთაო და ზღუდეო და შესავედრებელო ყოველთა სარწმუნოებითა შენდამი მოლტოლვილთაო.

ჰოი, ახალო მოციქულო და მაჩვენებელო გზისა მის კეთილად მსახურებისაო, ქართლისა განმნათლებელო მამაო პიროს ბრეთელო, რომელმან ქმენ სასწაულნი და ნიშნი მრავალნი, და საწუთოთა შუებათაგან სიმაღლედ აღიყუანენ ერნი ქართლისანი, აწ სიყუარულითა კეთილითა შეერთებულ ხარ მოძღუარსა შენსა იოანე ასურსა, და ძმათა მათ შენთა სულიერთა, და ერთობითა იხარებთ წინაშე ღმრთისა, მას ევედრე აწ, სანატრელო, რაითა მოგვანიჭოს სიბრძნე, სიმხნე და მძლეველობაი დაცვად მამულისა და სარწმუნოებისა ჩუენისა. ყოვლადძლიერითა მადლითა ლოცვისა შენისაითა დაიფარე და განაძლიერე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღდელონი და სამონოზნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენნი ქრისტეანენი.

ჰოი, მამაო მამათაო, თაო მონაზონთაო და წინამძღუარო მართლმადიდებელთაო, ყოვლად ნეტარო პიროს ბრეთელო! აწ განძლიერებულ არს ზრახვაი იგი უსჯულოებისაი და წილხვედრი ესე ერი ღმრთისმშობლისაი დაცემულ არს ცოდვითა და სიბოროტითა და ჩუენცა, უდებებისა მედგრობათაგან ძლეულნი, ვსძრწით მოსალოდებელისა მისთვის დღისა დიდებით მეორედ მოსლვისა ქრისტესისა, გარნა შენ, ღირსო, ვითარ ძუელ ოდესმე დაშუერ ერისა ჩუენისათვის სულიერად წინაშე მისსა, წარმართობისაგან სრულიად ხსნად და განრინებად ყოვლისაგან წვალებისა, ეგრეთვე აწ გვაშორე საღმრთოისა მსჯავრისა საშინელებაი უსჯულოებისა ჩუენისათვის, და მოწყალებითა შენითა გვითხოე ღმრთისაგან ცოდვათა ჩვენთა ურიცხვთა მოტევებაი, მართლმადიდებლობითა განათლებაი, კეთილთა საქმეთა მიერ განსუენებაი, სასუფეველსა ცათასა განბრწყინვებაი, ანგელოზთა თანა გალობაი, წმიდათა თანა სუფევაი, და შენ თანა დიდებაი და მადლობაი, რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაი, პატივი და თაყუანისცემაი, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მღდელი: სიბრძნით!

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერობინთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი: დიდებაი შენდა, ქრისტე ღმერთო, სასოებაო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

გუაკურთხენ. 

მღდელი: ჩამოილოცავს… 

გუნდი: ამინ.

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის),

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა პიროს ბრეთელისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ხატისა მთხვევასა ზედა ვჰგალობთ ესრეთ:

ყოველივე ხორციელი ნებაი დაუტევე და შეუდეგ რაი ღმრთისა ნებასა, ზეცით მოიღე მადლი სათნოებისაი, სანატრელო მამაო პიროს ბრეთელო, და ვითარცა ანგელოზი კაცთა შორის ჰბრწყინევდი რაი საღმრთოითა მოქალაქეობითა, სათნო-ეყავ ზეცათა მეუფესა, და გაქუს კადნიერებაი მისა მიმართ, რაითა გვიხსნეს ჩუენ ყოველნი განსაცდელთაგან სულიერთა და ხორციელთა, და ღირს გვყოს სასუფეველსა ცათასა.

დედოფალო მარიამ, მოგუხედენ სარწმუნოებით თაყუანის-მცემელთა და სურვილით ამბორის-მყოფელთა, პატიოსანისა ხატისა წმიდისა პიროსისასა, ხოლო მადლი მისი და წყალობაი შენი თანამავალ მეყავნ ჩუენ ყოველთა დღეთა ცხორებისა ჩუენისათა.

 

შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა