პარაკლისი წმიდისა ვახტანგ გორგასლისა

სავედრებელი პარაკლისი

წმიდისა დიდისა მეფისა

ვახტანგ გორგასლისა

 

მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის). დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი. მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ. მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი. მუხლი 4. ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი

ძლევანი ყოვლად დიდებულნი საჭურველითა ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა წარმართენ, საწუთოი სამეფოი სიბრძნითა განაგე და ეკლესიაი ქართლისაი ღუაწლითა შენითა განაშუენე, და აწ იხარებ წინაშე უკუდავისა მეუფისა, წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, მეოხ გუეყავ ჩუენ ცოდვილთა.

დიდებაი… ტროპარი (იგივე)  აწდა…

არა სადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი, რამეთუ არა თუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად; არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უშჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობა 1, უგალობდითსა, ხმაი 8

ძლისპირი: ქუეყანასა მწყურნებსა, ვითარცა ხმელსა, განვიდა და შრომათაგან ეგვიპტისათა განერა ერი ისრაელთაი, ღაღადებდა: მხსნელსა ჩუენსა და უფალსა უგალობდეთ.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ქებით შეგამკობთ შენ, ყოვლად დიდებულო მეფეო ვახტანგ, და მეოხ-გყოფთ წინაშე ღმრთისა, რაითა წყალობითა ხელი აღგვიპყრას სარწმუნოებითა შენდამი მოლტოლვილთა.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ვედრებად შენდა არა დავსცხრებით, მსწრაფლ-შემწეო ჩუენო ხელმწიფეო, და ვითხოვთ შენ მიერ შეწევნასა, რაითა განაქარვოს ბოროტნი განზრახვანი ურიცხუთა მტერთა და მაჭირვებელთა ჩუენთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მოიღე რაი პატივი და ნიჭი მეფობისაი, ჭაბუკი ეგე, ვითარცა მხცოვანი და ბრძენი კეთილად განაგებდი სამეფოსა შენსა, აწ ჩუენცა შეგვავედრე ღმერთსა, რაითა მოსცეს მეფე კეთილმსახური მწყემსად და წინამძღურად ქართველთა ერსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გამოუთქმელითა ძალითა შენითა, ყოვლად წმიდაო დედოფალო, დაგვიფარე გარემოდგომილთა მძვინვარეთა ჭირთაგან, და მოანიჭე მტერთა ზედა ძლევაი ერსა ჩუენსა, ოხითა ძლევაშემოსილისა მეფისა ჩუენისა ვახტანგისაითა, და ყოველთა წმიდათაითა.

გალობა 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: განმაძლიერებელ მექმენ მე, დამბადებელო ცისაო და ქუეყანისაო წყალთა ზედა. დამამტკიცე მე, ქრისტე, ეკლესიისა კლდესა ზედა, რამეთუ არა ვინ არს წმიდაი შენებრ, კაცთ-მოყუარე.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ზეგარდამოითა შეგონებითა, ქრისტეს რჩეულო, პატიოსანი ჯუარი აღამაღლე, და მაზდეანთა ბომონნი დაამხუე, ეგრეთვე აწ მტერთა ჩუენთა მზაკუვარებაი განაქარვე და წინა-აღდგომაი მათი დახსენ.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ვითარცა განაქარვე შენ ცეცხლთაყუანისმცემელთა საცთური და კარი სარწმუნოებისაი განუღე ერთა, ეგრეთვე აწ შეგვჭურვე ჩუენცა ძლევად ქრისტეს მტერთა, და ეკლესიაი დაიცავ შეუძრველად.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

სიბრძნითა, კეთილმოქმედებითა და მხნეობითა, ვახტანგ, მეფეო წმიდაო, წინააღმდგომნი შენნი საკვირველად მოამშვიდე, და ურთიერთას განდგომილნი დიდებულნი ერთ-ზრახვად შეჰკარ და შეამტკიცე.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დედაო ღმრთისაო, დაიფარე საფარველსა ქუეშე შენსა წილხვედრი ქუეყანაი ესე შენი ივერიაი, და უძლეველითა შუამდგომელობითა ძისა შენისა და ქრისტეს ღმრთისა ჩუენისა მიმართ გვითხოვე ჩუენ ხსნაი ურიცხუთა მბრძოლთა და მომხდურთაგან.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტესმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალოს მონა ანუ მხევალი (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: განამრავლენ, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

წარდგომაი, ხმაი 4

დიდებულებაი შენი ვინ-მე მიუთხრნეს, ჰოი, სახელოვანო მეფეო ქართველთაო, რამეთუ დასთხიე სისხლი შენი ქრისტესთვის, და არა ჰრიდე თავსა შენსა მისთვის, აწ ითხოვე ყოვლისა სოფლისათვის მშვიდობით დაცვაი, და ერსა ჩუენსა _ ძლევაი და დამტკიცებაი მართმადიდებლობისაი, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაი.

გალობა 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: მესმა, უფალო, განგებაი საიდუმლოთა შენთა გამოუთქუმელთაი, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღმრთეებაი შენი.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ეჩუენე აღჭურვილი ჯუარითა უშჯულოთა მძლავრთა, მეფეო, და სძლე ძალითა ჯუარცმულისაითა, მას ევედრე, რაითა დაარღვიოს ბოროტ-მანქანებაი ღმრთისმბრძოლთა და მწვალებელთაი.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

უშიშ იყავ, ვითარცა უხორცოი, და არა შეშინდი ზახებასა მტერთასა, აწ ჩუენცა შეგვეწიე, მეფეო, რაითა წინა-აღუდგეთ ბოროტსა და დავარღვიოთ ყოველივე საცთური უღმრთოებისაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

რომელი ცათა შინა განისუენებ, და მხედრობათა თანა ანგელოზთასა წინაშე მეუფისა სდგა, აწ ითხოვე მისგან მგალობელთა შენთათვის გამოხსნაი ყოველთა ჭირთა და ღელვათაგან.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დიდი კადნიერებაი გაქუს რაი შენგან შობილისა მიმართ, დედოფალო, მეოხ გვეყავ წინაშე მისა, რაითა გარემოცულნი მრავალთა ძვირთაგან გვიხსნნეს ყოვლისაგან ვნებისა და საფრხეთაგან ბოროტისა.

გალობა 5, ღამითგანსა

ძლისპირი:  განგუანათლენ ჩუენ ნათლითა შენითა, უფალო, და მკლავითა მაღლითა მორწმუნეთა მშვიდობაი შენი ზეცით მომეც ჩუენ, კაცთ-მოყვარე.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

იხილა დაფარულთა მხილველმან, დაფარულნი და ცხადნი სათნოებანი შენნი და გამოაბრწყინვა, კაცთა შორის საკვირველო მეფეო ვახტანგ, ვითარცა ნათელი მზისაი, საქმენი შენნი.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

უნათლეს მზისა ბრწყინავ შენ, ჭეშმარიტებისა მეძიებელთა წინამძღუარო და ლამპარო, და ჰნათობ ყოველთა კიდეთა ქუეყანისა ჩუენისათა, დაუვსებელისა ნათლისა მიფენითა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

გამოუჩნდი ვითარცა მთიები ქუეყანასა შენსა, და განაცისკროვნე ღამე სპარსთა საცთურებისაი,  აწ ჩუენცა მოგუმადლენ ძლევაი უხილავთაცა მტერთა ზედა და ხელმწიფებათა ბნელისათა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დაამშვიდე ცხოვრებაი და განანათლე სულნი ჩუენნი, ღმრთისმშობელო, და წარგვიმართე გზათა საღმრთოთა, რაითა მარადის გაკურთხევდეთ შენ, დედოფალო.

გალობა 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: ვედრებასა ჩემსა განვჰფენ უფლისა მიმართ და მას აუვარებ ბრალთა ჩემთა მარადის, რამეთუ ბოროტითა აღივსო სული ჩემი და სიმტკიცე ჩემი ჯოჯოხეთად მიიწია, და იონაისებრ ვღაღადებ: აღმომიყუანე მე, ღმერთო ჩემო, უფსკრულისაგან ცოდვისა.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

სურვილი წმიდისა მეფისა მირიანისი აღასრულე და მონასტერი ჯუარისაი იერუსალემსა შინა ღმრთივბრწყინვალედ აღმართე, ხოლო ქუეყანასა შენსა აღაშენე დიდებულნი საყდარნი და მონასტერნი, და ეკლესიაი მოციქულთაი, სუეტიცხოველი განაახლე და შეამკევ.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

რომელმან ივერიელთა მტერობისთვის ყოველნი შეაძრწუნე და ღირსებაი და დიდებაი ერისა შენისაი აღამაღლე, აწცა სიმხნე, სიბრძნე და ძალი ყოველთა მაჭირვებელთა ზედა გარდამოგვივლინე, ახოვანო, და წყუდიადი დახსნილებისაი განხადე.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

დააფუძნე რაი ტფილისი, მეფეო დიდებულო, საძირკველად სულიერად დაუდევ ეკლესიანი, მსგავსად იერუსალემისა და იქმენ მფარველ დედა-ქალაქისა ჩუენისა, აწ კუალად შეეწიე მკვიდრთა მისთა და დაიცევ ყოვლისაგან საფრხისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებასა შენსა მოვევლტით, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, და ნუ უგულებელს-ყოფ ვედრებასა ჩუენსა, არამედ ღელვათა და ჭირთაგან გვიხსენ ჩუენ, მხოლოო კურთხეულო, და შეუხებელად დაგვიცევ მტერთა წყობათა და ზედა მოსვლისაგან.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.                

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                       

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფე მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთა, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

კონდაკი

ღუაწლი კეთილი მოიღუაწე სრულითა სარწმუნოებითა ქრისტესითა და ცეცხლმსახურნი განასხნენ საღმრთოითა გულსმოდგინებითა, ხოლო კლდეთა ზედა მაღალთა და ადგილთა მათ წმიდათა აღაშენე ეკლესია-მონასტერნი და განამაგრე ციხენი და ქალაქნი უბრძოლველნი, დიდებით დიდებულო, ვინაიცა ღირსად მიიღე  გვირგვინი სიმართლისაი, და მსხუერპლად სათნოდ შეიწირე ღმრთისა, მას ევედრე ხსნად ჩუენდა ყოვლისაგან ჭირისა და საფრხეთაგან მტერისაითა, რომელნი გიღაღადებთ: გიხაროდენ, კაცთა შორის საკვირველო მეფეო და ახოვანო მოღუაწეო, წმიდაო ვახტანგ გორგასალო!

იკოსი

ზეგარდამო მოვლენილო განწმედისათვის ერისა შენისაო და გაძლიერებისათვის იბერიისაო, რომელმან ერსა შენსა გვიქადაგე და განგვიჩინე: `მტკიცედ სარწმუნოებასა ზედა სდეგით და ეძიებდით ქრისტესთვის სიკუდილსა~, ლმობიერ ჰყვენ გულნი ჩუენნი ფიცხელნი აწ ტკბილითა წყალობითა შენითა და წარმართენ სლვანი ჩუენნი გზასა მას სამეუფოსა, რაითამცა მივემთხვივნეთ მადლსა და წყალობასა მეოხებითა შენითა და ვიტყოდეთ ძალისაებრ ჩუენისა: გიხაროდენ, კაცთა შორის საკვირველო მეფეო და ახოვანო მოღუაწეო, წმიდაო ვახტანგ გორგასალო!

მღდელმან: მოხედენ, სიბრძნით. წარდგომაი, ხმაი 4

და აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა.

მუხლი: ამისთვის გცხო შენ ღმერთმან, ღმერთმან შენმან.

მღდელმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა.

მღდელმან: იოანესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელმან: მოხედენ.

 

სახარება იოანესი

ჰრქუა უფალმან მოსრულთა მათ მისა მიმართ ჰურიათა, მე ვარ კარი: ჩემ მიერ თუ ვინმე შევიდეს, ცხონდეს; შევიდეს და გამოვიდეს და საძოვარი ჰპოვოს. ხოლო მპარავი იგი არა მოვიდეს, არამედ რაითა იპაროს, და დაკლას და წარწყმიდოს. ხოლო მე მოვედ, რაითა ცხორებაი აქუნდეს და უმეტესი აქუნდეს. მე ვარ მწყემსი კეთილი: მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დადვის ცხოვართათვის. ხოლო სასყიდელით დადგინებულმან და რომელი არა არნ მწყემსი, რომლისა არა არიედ ცხოვარნი თვისნი, იხილის-რაი მგელი მომავალი, დაუტევნის ცხოვარნი და ივლტინ, და მგელმან წარიტაცნის იგინი და განაბნინის ცხოვარნი. ხოლო სასყიდლით დადგინებული იგი ივლტინ, რამეთუ სასყიდლით დადგინებულ არნ, და არარაი სჭირნ მას ცხოვართათვის. მე ვარ მწყემსი კეთილი და ვიცნი ჩემნი იგი, და მიციან ჩემთა მათ. ვითარცა მიცის მე მამამან, ვიცი მეცა მამაი და სულსა ჩემსა დავსდებ ცხოვართათვის. და სხუანიცა ცხოვარნი მიდგან, რომელნი არა არიან ამის ეზოისაგანნი; იგინიცა ჯერ-არიან მოყუანებად ჩემდა, და ხმისა ჩემისაი ისმინონ და იყვნენ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

მეოხებითა ყოვლად ქებულისა დიდისა მეფისა ვახტანგისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა, აღხოცე უშჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: ვითარცა კეთილმსახურმან და ღმრთივდაცულმან მეფემან, ერსა შენსა მოჰმადლე ძლევაი მტერთა მიმართ და მართლაღსარებითა დამტკიცებული ეკლესიაი დაიცევ შეუძრველად, ეგრეთვე აწ ითხოვე ეკლესიისათვის დაცვაი და მოცემად ჯუარითა ერსა ჩუენსა ძლევაი ყოველთა მაჭირვებელთა ზედა, სიმტკიცე მორწმუნეთაი და ამაღლებაი რქისა მათისაი მწვალებელთა ზედა, მშვიდობაი სოფელსა და დიდი წყალობაი სულთა ჩუენთა.

მღდელი: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა პატიოსანთა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდისა დიდისა წინაისწარმეტყუელისა ელია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა; წმიდათა დიდებულთა, და ყოვლად-ქებულთა მოციქულთა თავთა, პეტრესა და პავლესითა; წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომესი, თადეოზისა და მატათაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაითა; წმიდისა დიდებულისა და ღუაწლისა-მძლისა მოწამისა, ძლევა-შემოსილისა გიორგისა და წმიდათა დიდთა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარესა და მარინესითა; ღირსისა დედისა ჩუენისა, მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინო ქართველთ განმანათლებელისა და წმიდისა პატრიარქისა ევსტათი ანტიოქიელისა – ქართლის ეკლესიათა მაკურთხეველისაითა; წმიდათა მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა მამამთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ, ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა, მეორედ განმანათლებელთა საქართველოს ეკლესიისა და მარადის მფარველთა მისთა და წმიდისა მღდელმოწამისა ნეოფიტე ურბნელისაითა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელთაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა ჩუენთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, ჰაბო ტფილელისა, მიქაელ-გობრონისა, თევდორე მღდლისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინესა და კონსტანტინე მთავრისაითა; წმიდისა მთავარ-მოწამისა ბიძინასა და წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა: შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთაითა; წმიდისა მოწამისა შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმინდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან წამებულთაითა; წმიდისა მღდელმოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა, და წმიდათა ღუაწლისამძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: დავით აღმაშენებელისა, დემეტრე-დამიანესა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა, ექვთიმე ღმრთისკაცისა და ექვთიმე აღმსაარებლისაითა; წმიდათა აღმსაარებელთა მამათა ჩუენთა, იოვანესი და გიორგი-იოანე ბეთანიელთა და ღირსისა მამისა ჩუენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა, აღმსაარებელისა და სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი და დღის წმიდანი), და წმიდისა მეფისა ვახტანგ გორგასალისაითა და ყოველთა წმიდათა შენთაითა გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.                           

გუნდი: ამინ. 

გალობა 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ყრმანი ებრაელნი სახუმილსა შინა ვიდოდეს ცეცხლსა ზედა კადნიერებით შეცურეულნი ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო ღმერთო, უკუნისამდე.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ვითარცა არცხვინე შენ ურიცხუთა მათ მტერთა შენთა, ეგრეთვე აწ დაამხუნე მაჭირვებელნი ჩუენნი, ახოვანო მეფეო ქართველთაო, რომელნიცა მტრობენ ღუაწლ-დიდებულსა ერსა შენსა.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

მეფეო, ქრისტესა შედგომილო, იმეოხენ წინაშე მისა, მოჰმადლოს ქართველთა სარწმუნოებაი შენებრი, და დაიფაროს ქუეყანაი ივერიისაი წვალებისაგან და სჯულისაგან უცხოისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ზეცით მოგვხედე, მეფეო, ყოვლად ბრძენო, მართლმადიდებელსა ერსა შენსა და გვითხოვე ქრისტეს მიერ ხსნაი განსაცდელთაგან, და ძლევაი ყოველთა მხდომთა და წინააღმდგომთა ზედა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოგვიახლენ, დედოფალო, ზეცისა მხედრობათა გუნდნი, და ყოველნი წმიდანი, და ერთხმობითა ევედრენით ძესა შენსა და ღმერთსა, რაითა დაგვიფარნეს ჩუენ ყოველთა სენთა და ურვათაგან.

გალობა 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: შვიდწილ აღაგზნა სახუმილი, მძლავრმან ქალდეველმან ყრმათათვის გულისწყრომითა, და რისხვითა, და ძალითა მაღლისაითა იხილნა უვნებელად დაცულნი ცეცხლისაგან განუხრწნელად, და დამბადებელისა მიმართ და მხსნელისა ღაღად-ყო: აკურთხევდით ყრმანი, და მღდელნი უგალობდით, ერნი უფროისად ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

მწყემსო კეთილო პირმეტყუელთა ცხოვართაო, ემსგავსე შენ მნესა მას გონიერსა და მიიღე ტალანტი უფლისა შენისაი და განამრავლე იგი და მიუძღუანე მრავალწილად მომნიჭებელსა, მას ევედრე, რაითა მოგუანიჭოს მწყემსი სარწმუნოი და მართალი, მმართებელად და წინამძღურად, ვითარცა დავით ისრაელთა.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ფრიადი სიბრძნე მოგანიჭა რაი ღმერთმან, ერჩდი ნებასა მისსა, და კეთილმსახურებითა თვისითა განამტკიცებდი მორწმუნეობასა ერისასა, ეგრეთვე აწ მეოხ გუეყვენ უფლისა მიმართ, რაითა გვიხსნნეს უსჯულოებათა ჩუენთაგან, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი განაგოს ნებისაებრ თვისისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ვითარი ზარი დაეც მძინარესა ერსა შენსა, სულითა განბრძნობილო, და განაფრთხობდი ღრმისა ძილისაგან, ეგრეთვე აწ ჩუენცა გვიმეოხე წინაშე ღმრთისა, რაითა განგვიმრავლოს ზნეობითა სრულ-ყოფილნი ერის-მძღუარნი, მზრუნველნი  მამულისანი და მბაძველნი სიმხნეთა შენთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ღმრთისმშობელო, ყოვლად საგალობელო, შენ ყოველნი ძალგიძს, პირველ საუკუნისა ძისა შენისა თანა, ევედრე უკუე მას, ვითარცა მოწყალე დედაი, რაითა ამაო ჰყვოს საშინელნი მზაკუვარებანი მათნი, რომელნი უკეთურთა იღუწიან სავნებელად ჩუენდა, და გვიხსნნეს სასჯელთაგან საუკუნეთა.

გალობა 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: განკვირდეს ზესკნელს ცანი, და კიდენი ქუეყანისანი შეძრწუნებულ იქმნნეს, რაჟამს ღმერთი შენ მიერ კაცთა გამოუბრწყინდა და საშოი შენი უმაღლეს ცათა  საყდართა გამოაჩინა. ამისთვის, ღმრთისმშობელო, ანგელოზნი და კაცნი, ვითარცა ღირს  ხარ, გადიდებენ შენ.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

მოგწყლეს რაი ბრძოლასა შინა სპარსთა, ჰოი, სკიპტრისმპყრობელთა შორის უსაჩინოესო, დამძიმდი ფრიად, ვახტან, და წესი ღმრთივსულიერი დაუტევე ერსა შენსა – სარწმუნოებასა ზედა მტკიცედ დგენ და ეძიებდენ ქრისტესთვის სიკუდილსა, რაითა მოიგონ წარუვალი დიდებაი.

წმიდაო, დიდო კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

ვითარცა ქრისტემან ჯუარსა ზედა მიიღო ლახურისა მიერ წყლულებაი, ეგრეთცა ლახურისა მიერ განიგმირე მისთვის და ბრწყინვალედ განშუენებული წარმოუდეგ ზეცისა მხედრობათა თანა, აწ გვითხოვე მისგან გამოხსნაი ღელვათაგან მძვინვარეთა, მეფეო, და ღირს-გვყვენ შენთანა სიხარულსა მას დაუსრულებელსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ოდეს აღესრულე უჯარმასა, უძლეველო მეფეო ქართველთაო, პატიოსანი გუამი შენი დაკრძალეს დედასა ყოველთა ეკლესიათასა _ სუეტიცხოველსა, გარნა ძალითა ქრისტესითა სიკუდილისა შემდგომადცა შეგვეწევი და მოგუმადლებ უხვსა საბოძვარსა წყაროისაგან ულევისა მადლისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

აჰა, მრავალნი უცხო-თესლნი და ბარბაროსთა და წარმართთა გუნდნი მოივლტიან დამკვიდრებად წილხვედრსა შენსა ივერიას, ქრისტეს დედაო, გარნა ჩუენ მოქენე ვართ შეწევნისა შენისა, რაითა რისხვითა განჰკუეთდე და უკუნ-აქცევდე უკეთურსა კრებულსა მათსა.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბიმთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელი აკმევს, მკითხველი კითხულობს:

აჰა, სამარხოი ძუალთა შენთაი გვაქუს მორწმუნეთა ზღუდედ სიმტკიცისად, საუნჯედ მადლისად და ეშმაკთა მაოტებელად, ამისთვის გული გვითქმს მისლვად სუეტიცხოველსა, რაითა სიწმიდე ესე მხურვალედ შევიტკბოთ და კურნებაიცა აღმოვივსოთ მაქებელთა შენთა.

ელვითა სულისაითა განათლებული და დიდთა მათ ღუაწლთა შენთა სიმტკიცითა შემკული ჰსუფევ რაი წინაშე ქრისტესა, გვიმეოხენ წინაშე მისსა, ჰოი, ღირსო მეფეო, ვახტანგ სანატრელო, რაითა დაამხოს ყოველი სილაღე მძლავრთა მათ ბოროტთა და შინაგანმცემთა ერისათა, რომელნი კადნიერად განსყიდიან მიწა-წყალსა ჩუენსა, მამა-პაპათა სისხლითა განპოხებულსა.

ვაი, ერსა ზედა ჩუენსა მოწევნულსა ურვასა, რამეთუ დავმდაბლდით, და შევმცირდით და განვიბნინენით ყოველსა ქუეყანასა, რამეთუ მძლავრნი იგი მთავარნი და უღმრთოთა გუნდნი, ბოროტად შეთქუმულ-არიან ერსა შენსა ზედა, გარნა ჩუენ მოქენე ვართ შეწევნისა შენისა, რაითა მსწრაფლ განვიღვიძოთ მსგავსად ნინეველთაისა და ერთობითა ვიღუაწოთ გადარჩენისათვის საქართველოისა.

ჰოი, საჩინოო, ბრძენ-მხნეო, მეფეო ბრწყინვალეო, ვითარცა სპარსთა მრავალ ღონენი დააცხრვენ ჭირთა მძვინვარებანი, მოწევნადი ერსა შენსა ზედა, ეგრეთვე აწ გარე წარაქციე ყოველნი მტერნი და მაჭირვებელნი ჩუენნი, რომელთა განიგდეს წილი სამკვიდრებელსა ჩუენსა ზედა და აღგვიდგინე მამული ჩუენი _ საქართველო _ პირველსავე დიდებასა და დაიცევ სახლეულნი მისნი უცხო თესლთა ზედა მოსლვისაგან, რაითა არა სთქუან ყოველთა, სადა არს ღმერთი იგი მათი, რომელთა მიმართ აქუთ სასოებაი.

ჰოი, ღუაწლით შემოსილო მეფეო, წმიდაო ვახტანგ გორგასალო, ვითარცა ძუელად აჩუენე საკვირველი მფარველობაი ერსა შენსა, ეგრეთვე აწ შეგვაწყნარე მფარველსა ერისა ჩუენისასა, ქალწულსა ღმრთისმშობელსა, რაითა არა ვიქმნეთ საყუედრელ და საცინელ მტერთა ჩუენთა, არამედ მამულისა ჩუენისა კაცთა წესისაებრ, სამ-წმიდა-არსობისა გალობითა ვადიდებდეთ ღმერთსა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან:  რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.                          დიდებაი…

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩვენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უშჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობითა, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.                                   აწდა…

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან  ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარეწარაქციოს რისხუაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორის, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.        

გუნდი: ამინ.

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, ეკლესიისა შეურყეველო გოდოლო და მართლმადიდებლობისა სუეტო საღმრთოო, ჭეშმარიტებისა მოწამეო და ქრისტესათვის და მამულისათვის სისხლდათხეულო, მხედართა სიქადულო, მეფეთა სიმტკიცეო, მთავართა დიდებაო, უძლურთა ძლიერებაო, მდაბალთა აღმამაღლებელო, გლახაკთა განმამდიდრებელო, ბრძოლათა შინა უძლეველო და ჭირთა შინა ურცხვენელო, მვედრებელთა შენთა მსწრაფლ-შემწეო და წყალობისა მომნიჭებელო, წმიდაო, კეთილმსახურო მეფეო ვახტანგ!

ჰოი, ღუაწლით შემოსილო დიდო მეფეო, წმიდაო ვახტანგ გორგასალო, კეთილმსახურებრითა კადნიერებითა ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, რაითა წყალობითა მოხედოს დედისა თვისისა წილხვდომილსა ერსა ჩუენსა, მტვირთველსა საუფლოისა ჯუარისაისა ქუეყანასა ზედა და დაიცვას მტერისა საფრხისა და ძმათა შუღლისაგან, ხოლო სარწმუნოებაი ჩუენი კუალად განაახლოს და მოგუმადლოს შენებრი მხურვალებაი სარწმუნოებისაი, ძმებრივი სიყუარული მოყუასისაი და საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი, რომელიცა განიპოხა სისხლითა შენითა, და თვინიერ შებრკოლებისა აღგვიდგინოს ძირისაგან დავითისა, ცხებული ღმრთისაი, რომელიცა სარწმუნოებითა მტკიცითა მოჰკრძალავს ყოველთა საზღუართა საქართველოისასა და აღამაღლებს და აღადგენს სიმაღლესა და ძლიერებასა ჩუენსა ქუეყანით დავიწყებისაით, რაითა ვიყოთ ერთ სამწყსო და უფალი იყოს მწყემს ჩუენდა. მრავალშემძლებელითა ძალითა შენითა დაიფარე და განამტკიცე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და  მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, და ყოველნი სამღდელო და სამონაზვნო წესნი. განაძლიერე ღმრთისმსახურნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტიანენი.

ჰოი, ზეგარდამო ღმრთისა მიერ გვირგვინოსანო, წმიდაო ვახტანგ გორგასალო! ვითარცა გაქუს ძლიერებაი ღმრთივმონიჭებული, იმეოხენ წინაშე ღმრთისა, რაითა მოჰმადლოს ეკლესიათა დიდებაი, სამღდელოთა პატიოსნებაი, მთავართა კეთილად მწყსაი ერისაი, მხედართა მამაცობაი, ერისაგანთა უცოდველობაი და დედათა კრძალულებაი, ხოლო ჩუენ მოგუანიჭოს კეთილ-მოქალაქობით ცხორებაი, ქუელის საქმითა განშუენებაი, წმიდითა ლოცვითა განათლებაი, აღსარებითა განწმედაი, ზიარებითა განბრწყინებაი, პატიოსნად მიცვალებაი, სასუფეველსა დამკვიდრებაი, ანგელოზთა თანა გალობაი, წმიდათა თანა სუფევაი, და შენ თანა დიდებაი და მადლობაი,  რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაი, პატივი და თაყუანისცემაი, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მღდელმან: სიბრძნით! ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელმან: დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის), გუაკურთხენ.

მღდელმან: ქრისტემან ჭეშმარიტმან ღმერთმან ჩუენმან..                     

გუნდი: ამინ.

 

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე,

ამინ. უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდისა მეფისა ვახტანგ გორგასალისაითა, და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ხატისა მისისა მთხვევასა ზედა ვგალობთ ესრეთ:

ყოველთა მოგვიგიე შენ უფლისა მიმართ მვედრებელად, ჰოი, წმიდაო მეფეო ვახტანგ, და სიღრმით გულისაით, მუხლმოდრეკით მლოცველნი შეუვრდებით პატიოსანსა ხატსა შენსა და გევედრებით: შეწევნითა შენითა ხორცთა სენისაგან და სულთა ცოდვისა განგვკურნენ და ყოველთა ჭირთა და სალმობათაგან გვიხსენ პატივისმცემელნი შენნი და მხურვალედ მვედრებელნი.

დედოფალო მარიამ, მოგუხედენ სარწმუნოებითა თაყუანის-მცემელთა და სურვილითა ამბორის-მყოფელთა, პატიოსანისა ხატისა წმიდისა მეფისა ჩუენისა ვახტანგისასა, ხოლო მადლი მისი და წყალობაი შენი თანა-მავალ-მეყავნ ჩუენ ყოველთა დღეთა ცხორებისა ჩუენისათა.

 

შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა