მანუგეშებელი

სავედრებელი პარაკლისი ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ხატისა „ნუგეშისა“ ანუ „მანუგეშებელისა“.

სავედრებელი პარაკლისი

ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ხატისა

„ნუგეშისა“ ანუ „მანუგეშებელისა“.

 

მღდელი: კურთხეულ არს-ი.

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელი: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით,

თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი.

მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ.

მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი.

მუხლი 4. ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი, ხმაი 4

ღმრთისმშობელო ქალწულო, მხოლოო მორწმუნეთა ნუგეშინისმცემელო, ნუ გარემიიქცევ პირსა შენსა ჩუენგან, რომელნი შეუვრდებით სასწაულთმოქმედსა ხატსა შენსა mანუგეშებელსა, და გევედრებით: საფარველსა ქუეშე მისსა დაგვიცევ და განგვკურნე სულთა და ხორცთა ვნებათაგან.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ტროპარი, ხმაი 4

მომადლებულ გვაქუს რაი პატიოსანი ხატი შენი, დედოფალო, ვითარცა მადლმოსილი და მაცხოვნებელი საფარველი, ვსჭურეტთ მას ლმობიერებით, და გევედრებით: გარდამოგვივლინე შუებაი და ნუგეშინის-ცემაი, რომელნი შენ ზედა დავსდებთ სასოებასა ჩუენსა, და მოსწრაფე იქმენ განრინებად ჩუენდა ყოველთა საფრხეთაგან.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალეიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.           

გალობაი 1, უგალობდითსა, ხმაი 8

ძლისპირი: ქუეყანასა მწყურნებსა, ვითარცა ხმელსა, განვიდა და შრომათაგან ეგვიპტისათა განერა ერი ისრაელთაი, და ღაღადებდა: მხსნელსა ჩუენსა და უფალსა უგალობდეთ.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

შვიდთა მათ სასწაულთმოქმედთა ხატთა შენთა შორის ბრწყინავ რაი ვატოპედისა სავანესა, ყოველთა ახარებ, ჰოი, ხატო საკვირველო, და აღმოაცენებ მადლსა და წყალობასა.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

ვითარცა ხარი შენ წყაროი კეთილთა დაუსრულებელთა, ეგრეთვე ხატსა ამას შენსა აქუს მადლი და ძალი შეწევნისაი, დედოფალო, და მის მიერ ახარებ მწუხარეთა და ნუგეშინის-სცემ სნეულთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

სასოდ და შესავედრებელად გვაქუს რაი წმიდაი ხატი ეგე შენი მორწმუნეთა, ყოვლითურთ თავსა ჩუენსა შევვედრებთ საღმრთოსა საფარველსა შენსა და ვადიდებთ ღმერთსა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ტკბილ არს ხსენებაი შენი, ქალწულო, განწმედს რაი გონებასა ჩუენსა, მოგვფენს ცრემლთა სინანულისათა და აღგვძრავს მსახურებად მცნებათა უფლისათა.

გალობა 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: შენ, დამამყარებელო კამარათა ცისათაო, უფალო, და აღმაშენებელო ეკლესიათაო, დამამტკიცენ ჩუენ სიყუარულსა შენსა, თავო ყოვლისა სიხარულისაო, და განმაძლიერებელო მორწმუნეთაო, მხოლოო კაცთ-მოყუარე.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

ესმა რაი ხმაი შენი ხატითგან ლოცვად დამდგარსა ვატოპედისა წინამძღუარსა, შიში დაეცა, ამცნებდი რაი ბოროტსა განზრახვასა ავაზაკთასა, რომელთაცა ეწადათ განძარცვაი სავანისაი, და ფარულად მიდგომილ იყუნეს ზღუდეთა მისთა.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

უფროის შეძრწუნდა გული წინამძღურისაი, ხედვიდა რაი მათზედ განრისხებულსა ძესა შენსა, დაგიხშობდა რაი ბაგესა და გეტყოდა: dედაო ჩემო, ნუ აუწყებ მოსალოდებელსა მას განსაცდელსა და ნუცა განარინებ მათ სასჯელსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

დედობრივითა კადნიერებითა მარჯულ მიაქციე პირი შენი და განარინე რაი ხელთაგან ძისა შენისათა, აღუკრძალე იღუმენსა განხსნაი კარიბჭისაი, ქალწულო, და უბრძანე აღსლვაი გალავანსა ზედა, განგდებად ავაზაკთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ამა სოფლისათვის ჰშევ რაი, ქალწულო, წყაროი უკუდავებისაი,  რომელნი მოვივლტით საფარველსა ქუეშე წმიდისა ხატისა შენისასა, შეგვიწყალე, სძალო ღმრთისაო, და მოგუმადლე ძლევაი მტერთა ზედა და ხელმწიფებათა ბნელისათა.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელი: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის, ქრისტეისმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეის მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს… (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთსა).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელი: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

ერისკაცი მცირე კვერექსის ნაცვლად – უფალო, შეგვიწყალენ 40-გზის; დიდებაი… აწდა…  

 

წარდგომაი, ხმაი 2

ვითარცა წმიდასა სახელსა შენსა მოუწოდთ შემწედ ჩუენდა, ყოვლად უბიწოო დედოფალო, ეგრეთცა სარწმუნოებითა ვესავთ საკვირველთმოქმედსა ხატსა შენსა mანუგეშებელსა, რაითა არა მივეცეთ ჩუენ მახვილსა ბოროტსა და ტყუეობასა, და სალმობასა სიყმილისასა, და სრვასა სიკუდილისასა უწყალოსა, რაითა არცაღა იქადონ ჩუენ ზედა მოძულეთა და თქუან: sადა არს ღმრთისმშობელი, რომლისა მიმართ აქუთ სასოებაი.

გალობა 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: მესმა, უფალო, განგებაი საიდუმლოთა შენთა გამოუთქუმელთა, განვიცადენ საქმენი შენნი, და აღვიარე მე ღმრთთეებაი შენი.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

განმხნდა რაი წინამძღუარი სიტყუათაგან შენთა, ქალწულო, ავაზაკთა თავდასხმაი აუწყა საძმოსა, და იხილეს რაი საკვირველად შეცვალებული ხატი შენი, ქრისტესა ევედრებოდენ შენდობასა.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

დედობრივითა სახიერებითა შენითა დააცხრე რისხვაი ძისა შენისაი, ევედრე რაი შეწყალებაი მამათაი, და მიანიჭა რაი სიმხნეი, ღმრთისმშობელო, დაიცვეს სავანეი თვისი აღსრულთა გალავანსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მცნებაი ძისა შენისაი, რომელ არს შიში ღმრთისაი, ასწავე რაი მონაზონთა შეცვალებითა ხატისაითა, მის მიერ შემოსე ძლიერებაი უძლურთა, და დაარღვიე ბოროტგანზრახვაი შეჭურვილთაი.

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

განსაცდელთა შინა გვექმენ შემწედ, და სალმობასა შინა განმარინებელ სენთაგან, ხოლო ღელვასა შინა ნავთსაყუდელად, დედაო ღმრთისაო, და მწუხარებასა შინა ნუგეშინისმცემელად.

გალობა 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: განგვანათლენ ჩუენ ნათლითა შენითა, უფალო, და მკლავითა მაღლითა მორწმუნეთა მშვიდობაი შენი ზეცით მომეც ჩუენ, კაცთ-მოყუარე.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

ვითარცა ვარსკულავი ელვარეი, გამოუჩინე რაი ხატი შენი ვატოპედისა სავანესა, განანათლე მკვიდრნი მისნი შარავანდედითა მადლისა და გულმოწყალებისა შენისაითა და განამხნე საკვირველად.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

მხსნელად ზედამოსლვისაგან მტერისა ექმნა რაი საკვირველთმოქმედი ხატი შენი ვატოპედელთა ბერთა, დიდად შეიყუარეს და სახელსდვეს რაი nუგეშად, მარადის ილოცვიდენ წინაშე მისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ნუგეშინისმცემლად რაცხდნენ რაი მამანი ხატსა მას შენსა, დაავანეს ეკუდარსა და აღუნთეს რაი კელაპტარი და ლამპარი დაუქრობელად, მუნვე აღასრულებდენ წირვასა და ძმათა აღკვეცასა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ცხორების ღელვათაგან დამაშურალთა და ვნებათა და განსაცდელთა შინა დანთქმულთა აღგვიპყარ ხელი შეწევნისაი, ყოვლადწმიდაო, და მსწრაფლ განგვარინე ყოვლისაგან ძვირისა.

გალობა 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: მომიტევენ სახიერ, აურაცხელნი ცოდვანი ჩემნი, რომელთათვის გიხმობ შენ: მიხსენ მე ბოროტთაგან, შენდა მომართ ვღაღადებ: ისმინე ჩემი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

სიხარულითა განუწესეს დღესასწაული ხელთუქმნელსა მას  ხატსა შენსა მამათა, და შეუთხზეს სადიდებელნი და სავედრებელნი გალობანი, ვითარცა უსაკუთრესსა მფარველსა თვისსა.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

განცხადდა რაი საკვირველი მადლმოსილებაი ხატისა შენისაი, ქალწულო, მეფენი სამღდელოთა და ერთა თანა მოისწრაფდენ შევრდომად მისა და მსწრაფლ მოიღებდენ კურნებასა და ნუგეშსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ხედვიდენ რაი მამანი სასწაულთა შენთა, აღსრულებულთა ხატისაგან შენისა, განამრავლეს პირნი მისნი შესავედრებელად და მხსნელად ვნებათაგან, და წარგზავნეს ეკლესიათა და მონასტერთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებითა შენითა გვიხსნენ ჩუენ ყოვლისა ბოროტისა გარე-მოდგომილებისაგან, ყოვლადწმიდაო მარიამ, და ცოდვათა ლხინებაი გვითხოვე ძისა და ღმრთისა შენისაგან.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელი: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.               

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროისად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                        

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელი: რამეთუ შენ ხარ მეუფეი მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაი, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                                     

გუნდი: ამინ.

ერისკაცი მცირე კვერექსის ნაცვლად – უფალო, შეგვიწყალენ 12-გზის; დიდებაი… აწდა…  

 

კონდაკი, ხმა 8

ზესთამბრძოლისა ჩემისათვის და მოღუაწისა უძლეველისა, ვითარცა შენ მიერ ხსნილნი განსაცდელთაგან, სამადლობელსა აღვწერთ, ღმრთისმშობელო ქალწულო, შენდა მომართ, მონანი შენნი, არამედ ვითარცა გაქუს ძლიერებაი უბრძოლველი, ყოველთაგან ვნებათა განმათავისუფლენ ჩუენ, რაითა გიგალობდეთ შენ, კურთხეულო: გიხაროდენ, სძალო უსძლოო.

იკოსი

საღმრთოი მადლი წმიდისა ხატისა შენისა mანუგეშებელად წოდებულისა, დედოფალო, მიიზიდავს ყოველთა შეურვებულთა და ტვირთმძიმეთა, და ვითარცა წყარო მადლისაი, მსწრაფლ შეისმენს ვედრებასა ჩუენცა და მოგვანიჭებს: ურვასა შინა მყოფთა – სიხარულსა, განსაცდელსა შინა მყოფთა – შეწევნასა, სნეულთა – კურნებასა და ყოველთა მოგუმადლებს სასოებასა და ნუგეშსა.

მღდელი:  მოხედენ. სიბრძნით.

წარდგომაი სახარებისაი, ხმაი 4: მოვიხსენო სახელი შენი ყოველსა შორის თესლსა და თესლსა.

მუხლი: ისმინე, ასულო, და იხილე და მოყავ ყური შენი.

მღდელი: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                               

გუნდი: ამინ.

მღდელი: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელი: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდაი სახარებაი, მშვიდობაი ყოველთა.  

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა.

მღდელი: ლუკასაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

სახარებაი ლუკასი

მათ დღეთა შინა აღდგა მარიამ და წარვიდა მთად კერძო მსწრაფლ ქალაქად იუდაისა. და შევიდა სახლსა ზაქარიაისსა და მოიკითხა ელისაბედ. და იყო ვითარცა ესმა ელისაბედს მოკითხვაი მარიამისი, ჰკრთებოდა ყრმაი იგი მუცელსა მისსა და აღივსო სულითა წმიდითა ელისაბედ და ხმა-ყო ხმითა დიდითა და თქუა: კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისაი. და ვინაი ჩემდა ესე, რაითა მოვიდეს დედაი უფლისა ჩემისაი ჩემდა. რამეთუ აჰა ესერა ვითარცა იყო ხმაი მოკითხვისა შენისაი ყურთა მომართ ჩემთა, ჰკრთებოდა ყრმაი ესე სიხარულით მუცელსა ჩემსა. და ნეტარ არს, რომელსა ჰრწმენეს, რამეთუ იყოს აღსრულებაი თქმულთა მათ მისა მიმართ უფლისა მიერ. და თქუა მარიამ: ადიდებს სული ჩემი უფალსა, და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ, მაცხოვრისა ჩემისა, რამეთუ მოხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი, რამეთუ ყო ჩემ თანა დიდებული ძლიერმან, და წმიდა არს სახელი მისი. და დაადგრა მარიამ ელისაბედის თანა სამ თუე, და წარვიდა სახით თვისა.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მოწყალებითა შენითა, მრავალმოწყალეო ღმერთო, აღხოცენ ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლენი.        

აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.     

გერი: ქრისტეანეთა დედად სახელ-გდებთ შენ, ჰოი, ყოვლადწმიდაო ქალწულო, და გევედრებით: შეგვეწიე წინაშე ღმრთისა, რაითა მოჰმადლოს სოფელსა მშვიდობაი, და კეთილმორწმუნესა ერსა ჩუენსა ძლევაი მტერთა ზედა, შეურყეველად დამტკიცებაი ეკლესიათაი, და მადლი და წყალობაი სულთა ჩუენთა.

მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა პატიოსანთა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანეისითა; წმიდათა მოციქულთა თავთა, პეტრეისა და პავლეისითა; წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომესი, თადეოზისა და მატათაისითა; წმიდათა მოციქულთა სწორთა: ნინო ქართველთ განმანათლებელისა, მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისაითა; წმიდათა მამათმთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ, და ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა, მეორედ განმანათლებელთა საქართველოს ეკლესიისა და მარადის მფარველთა მისთაითა; ღმრთივგანბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელთაითა; წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისა და წმიდათა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარე, ეკატერინე და მარინეისაითა; წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა ჩუენთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, ჰაბო ტფილელისა, გობრონისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინეისა, კონსტანტინე მთავრისა, ბიძინა დაჭრილისა, შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთა, შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმიდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან წამებულთაითა; წმიდათა ღუაწლისა-მძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასალისა, დავით აღმაშენებელისა, დემეტრე-დამიანესა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა, ექვთიმე ღმრთისკაცისა და ექვთიმე აღმსარებლისაითა; წმიდისა არქიმანდრიტისა, ღირსისა მამისა ჩუენისა გაბრიელისა, აღმსარებელისა და სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი); ყოვლადწმიდდედისა ღმრთისა სასწაულთმოქმედისა ხატისა mანუგეშებელისა, და ყოველთა წმიდათა და სიწმიდეთა შენთაითა გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.      

გალობა 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ყრმათა ღმრთისმსახურთა ბაბილონსა შინა არაი მსახურეს ხატსა ოქროსასა, და მით სახუმილსა შეითხივნეს, და შეცურეულნი ესრეთ ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

უწყიან რაი ძლიერებაი ხატისა შენისაი მამათა ჩუენთა, სამწყსოისა თვისისა თანა მიივლტიან ათონსა, და კრძალვითა შევრდომილნი გავედრებენ ეკლესიასა და ერსა ჩუენსა, ვითარცა წილხვედრსა შენსა.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

დედობრივითა განგებულებითა შენითა პატიოსანი პირი ვატოპედისა ხატისაი მოჰმადლე რაი ერსა ჩუენსა, პატივითა დააბრძანეს სამებისა ლავრასა, და სიყუარულითა მისდა შევრდომილნი მსწრაფლ მოიღებენ ლხინებასა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ფრიად შეიყვარეს რაი ათონისა მთაი მამათა ჩუენთა, იღუწიან ვატოპედისა სავანესა, და წინამძღურისა თვისისა თანა ეწვივნენ რაი ქუეყანასა ჩუენსა, შუენიერი პირი მანუგეშებელისა ხატისაი მიუბოძეს პატრიარქსა, შესავედრებელად და საფარველად.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დედაო მოწყალეო, უსასოთა ნუგეშინისმცემელო, მწუხარეთა შემწყნარებელო, და შეცთომილთა დამომძღურელო, წინაშე ხატსა შენსა შევრდომილნი განგვარინე ყოვლისაგან ჭირისა, რაითა ვიტყოდეთ: კურთხეულ ხარ შენ უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

გალობა 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: მთასა ზედა მოსეს თანა-მზრახვალმან მაყულოვანი სახედ გამოაჩინა, ქალწულისაგან შობილსა უვნებელად ყოველნი ვაკურთხევთ და აღვამაღლებთ მას უკუნისამდე.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

 წმიდაი პირი ხატისა შენისაი კუალად გამოითხოვეს რაი მამათა ჩუენთა, გამოსახეს ქართველთა ბერთა, ვატოპედს მოღუაწეთა, და მოაბრძანეს რაი ტფილისსა, ლოცვითა დაავანეს მახათას მონასტერსა.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

ვითარცა წმიდაი მთაი ათონისა, მწიაღებელი ნუგეშინისმცემელისა ხატისა შენისა, იქადის მისა მიერ, ეგრეთვე აწ ჩუენცა ვიხარებთ მიმღებელნი წმიდათა პირთა მისთა, და ვადიდებთ ღმერთსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ვითარცა სიმხნეი და ძალი მიანიჭე მხდომთა მათ ზედა ვატოპედელთა ბერთა, ეგრეთვე აწ ჩუენცა შეგვეწიე, ქალწულო, რაითა ვიქმნნეთ მხედრობად ღმრთისად, წინა-აღმდგომად მბრძოლთა მისთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ჰშევ რაი, ქალწულო, გზაი და ცხორებაი სიტყვისაებრ ღმრთისა ჩუენისა, აწ განაგე სლვანი ჩუენნი და მოგუმადლე საუკუნოი ცხორებაი, რაითა ვუგალობდეთ ძესა შენსა, და აღვამაღლებდეთ მას უკუნისამდე.

გალობა 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: შენ, რომელი უქორწინებელ ხარ, დედაო უსძლოო, და უზესთაეს ბუნებათა შევ დაუსაბამოი, რომელ არს შემოქმედი ღმერთი ჭეშმარიტი, გალობითა დაუდუმებელითა გადიდებთ.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

სავედრებელ არიან ქრისტეს მორწმუნეთათვის პირნი ვატოპედისა ხატისანი, რომლისადა კრძალვითა მიახლებულნი მადლსაცა კურნებათასა აღმოვივსებთ და განვთავისუფლდებით ვნებათაგან.

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დაგვიცევ და დაგვიფარენ ჩუენ!

ვითარცა ითხოვე წყალობაი ვატოპედისა მკვიდრთათვის ძისა შენისაგან, ეგრეთვე გვითხოვე ბრალთა შენდობაი, უბიწოო, რამეთუ ძლიერ არს ვედრებაი დედისაი ღმრთისა მიმართ კაცთმოყუარისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

ვითარცა არა მიეც მტერთა სამკვიდროი შენი, ისწრაფდენ რაი აოხრებასა მისსა, ეგრეთვე აწ შეგვჭურვე ბრძოლად ჩუენ ზედა აღდგომილთა მტერთა და წინააღმდგომთა სჯულისა და სიწმიდისათა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ქრისტეს ღმრთისა მშობელსა ქალწულსა გიგალობთ და გევედრებით, შეგვეწიე და გვექმენ მშვიდ ნავთსაყუდელად, ვითარცა საწუთროსა ამას, ეგრეთცა საუკუნოსა მას ცხორებასა შინა.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ, შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლადუბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერობინთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი აკმევს:

მკითხველი ან ერისკაცი კითხულობს:

სიმტკიცედ, ძალად, და ნუგეშინისმცემელად უსასოთა გამობრწყინდა რაი ხატი ეგე შენი ათონის ვატოპედისა სავანესა, აწ ჩუენცა ვიშუებთ მომადლებისათვის პატიოსანთა პირთა მისთა, ღმრთისმშობელო, და გევედრებით: განსაცდელთა შინა გვექმენ მსწრაფლ-შემწედ, და ნუგეშინისმცემელად ჟამსა მწუხარებისასა,

წილხვედრისა შენისა ათონითგან მოვლინებაი წმიდათა ხატთა შენთა წილხვედრსა შენსა ივერიას, ვითარცა მცველთა დაუძინებელთა და ჭირთაგან მხსნელთა, სიხარულითა აღგვავსებს მორწმუნეთა და გევედრებით: ხორციელთა და სულიერთა წყლულებათაგან განგვკურნე და მოგვანიჭე სიბრძნეი კეთილისა და ბოროტის განრჩევისაი, რაითა არღარა ვიდოდეთ ცოდვასა შინა უსჯულოებითა, არამედ განვმტკიცდეთ კეთილმორწმუნეობასა შინა.

საუკუნითგან განსმენილ არს სასწაულთა და წყალობათა შენთა სიმრავლენი, ჰოი, ვატოპედისა ხატო საკვირველო, და განითქვა რაი პატიოსანთა პირთა შენთა მობრძანებაი ქუეყანასაცა ჩუენსა,  მივისწრაფით შევრდომად მათდა, და გევედრებით, რაითა გვექმნე სალმობასა შინა განმარინებელ სენთაგან, და მხსნელად უჟამოისა სიკუდილისაგან.

ჰოი, ყოვლადკურთხეულო დედაო ღმრთისაო, ვითარცა განსწავლე ცისკრად მლოცველი წინამძღვარი სავანისაი, და ასწავე ხსნაი მოსალოდებელთა ჭირთაგან, ეგრეთვე აწ ჩუენცა შეგვეწიე, ქალწულო, და გვიჩუენე გზაი ღმრთისა და მამულის სამსახურისაი, რაითა წყალობისა წილ არა მოვიღოთ სასჯელი კადნიერებისაი, და ღირს ვიქმნნეთ მარადის დიდებად ღმრთისა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელი: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.                           

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა          

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.                                 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთასა.

მღდელი: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმო-ყუარებითა თვისითა, და გარე-წარაქციოს რისხვაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელი: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.  

გუნდი: ამინ.

ერისკაცი მცირე კვერექსის ნაცვლად – უფალო, შეგვიწყალენ 3-გზის; დიდებაი… აწდა…  

 

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, ღმრთისმშობლისა ხატო საკვირველო, ხელთუქმნელო, სიწმიდისა საფარველო და მშვიდობისა მომმადლებელო; სნეულთა მკურნალო, მწუხარეთა სიხარულო, ცოდვილთა სინანულო და ყოველთა შენდა შევედრებულთა მსწრაფლ-შემწეო და ნუგეშინისმცემელო!

ჰოი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ვატოპედისაო, ჭეშმარიტო წინამძღუარო ცხორებისა ჩუენისაო; სიქადულო და მცველო ათონისა მთისაო და მაოტებელო მტერთა წყობისაო, ვითარცა ძველ-ოდესმე შემწედ გამოუჩნდი ვატოპედისა მონასტერსა, და სასწაულთა მიერ ხატისა შენისაითა მკვიდრნი მისნი განარინე საფრხესა, ეგრეთვე აწ მოხედენ ერსა ჩუენსა და დედობრივითა კადნიერებითა შენითა გვექმენ შუამდგომელ წინაშე ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისა, რაითა შეგვჭუროს ძალითა თვისითა უძლეველითა ხილულთა და უხილავთა მტერთა ზედა და სისხლითა თვისითა დამტკიცებული ეკლესიაი დაიცვას უცთომელად, ხოლო ჩუენ მართლმადიდებლობასა შინა განგვამტკიცოს, და დანერგოს ჩუენ შორის შიში ღმრთისაი, საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი და ძმებრივი სიყუარული მოყუასისაი, რაითა ვიყოთ ერთ სამწყსოი და უფალი იყოს მწყემს ჩუენდა. მრავალშემძლებელითა ძალითა შენითა განაძლიერე დიდი მეუფე ჩუენი, უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარ-ეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, მამაი ჩუენი ილია და ყოვლად-სამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველნი სამონაზვნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენი ქრისტეანენი.

ჰოი, ყოვლადკურთხეულო დედაო ღმრთისაო, რომელმან ნუგეშად და მცველად მოგუმადლე წმიდაი ხატი ეგე შენი მორწმუნეთა, აწ უვნებელად დაგვიცევ საფარველისა ქუეშე სიწმიდისა მისისასა, და გვიხსენ სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, რღუნისა, ცეცხლისა, მახვილისა, ხდომათაგან მტერთაისა, ძმათამკულელთა ბრძოლათაგან, მძლავრებისაგან ანტიქრისტეისა და საცთურთაგან მისთა, რაითა ყოველნი ვსცხონდეთ, და ღირს ვიქმნეთ ხილვასა შენსა ნათელსა შინა ძისა და ღმრთისა შენისასა, რამეთუ მეუფებაი მისი კურთხეულ არს და დიდებულ, თანა დაუსაბამოით მამით მისით და ყოვლად-წმიდით და ცხოველს-მყოფელით სულითურთ, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მღდელი: სიბრძნით!

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერობინთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი: დიდებაი შენდა, ქრისტე ღმერთო, სასოებაო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

გუაკურთხენ.

მღდელი: ჩამოილოცავს…  

 

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ლოცვაი მთხვევნასა ზედა ხატისასა:

ჰოი, სასოო და სიქადულო ჩუენო ღმრთისმშობელო! ვითარცა ითხოვე წყალობაი ვატოპედისა მკვიდრთათვის ძისა შენისაგან, ეგრეთცა ნუ უგულებელს-გუყოფ მოსავთა შეწევნისა შენისათა, რომელნი სარწმუნოებითა შევრდომილ ვართ სასწაულთმოქმედსა ხატსა შენსა mანუგეშებელსა, და გევედრებით: შეიწირენ ლოცვანი ჩუენნი და დაგვიფარე ყოვლისაგან ჭირისა და ზედამოსვლისაგან მტერისა.

მოხედე მწუხარებათა ჩუენთა, დედოფალო, და ვნებათა და განსაცდელთა შინა დანთქმულნი შეგვავედრე მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა, რაითა ნათლითა თვისითა განგვნათლოს ჩუენცა – ცოდვითა დაბნელებულნი, და გვიხსნას წყუდიადისაგან გეჰენიისა და საუკუნოისა მის ცეცხლისაგან უშრეტისა.

შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა