პარაკლისი წმიდისა პირველმოწამისა ქალწულისა თეკლასი

სავედრებელი პარაკლისი

წმიდისა პირველმოწამისა და მოციქულთასწორისა 

ქალწულისა თეკლასი

 

მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთათა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი.

მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ.

მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი.

მუხლი 4. ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი, ხმაი 4

რომელი დაემოწაფე სიტყუასა პავლესსა, უბიწოო, და დაემტკიცე სარწმუნოებასა ზედა პეტრესსა, ღმრთივ-წოდებულო, პირველ მოწამე იქმენ, და პირველ მოღვაწე შორის დედათა, აღხედ ცეცხლსა ზედა, და არა შეგეხო ალი მისი, მხეცნი და კურონი შენგან შეძრწუნდეს, სასწაულითა ჯუარისაითა. ქრისტესა ევედრე ყოვლად ქებულო, რაითა აცხოვნნეს სულნი ჩუენნი.

დიდებაი… ტროპარი (იგივე) აწდა…

არა სადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი, რამეთუ არა თუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად; არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უშჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. მაშინ გთნდეს მსხვუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობა 1, უგალობდითსა, ხმაი 8

ძლისპირი: უგალობდეთ უფალსა, რომელმან განიყვანა ერი თვისი ზღუასა მას მეწამულსა, მას მხოლოსა, რომელიცა დიდებულ არს.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

შეიწირე გალობაი ესე შენდა აღვლენილი, პირველმოწამეო თეკლა, და გვითხოე ქრისტეს სარწმუნოებასა შინა განმტკიცებაი.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

სიტყუათა შენთა მიერ, სულიერთა, ყოვლად სანატრელო პავლე, ხარებულ იქმნა თეკლა ქალწული და დაეწინდა ქრისტესა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მოუძლურდა ზუაობაი მძლავრისა ამპარტავანისაი, რამეთუ იძლია თეკლას მიერ, ძალითა ქრისტეს სარწმუნოებისათა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ტევანი ეგე ცხორებაშემოსილი, რომელი აღმოუდინებ ყოველსა სოფელსა სიტკბოებასა ცხორებისასა, გშუა ქალწულმან, ქრისტე.

გალობაი 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: შენ ხარ დამამტკიცებელი მვედრებელთა შენთაი, ქრისტე, შენ ხარ ნათელი დაბნელებულთაი და გადიდებს სული ჩემი.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ჰოი, სიყუარული უაღრესი ბუნებათაი, ყოვლად პატიოსანო თეკლა, რომლითა შეკრულ-იქმენ პავლეს მიერ ქრისტესთვის.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ვერ შემძლებელ-იქმნა მიდრეკად გონებისა შენისა, წმიდაო მოწამეო, საშუებელი ქუეყანისაი და სამკაული სძლობისაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უზესთაეს იქმენი, ვნებათა ხორციელთა, ნეტარო თეკლა, რამეთუ ლიქნამან დედისა შენისამან ვერცაღა მოგაუძლურა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

აღმართებაი იქმენ შენ პირველისა დედისა ევაისი, რომელმან უშევ სოფელსა დასაბამი ცხორებისა ღმრთისმშობელი.

მიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტესმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალოს მონა ანუ მხევალი (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: განამრავლენ, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

წარდგომაი, ხმაი 8

სათნოებათა მიერ მდედრობაი სიმხნედ შესცვალე სურვილითა უკუე ქრისტესითა, და ვითარცა მნათობი ჰნათობ მრჩობლად სოფელსა, აღმომაბრწყინვებელი შარავანდედთა სულისათა, პირველმოწამეო, ყოვლად ქებულო თეკლა, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა ცოდვათა მოტევებისა მონიჭებად სურვილით პატივისმცემელთა ხსენებისა შენისათა.

გალობაი 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: მესმა, უფალო, განგებაი საიდუმლოთა შენთა გამოუთქუმელთაი, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღმრთეებაი შენი.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

დაწინდებულ-იყავ, თეკლა, თამვირისა მიერ, და ვითარცა ქალწული უბიწოი, მოციქულმან პავლე მიგათხოვა შენ ზეცისა სიძესა.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

სრულ იქმენ ტრფიალებითა სარწმუნოებისაითა პავლეს სიტყვითა და სიტყუანი თამვირისანი, ვითარცა ამაონი შეურაცხ-ყვენ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

სიწმიდისმოყუარე იყავ და მოძულე გემოთა ქუეყანისათა მონაგებთა, და მეოტ-ექმენ ნათესავთა და დაწინდებულსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ღმრთისმშობლად გიცნობთ შენ, ყოვლადწმიდაო, ყოველნი, რომელნიცა ესე გავნათლდით, რამეთუ მზე სიმართლისაი ჰშევ მარადის, ქალწულო.

გალობაი 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: აღმსთობილნი შენ გიგალობთ, უფალო, გუაცხოვნენ ჩუენ, ვითარცა სახიერ, რამეთუ სხუაი ღმერთი არა ვიცით.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

მოიღვაწე ღუაწლი ძლიერი, თეკლა სანატრელო, და სიხარულითა ღირს იქმენ მოსაგებელსა.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

წარიტყვენა ვეშაპი, ამპარტავანი უკეთურებითა, და ქალწულმან ისწავა მორჩილებაი ქრისტეს ვნებათაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

პავლე კრულისა მიერ შეიკარ საკრველითა სიყუარულისაითა, თეკლა, და აღვსებულ-იყავ შენ სარწმუნოებითა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მარიამ ღმრთისმშობელო, უსძლოო, ამაო-ჰყვენ სასოებანი მტერთანი და მგალობელნი შენნი მხიარულ-ჰყვენ.

გალობაი 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: ვედრებასა ჩემსა განვჰფენ უფლისა მიმართ და მას აღუვარებ ბრალთა ჩემთა მარადის, რამეთუ ბოროტითა აივსო სული ჩემი და სიმტკიცე ჩემი ჯოჯოხეთად მიიწია და იონაისებრ ვღაღადებ: აღმომიყვანე მე, ღმერთო ჩემო.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

უძლური იგი ბუნებაი დედობრივი, ძალითა მხსნელისაითა განძლიერდა და სამკაული სძლობისაი განიძარცვა რაი სიყუარულისათვის ქრისტეს ღმრთისა, მირბიოდა წმიდაი თეკლა  მოძღურისა თვისისა პავლესად.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

სულითა შეიტკბნე კრულებანი სულიერისა მოძღურისანი საპყრობილესა შინა, და ირწყვებოდი შენ სიტყვითა მისითა საღმრთოითა ნერგისაებრ სამოთხისა და მოართვი ნაყოფი ღმრთისა, მეოხ გვეყავ წინაშე მისა, რაითა გვიხსნნეს ყოვლისაგან საცთურისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ნებსით თვისით შესცვალე რაი სასძლოი იგი სარეცელი საპყრობილედ, ევედრებოდი უფალსა განძლიერებასა წინა-აღმდგომთა მისთა მიმართ და ეშმაკისა, აწ გულსაცა შინა ჩუენსა აღანთე საღმრთოი ცეცხლი მოშურნეობისაი და გვიხსენ ჭირთაგან.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ვითარცა რაი ვარდი, და ვითარცა უწმიდესი შროშანი, ვითარცა სუნნელი სუნნელთაი, ყრმააო, შემოქმედმან შუენიერთაგან ღელეთა სოფლისათა გამოგირჩია შენ, და დაემკვიდრა წიაღსა შინა შენსა, და იშუა, და კეთილ-სუნნელებითა ყოველნი აღავსნა.

მიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.                

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                       

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფე მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთა, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                   

გუნდი: ამინ.

კონდაკი. ხმაი 8

ქალწულებისა სიკეთითა განბრწყინდი, და წამებისა გვირგვინითა შეიმკუე, და მოციქულებაი გერწმუნა, ქალწულო, ვითარცა დიდებულსა პავლეს, და ცეცხლისა ალი ცვარად გარდააქციე, და კუროსა გულის-წყრომაი ლოცვითა შენითა დააცხრუე, ვითარცა პირველ მოწამემან.

სხუაი კონდაკი. ხმაი 2

გულისა შენისა ქრისტეს სიყუარულითა მომწყლველმან დამწინდველი იგი ჟამიერი მოიძაგე, ვითარცა არად შესარაცხი და ჯუარცმული ქრისტე გაქუნდა რაი, ვითარცა ზეციერი სიძე შენი, ცეცხლსაცა შინა კადნიერად შესრულმან, პირნი დაუხშე მხეცთაცა და მათგან განრინებული კუალად პავლესა ეძიებდი გულსმოდგინებითა, პირველმოწამეო თეკლა.

მღდელმან: მოხედენ, სიბრძნით.

წარდგომაი, ხმაი 4. საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

მუხლი: ეკლესიასა შინა აკურთხევდით ღმერთსა და უფალსა წყაროთაგან ისრაელისათა.

მღდელმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა

მღდელმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელმან: მოხედენ.

სახარება მათესი

თქუა უფალმან იგავი ესე: ემსგავსოს სასუფეველი ცათაი ათთა ქალწულთა, რომელთა აღიხუნეს ლამპარნი თვისნი და განვიდეს მიგებებად სიძისა. ხოლო ხუთნი მათგანნი იყვნეს ბრძენნი და ხუთნი – სულელნი. მიიხუნეს სულელთა მათ ლამპარნი მათნი და არა მიიღეს მათ თანა ზეთი. ხოლო ბრძენთა მათ მიიღეს მათ თანა ზეთი ჭურჭელთა მათთა ლამპართა მათთა თანა. და დაყოვნებასა მას სიძისასა მიერულა ყოველთა და დაიძინეს. ხოლო შუვა-ღამეს ოდენ ღაღადებაი იყო, ვითარმედ: აჰა ესერა სიძე მოვალს, გამოვედით მიგებებად მისა. მაშინ აღდგეს ყოველნი იგი ქალწულნი და აღიგნეს ლამპარნი მათნი. ხოლო სულელნი იგი ეტყოდეს ბრძენთა მათ: მეცით ჩუენ ზეთისაგან თქუენისა, რამეთუ ლამპარნი ჩუენნი დაშრტებიან. მიუგეს ბრძენთა მათ და ჰრქუეს: ნუუკუე ვერ კმა-გუეყოს ჩუენ და თქუენ, არამედ უფროისღა წარვედით სავაჭროდ და იყიდეთ თავისა თქუენისა. და ვითარცა წარვიდეს იგინი სყიდად, მოვიდა სიძე იგი, და განმზადებულნი იგი შევიდეს სიძისა თანა ქორწილსა მას, და დაეხშა კარი. შემდგომად მათსა მოვიდეს სხუანიცა იგი ქალწულნი და იტყოდეს: უფალო, უფალო, განგ?ღე ჩუენ! ხოლო მან მიუგო და ჰრქუა მათ: ამენ გეტყვი თქუენ: არა გიცნი თქუენ. იღვიძებდით უკუე, რამეთუ არა იცით დღე იგი, არცა ჟამი, რომელსა შინა ძე კაცისაი მოვიდეს.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

მეოხებითა ყოვლად ქებულისა დიდ-მოწამისა თეკლაისითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა, აღხოცე უშჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: დედათა დიდებაო და წინამძღუარო მოღუაწეთაო, რომელმან განუღე ყოველთა წამებისა გზაი, მოციქულთა სწორო თეკლა, და პირველ-მოღუაწეო ყოვლად ქებულო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, რაითა განკურნოს სულთა ჩუენთა წყლულებანი და მოსცეს სოფელსა მშვიდობაი, ხოლო ერსა ჩუენსა მოანიჭოს ძლევაი მტერთა მიმართ და მშვიდობაი ეკკლესიათაი, ვედრებითა შენითა ჩუენთვის, სძალო ღმრთისაო.

მღდელი: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა პატიოსანთა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა; წმიდისა დიდისა წინაისწარმეტყუელისა ელია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა; წმიდათა დიდებულთა, და ყოვლად-ქებულთა მოციქულთა თავთა, პეტრესა და პავლესითა; წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომესი, თადეოზისა და მატათაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაითა; წმიდისა დიდებულისა და ღუაწლისა-მძლისა მოწამისა, ძლევა-შემოსილისა გიორგისა და წმიდათა დიდთა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარესა და მარინესითა; ღირსისა დედისა ჩუენისა, მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინო ქართველთ განმანათლებელისა და წმიდათა მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა მამამთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ, ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა, მეორედ განმანათლებელთა საქართველოს ეკლესიისა და მარადის მფარველთა მისთა და წმიდისა მღდელმოწამისა ნეოფიტე ურბნელისაითა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელთაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, ჰაბო ტფილელისა, მიქაელ-გობრონისა, თევდორე მღდლისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინესა და კონსტანტინე მთავრისაითა; წმიდისა მთავარ-მოწამისა ბიძინასა და წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა: შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთაითა; წმიდისა მოწამისა შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმინდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან წამებულთაითა; წმიდისა მღდელმოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა, და წმიდათა ღუაწლისა-მძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასალისა, დავით აღმაშენებელისა, დემეტრე-დამიანესა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა, ექვთიმე ღმრთისკაცისა და ექვთიმე აღმსარებლისაითა; წმიდათა აღმსარებელთა მამათა ჩუენთა, იოვანე და გიორგი-იოანე ბეთანიელთა და ღირსისა მამისა ჩუენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა, აღმსაარებელისა და სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი და დღის წმიდანი მოიხსენიოს), და წმიდისა პირველ-მოწამისა თეკლაისითა, და ყოველთა წმიდათა შენთაითა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.                           

გუნდი: ამინ.

გალობაი 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ქუეყანით იუდაისით ბაბილონს წარიტყუენნეს მძლავრისა მიერ ყრმანი, სულითა შემოსილთა ცეცხლი სახუმილისაი მის განაქარვეს და იტყოდეს: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ მარადის.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

წარსდეგ შენ პავლეს თანა, წინაშე მსაჯულისა, თეკლა ღმერთშემოსილო, და სთქუ განკვირვებასა შინა: სირცხვილი უჯერო განმიგდიეს და ვიტყვი: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ-ხარ მარადის.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

შესთხიე თავი შენი სახუმილსა შინა, პირველ-მოწამეო თეკლა, ნებსით სიყუარულისათვის მხსნელისა, და არა დაიწუ და ღაღადებდ: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ-ხარ მარადის.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ღრუბელმან აღვსებულმან წვიმითა და სეტყვითა განაბნია სახუმილი და შეწუნა უსჯულონი, ხოლო შენ დაგიცვა, ვითარცა მოწამე თვისი და იტყოდი: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ-ხარ მარადის.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

კუერთხ-იქმენ ძირისაგან იესესა, ქალწულო ყოვლად სანატრელო, ცხორებისა ნაყოფისა ყვავილ-მქონებელი, სარწმუნოებით მგალობელთა ძისა მიმართ შენისა, მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.

გალობაი 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: მეუფესა ცათასა, რომელსა ჰმსახურებენ გუნდნი ანგელოზთანი უგალობენ და ამაღლებენ მას უკუნისამდე.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ქრისტეს ცხორებისა მომცემელსა, სიძესა მას ზეცისასა, სძალ ექმენ, წმიდაო, და მხეცთაგან მძვინვარეთა დაგიცვა უვნებელად.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

აღხვედ რაი მთასა მას კალამონსა, მუნცა პოვე კლდე, რომელსა შინა დაყავ მრავალნი წელნი მარხვითა და ლოცვითა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

იქმენ რაი მკურნალი ხელოვანი საღმრთოითა ძალითა, მრავალთა დედათა აღძრვიდი მოსავ-ყოფად ტკბილისა მაცხოვარისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

მიუწდომელი ღმრთეებითა დამბადებელი და მხსნელი ჩუენი სიტყუაი ღმრთისაი შევ, ზეცისა სძალო, ამისთვის ყოველნი გადიდებთ.

გალობაი 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: შენ, რომელი უქორწინებელ ხარ, დედაო უსძლოო, შენ, რომელმან უზესთაეს ბუნებათა შევ დაუსაბამოი, რომელ არს შემოქმედი, ღმერთი ჭეშმარიტი, გალობითა დაუდუმებელითა გადიდებთ.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ღრმასა მას მხცოვანებასა მიღწეული, ვითარცა უხორცოი ცხოვნდებოდი რაი ქუეყანასა ზედა, შურითა საეშმაკოითა აღიძრნეს  მოგუნი და ბილწნი ჭაბუკნი მოავლინეს შენდა.

წმიდაო, პირველ-მოწამეო და მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

უწყოდი რაი მიზეზი მისლვისა მათისაი, ღაღადყავ სასოებითა: `ყოვლისამპყრობელო უფალო, რომელმან ცეცხლისაგან და მხეცთა განმარინე, აწ მიხსენ მე უსჯულოთაგან და ნუ უტევებ გინებად ქალწულებისა ჩემისა, რომელი დავიცევ სახელისათვის შენისა~.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

შეჰვედრე რაი სული შენი იესუს, ძესა ღმრთისასა, კლდე განუღებელი ბრძანებითა ღმრთისათა განიპო, და მლტოლვარე ეგე ქალწული შეგიწყნარა რაი წიაღთა თვისთა, დაიცვა ქალწულებაი შენი და შეგრთო დასსა მას წმიდათასა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

შენ ყოვლად დიდებულსა და ყოვლად წმიდასა ღმრთისმშობელსა ყოველნი მორწმუნენი გადიდებთ დაუდუმებელითა ბაგითა და გიგალობთ, ვითარცა მშობელსა ყოველთა უფლისასა ცხორებად მგალობელთა შენთა.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბიმთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელი აკმევს, მკითხველი ან ერისკაცი კითხულობს:

მწყობრნი განეწყვენით, მარტვილთმოყუარენო, რამეთუ ღუაწლთა წარმოდგა ჟამი და პირველ-მოწამისა წლითი წლად ხსენებაი ყოველთა მოგვიწოდს დიდებისმეტყველებად ღმრთისა, რამეთუ თეკლა – დედათა შორის მოღუაწებრივისა სტადიონისა განმღებელი, პირველ გვირგვინ-შემოსილად გამოსჩნდების, და ითხოვს ღმრთისა მიერ მოსავთა თვისთათვის მოტევებასა ცოდვათასა.

არა ხოლო თუ კაცთა დაუკვირდა სიმხნე შენი, ჰოი, შუენიერო სძალო ღმრთისაო, არამედ ანგელოზნიცა განკვირდეს, რამეთუ მძვინვარებაი მხეცთაი მოამდოვრე და დაშრიტე რაი სახუმილი ცეცხლისაი, ზახებაი მძლავრთაი განაქარვე და სატანჯველთა მრავალფერთა სიმწარე საცინელ ქმენ ძალითა ქრისტეს ღმრთისაითა, მას ევედრე აწ, თეკლა სანატრელო, რაითა გვიხსნნეს წარწყმედისაგან სულთა განმხრწნელისა, და ღირს გვყოს მკვიდრ ყოფად შენ თანა სასუფეველსა.

უბიწოი ეგე ტარიგი ქრისტესი განემზადებოდი რაი დაკლვად ჩუენთვის დაკლულისათვის, ჰოი, პირველ-მოწამეო ქალწულო თეკლა, მძლავრნი დაამხუე სარწმუნოებითა და მოდასე იქმენ რაი ანგელოზთა, აწცა გაქუს კადნიერებაი წინაშე ღმრთისა, რაითა მოგვანიჭოს სიმხნე სულისაი და სიწმიდე გულისაი, და განგვარინოს სიცბილსა ეშმაკისასა.

 ჰოი, შუენიერო ქალწულო თეკლა, რომელმან შეჰვედრე საღმრთოსა მას ძალსა თავი შენი, სამართლად მის მიერ განძლიერებულ იქმენ, და ზესთა ექმენ რაი ყოველთა ტანჯუათა, მოღუაწებაი შენი უძლეველი სრულ-ყავ კეთილად, და წარსდეგ რაი წინაშე სამებისა წმიდისა საყდრისა, აწ გვიმეოხე წინაშე მისა, რაითა მოგუმადლოს ჩუენ შენდობაი ცოდვათაი და ამაო-ჰყოს ყოველნი საფრხენი უხილავისა და ხილულისა მტერისა.

ყოველსავე სიხარულითა მიითუალევდი რაი ქრისტესთვის, წმიდაო, სოფელსა განეშორე და ღირს იქმენ პოვნად ზეცისა სიხარულსა, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარე ყოვლადწმიდასა ღმრთისმშობელსა, რაითა თქმულნი მისნი აღასრულოს, ვითარცა მოწყალემან, და ნუ განაშორებს მეოხებასა სამწყსოსა თვისსა, რამეთუ ვსცოდეთ, გარნა დღეყოველ განვაკუთნებთ სასოებათა ჩუენთა მისა მიმართ და სამწმიდაარსობისა გალობითა ვადიდებთ ღმერთსა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩვენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უშჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობითა, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან  ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარეწარაქციოს რისხუაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორის, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                      

გუნდი: ამინ.

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, წმიდაო მოციქულთასწორო ქალწულო, პირველმოწამეო   თეკლა, ჭეშმარიტო სძალოო ქრისტესო, შუენიერო სამკაულო ეკლესიისაო, მთიებო გონიერისა ცისაო და უბრწყინვალესო მარგარიტო უბიწოებისაო, კეთილსუნნელო ყუავილო სამოთხისა მტილისაო, ტანჯვითა განწმედილო, ღუაწლთა მიერ ყვავილოვან-ქმნილო და მრავალთა სასწაულთა მიერ განბრწყინვებულო რტოო სიწმიდისაო!

ჰოი, წმიდაო, დიდებულო და ყოვლად-ქებულო ქალწულ-მოწამეო თეკლა, ღმერთშემოსილო, ვითარცა ზეცისა სიძისა დაწინდებული, სავანეთა მისთა დამკვიდრებულ ხარ ხუთთა მათ თანა ბრძენთა ქალწულთა, და გვითხოვე აწ ქრისტეს ღმრთისაგან, შეუძრველად დაცვაი ეკლესიისაი, რომელი განაბრწყინვა სისხლითა თვისთა, და ხსნაი ივერიისაი ზედამოსლვათაგან მტერისა და ჭეშმარიტსა სარწმუნოებასა შინა განმტკიცებაი ერისა ჩუენისაი. უფროისად განაძლიერებაი უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასი, ყოვლადსამღდელოთა მიტროპოლიტთა, მთავარეპისკოპოსთა და ეპისკოპოსთა, პატიოსანთა მღდელთა ქრისტეს მიერ დიაკონთა და ყოველთა სამონაზვნოთა წესთა, ზიართა მართლმადიდებელისა ეკლესიისათა და ყოველთა მართლმორწმუნეთა ქრისტეანეთა.

ჰოი, უპირველესო მოწამეო დედაო ახლისა აღთქუმისაო, მოციქულთასწორო დედაო თეკლა, რომელმან უფროის ყოველთა კეთილთა უფალი შეიყუარე და სახელისათვის მისისა დაითმენდი მრავალთა დევნათა და იწროებათა, აწ გარე-მიაქციე თუალნი ჩუენნი ვნებათა და საცთურთაგან ამა სოფლისათა, რაითა შეუმწიკულებელითა სვინიდისითა მივეახლოთ დაწინდვად ქრისტესა, და აღავსე ლამპარნი ჩუენნი ზეთითა სიწმიდისაისა, რამეთუ მრავალშემცოდენი ვართ, და სიძისა ჩუენისა ქრისტეს მიმართ არცაღა დამმარხველნი ერთგულებისა, ამისთვის დახშულ არს ჩუენთვის კარი საქორწინესა პალატისაი, გარნა ნუ განგვაგდებ შენდა მვედრებელთა, არამედ ვითარცა გულმოწყალემან მეოხმან შეგვმოსე სამოსლითა მტკიცისა სარწმუნოებისაისა, შეგვარტყ სარტყელი სიწმიდისაი, ვნებათა მოკუდინებისაი და სულისა განახლებისაი, უფროისად კი შეამკევ სულნი ჩუენნი სიმდაბლითა და მორჩილებითა, რაითა ვითარცა შვილნი ღმრთისანი და ვითარცა კრავნი და ცხოვარნი ქრისტესნი უბრკოლველად თანა-წარვხდეთ ცდუნებათა უსჯულოისა ამის სოფლისათა და მივეახლოთ სანატრელსა მას პალატსა სამოთხისასა, სადაცა ყოველთა ბრძენთა მათ ქალწულთა  თანა წარდგომილ-ხარ წინაშე ქრისტესა, და უგალობთ ღირსად თაყუანისსაცემელსა სახელსა მამისა და ძისა და წმიდისა სულისასა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

მღდელმან: სიბრძნით!

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელმან: დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის). გუაკურთხენ.

მღდელმან: ჩამოილოცოს.

გუნდი: ამინ.

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდისა პირველ-მოწამისა და მოციქულთასწორისა თეკლაისითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ხატისა მისისა მთხვევასა ზედა ვგალობთ ესრეთ:

ვაქებთ წმიდასა ცხორებასა შენსა, ჰოი, ყოვლისა კეთილისა შემწეო და წარმმართებელო ყოველთა მვედრებელთა შენთაო, მოციქულთა სწორო დედაო თეკლა, და გევედრებით, რაითა უვნებელად დაგვიცვა სულთა და ხორცთა ვნებისაგან და მოღვაწებრივითა კადნიერებითა წარგვიმართო სასასუფეველისა მიმართ ცათაისა, რაითა უკუნისამდე შენ თანა ვადიდებდეთ ღმერთსა.

 

შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა