მღვდელმოწამე კლიმი

სავედრებელი პარაკლისი მღდელმოწამისა კლიმისა, ანკვირელისა ეპისკოპოსისა და მოწამისა აღათანგელოზისა 

სავედრებელი პარაკლისი

მღდელმოწამისა კლიმისა, ანკვირელისა ეპისკოპოსისა

და მოწამისა აღათანგელოზისა  

 

23 (05.02) იანვარი

 

მღდელი:  კურთხეულ არს-ი

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელი: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი.

მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ.  

მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვსთქუნე მე საქმენი უფლისანი.  

მუხლი 4. ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.  

ტროპარი, ხმაი 3

სიბრძნითა საღმრთოითა საკვირველად აღვსილ-იყავ რაი ფიცხელსა მას ღუაწლსა შინა, ღმერთშემოსილო კლიმი, ვითარცა მწყემსმან კეთილმან, სული თვისი შესწირე მსხუერპლად ქრისტესა, და აწ განბრწყინებული მღდელობისა მადლითა, და წამებისა სისხლითა ყოვლად განშუენებული სდგა წინაშე მისა და  მეოხ ხარ ცხოვრებად სულთა ჩუენთათვის.

დიდებაი.. ტროპარი (იგივე) აწდა…

არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობაი 1, უგალობდითსა, ხმაი 8

ძლისპირი: ეტლთა მფლობელი ფარაო დაანთქა საკვირველთმოქმედმან კუერთხმან მოსეისმან, რომელმან გამოსახა სახეი ჯუარისაი და განუპო ზღუაი მეწამული და ისრაელი იხსნა განმავალი, მეტყუელი გალობასა უფლისასა: რამეთუ დიდებით დიდებულ არს.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

სარწმუნოვებითა სამებისაითა შეიჭურე სიყრმითგან, ნეტარო მღდელთმოძღუარო კლიმი, და იწყე რაი მორბედებად ღუაწლსა მას მარტლობისასა, განაგრძვე შენ ღუაწლი, ვიდრემდის მიიწიე ასპარეზსა მას ზედა ძლევისასა, ღირსო.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

რტოდ ვენახისა ჭეშმარიტისა აღმოსცენდი ნერგი სიწმიდისაი, და გამოიხუენ რაი ტევანნი საღმრთონი და შესწირენ მსხუერპლად ღმრთისა, გვითხოვე აწ ჩუენცა შენდობაი ცოდვათაი და ხსნაი ყოვლისაგან ჭირისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა 

ვერ შემძლებელ არს ღირსად გამოთქუმად ბუნებაი კაცობრივი საშინელსა მას სიმხნესა ღუაწლთა შენთაისა, წმიდაო, რამეთუ ვითარცა უხორცომან მოაუძლურე ყოველივე ძალი მტერისაი, და შეწირე თავი თვისი მსხუერპლად წმიდად ქრისტესა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დიდებულნი ითქუნეს შენთვის თესლითი თესლადმდე, ქალწულო, რომელმან შეიწყნარე სიტყუაი ღმრთისაი წიაღსა შენსა და დაადგერ ქალწულად, ამისთვის ყოველნი გადიდებთ, რომელი შემდგომად ღმრთისა მხსნელად ჩუენდა იპოვე, რამეთუ დიდებით დიდებულ ხარ.

გალობაი 3, განძლიერდასა

ძლისპირი: შენ, დამამყარებელო კამარათა ცისათაო, უფალო, და აღმაშენებელო ეკლესიათაო, დამამტკიცენ ჩუენ სიყუარულსა შენსა, თავო ყოვლისა სიხარულისაო, და განმაძლიერებელო მორწმუნეთაო, მხოლოო კაცთ-მოყუარე.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ანკვირიით აღმოსცენდი ნერგი უბიწოი და განირთხენ შენ რტონი ვიდრე ჰრომედმდე, რამეთუ მირჰბიოდე, ვითარცა იგი პავლე, ქალაქითი ქალაქად, ნეტარო, და მოიმოწაფებდ ყოველთა წარმართთა და წარუდგინებდ ქრისტესა ღმერთსა.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

რაჟამს გიხილა მშობელმან შენმან, ყოვლად ნეტარო, რამეთუ მღდელმაღლისა წოდებად ხარ, ვითარცა მოსე და აჰრონ სამოელის თანა, წინაისწარმეტყუელა შენთვის, ვითარმედ. ყრმაო, გეწოდოს მოწამედ უფლისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

რაჟამს იგი მიითუალე საყდარი მამათმთავრობისაი, ღირსო, ვითარცა სარწმუნომან მნემან განამრავლე შენ სამწყსოი საცხოვართა პირ-მეტყუელთაი, რამეთუ განაძღენ მშიერნი საზრდელითა მით, პურისა მის ზეცით მოსრულისაითა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

დაემკვიდრე წიაღსა ქალწულისასა, უფალო, და გამოუჩნდი კაცთა ხორციელად, ვითარცა სათნო იყავ, და გამოაჩინე იგი ჭეშმარიტად ღმრთისმშობლად, მხოლოო კაცთმოყუარე, და შემწედ ყოველთა მორწმუნეთა.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩვენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვილტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.  

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელი: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტეისმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეის მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს… (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთსა).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელი: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

კვერექსის ნაცვლად ერისკაცი იტყვის: – უფალო, შეგვიწყალენ 40-გზის. დიდებაი… აწდა…

 

წარდგომაი, ხმაი 4

ვითარცა სამოთხესა ღმრთისასა, შუენიერი ნერგი აღმოსცენდი ღელეთა მათ შინა ქრისტეს მცნებათასა, სავსეი არაითუ ნაყოფითა მით, რომლისა ურჩებითა ადამის მიერ სიკუდილი სოფლად შემოვიდა, არამედ უკუდავისა მის ცხოვრებისა სასოებითა, რომლისათვისცა ქრისტეის თანა ივნე და მოჰკუედ მისთვის და მის თანა ჰსუფევ რაი, მამაო კლიმი, სასუფეველსა, მას ევედრე, მონიჭებად ჩუენდა დიდი წყალობაი.

გალობაი 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: შენ ხარ, ქრისტე, ღმერთი ჩემი, შენ ხარ ძალი ჩემი, შენ ხარ უფალი ჩემი და სიხარული ცხორებისა ჩემისაი, რომელმან არა დააცალიერენ წიაღნი მამისანი და გამოუჩნდი სიმდაბლესა ჩემსა, ამისთვისცა წინაისწარმეტყუელისა ამბაკუმის თანა ვიტყოდით: ძალსა შენსა დიდებაი, კაცთმოყუარე.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

რაჟამს იხილე საცთური უშჯულოთაი, მომსრველი ქრისტეს სამწყსოთაი, ნეტარო, განეწყვე ბრძოლად, ვითარცა ახოვანი, და თავს ისხენ ქრისტეისთვის ურიცხუნი ტანჯვანი და შესუ სასუმელი იგი ვნებათა მისთაი, მას ევედრე აწ, რაითა გამოაბრწყინვოს გულთა ჩუენთა ნათელი საღმრთოთა სიტყუათა თვისთა.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

რაჟამს იხილა მძლავრმან მან უძლეველობაი შენი, ახოვანო, იზრახა წარგზავნაი შენი ჰრომედ უღმრთოთა მათ მიმართ მეფეთა, რამეთუ ჰგონებდა მათ მიერ ძლევასა შენსა, გარნა შენ უძლურ ჰყავ ძალი მათი, დაუცხრომელად ამხილებდი რაი მძლავრთა მათ კერპთმსახურთა და მოუწოდდი სინანულად.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

რაჟამს იხილა ნეტარმან აღათანგელოზ საშინელი იგი სიმხნეი ღუაწლისა შენისაი, ნეტარო კლიმი, აღეგზნა შურითა მით წამებისაითა, და შეგიდგა რაი ვითარცა ცხოვარი მწყემსსა, ჰრბიოდა შენ  თანა გზასა წამებისასა, ვითარცა შვილი საყუარელი, და შენ თანავე შესვა სასუმელი ქრისტეს ვნებათაი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ენანი კაცთანი მოუძლურდებიან გამოთქუმად საიდუმლოისა შობისა შენისასა უბიწოებით, უქორწინებელო სძალო, და სარწმუნოებითა აღგიარებენ დედად ნათლისა.

გალობაი 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: ნუ სადა განმიშორენ პირისაგან შენისა, ნათელო წარუვალო, და დამფარა მე ბნელმან წყუდიადისამან განუნათლებელმან, არამედ მომხედენ და ნათელსა მცნებათა შენთასა წარჰმართე სლვაი ჩემი, გევედრები.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ურმის თუალსა მას საშინელსა ზედა ძლიერად ჰქადაგე ქრისტე, ნეტარო მღდელთმოძღუარო, და შეურაცხ-ყავ რაი შიში უშჯულოთა მძლავრთაი, შემოჰკრიბე კრებული მარტვილთაი მსხუერპლად ქრისტეისა, მას ევედრე აწ ჩუენცა ხსნად ბოროტთა საცთურთაგან.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

დეოკლიტიანეს მიერ და მაქსიმიანესა, უღმრთოთა მათ მეფეთა, და მეგობართა მათთა ეშმაკისა მსახურთა, მრავალფერითა მით სატანჯველთა ღონითა დაისაჯე, ღმერთშემოსილო მამაო, და მძლე ექმენ ძალითა მით უძლეველისა ჯუარისაითა.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

განაკვირვენ გონებანი უშჯულოთა მძლავრთანი, რაჟამს მოაუძლურნე, სიმძაფრე სატანჯველთა და არად შეჰრაცხე ცეცხლი და მახვილი, რამეთუ ქრისტე გაქუნდა სიქადულად, ნეტარო, და წმიდანი მცნებანი მისნი, უტკბილეს თაფლისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

კადნიერებაი დედობრივი ძისა შენისა თანა მოგიგიეს, ყოვლად უბიწოო, შეწევნასა ჩუენსა ნუ დააცადებ მისა მიმართ, გევედრებით, რამეთუ გაქუს შენ მისა მიმართ მეოხებაი და მოტევება ცოდვათა ყოველთა ქრისტეანეთა.

გალობაი 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: ვედრებასა ჩემსა განვფენ უფლისა მიმართ და მას აღუარებ ბრალთა ჩემთა, რამეთუ ბოროტითა აღივსო სული ჩემი და სიმტკიცე ჩემი ჯოჯოხეთად მიიწია და იოანესებრ ვღაღადებ: აღმომიყვანე მე, ღმერთო ჩემო.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

საფასეთა წარმავალთაი ბრძანა დაგებად წინაშე შენსა, ქრისტეს მოწამეო კლიმი, და ეგრეთვე მახვილთა აღლესულთა, რაითამცა მით შეაძრწუნა გონებაი შენი, გარნა შენ შეჰრაცხე ცეცხლი და მახვილი სამოსლად შენდა უფროის პორფირისა.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

მოუძლურდა ყოველი ძალი უღმრთოთა მათ კერპთმსახურთაი, რამეთუ განსძლიერდი ძალისაგან მაღლისა, კლიმი, და აღათანგელოზისა თანა ზეშთა ექმნენი ბუნებასა კაცობრივსა, ღირსო, და იზარდებოდით ზეცით მოცემულითა მით საზრდელითა.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

დაცულ იქმენ ქრისტეს მიერ, ნეტარო აღათანგელოზ, რაჟამს მოწყვიდნეს სულიერნი ძმანი შენნი უშჯულოთა მათ, რამეთუ უზეშთაესნი გელოდეს ღუაწლნი. რომლითა ქალაქითი ქალაქად განგამხნობდა შენ მღდელი საღმრთოი კლიმი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

განვერენით საცთურსა ცოდვათა ჩუენთასა, ვედრებითა შენითა, ღმრთისმშობელო ქალწულო, ძისა შენისა მიმართ, რომელი იშვა შენგან უზესთაეს ბუნებათა, ძეი ღმრთისაი დაუსაბამოი.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩვენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვილტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.  

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელი: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.                        

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელი: რამეთუ შენ ხარ მეუფეი მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაი, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                          

გუნდი: ამინ.

კვერექსის ნაცვლად ერისკაცი იტყვის: – უფალო, შეგვიწყალენ 12-გზის. დიდებაი… აწდა…

 

კონდაკი

სარწმუნოებითა სამებისაითა შეიჭურე სიყრმითგან, და სიბრძნითა ჰმტვირთველობდი რაი ჯუარსა შენსა, არასადა დაუტევებდი ლოცვასა და ქველის-საქმეთა, ნეტარო კლიმი, და აღგავსო რაი სულმან წმიდამან საბოძვართა თვისთა მიერ, მღდელთმოძღურებისა მადლითა შეიმკვე, და მოწამებისა სისხლითა განაშუენე ეკლესიაი, ვითარცა ძოწეულითა.

იკოსი

ვითარცა რაი სარეფთელი ქურივი ღირს იქმნა გამოზრდად პირველ წინაისწარმეტყუელსა დიდსა ელია თეზბიტელსა, ეგრეთვე სოფია ღირსმან აღგზარდა სამღდელოი ეგე ნერგი, ნეტარო კლიმი, და ემსგავსა რაი ზებედეს ძეთა დედასა, ითხოვდა შენთვის დაჯდომად მათ თანავე, რამეთუ უწყოდა, ვითარმედ ძალ-გიძს შესუმად სასუმელი ქრისტეს ვნებათაი, რომლითა იდიდო მის თანა, და ამბორს გიყოფდა რაი პირველ დაკლვისა შენისა, წინაისწარმეტყუელებდა ყოფადთა მათ, და მიიღო ნაყოფი იგი მრჩობლი მღდელთმოძღურებისა და მოწამებისაი.

მღდელი: მოხედენ, სიბრძნით. წარდგომაი, ხმაი 7

იქადიან წმიდანი დიდებითა თვისითა და იხარებენ სარეცელსა ზედა მათსა

მუხლი: უგალობდით უფალსა გალობითა ახლითა, ქებაი მისი ეკლესიასა შინა წმიდათასა.

მღდელი: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელი: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.           

გუნდი: ამინ.

მღდელი: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელი: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა 

მღდელი: ლუკასაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელი: მოხედენ.

სახარებაი ლუკასი  [12, 2-12]

ჰრქუა უფალმან თვისთა მოწაფეთა: არარაი არს დაფარული, რომელი არა გამოცხადნეს, და დამალული, რომელი არა საცნაურ იყოს. ამისათვის რომელი ბნელსა შინა სთქუათ, ნათელსა შინა ისმეს, და რომელსა ყურსა ეტყოდით საუნჯეთა შინა, იქადაგოს ერდოთა ზედა. ხოლო გეტყვი თქუენ, მეგობართა ჩემთა: ნუ გეშინინ მათგან, რომელთა მოსწყვიდნენ ხორცნი და ამისა შემდგომად ვერარაი აქუს უმეტესი, რაი გიყონ თქუენ. ხოლო გიჩუენო თქუენ, ვისა გეშინოდის: გეშინოდენ მისა, რომელსა შემდგომად მოწყუედისა ხელ-ეწიფების შთაგდებად გეჰენიასა. ჰე, გეტყვი თქუენ, მისა გეშინოდენ. ანუ არა ხუთი სირი განისყიდების ორის ასარის? და ერთიცა მათგანი არა არს დაფარულ წინაშე ღმრთისა. არამედ თმანიცა თავისა თქუენისანი ყოველნი განრაცხილ არიან. ნუუკუე გეშინინ, რამეთუ მრავალთა სირთა უმჯობეს ხართ. ხოლო გეტყვი თქუენ: ყოველმან რომელმან აღიაროს ჩემდა მომართ წინაშე კაცთა, ძემანცა კაცისამან აღიაროს იგი წინაშე ანგელოზთა ღმრთისათა. და რომელმან უვარ-მყოს მე წინაშე კაცთა, უვარ-იქმნეს იგიცა წინაშე ანგელოზთა ღმრთისათა. და ყოველმან რომელმან თქუას სიტყუი ძისა მიმართ კაცისა, მიეტეოს მას. ხოლო სულისა წმიდისა მგმობარსა არა მიეტეოს. და ოდეს შეგიყვანნენ თქუენ შესაკრებელთა და წინაშე მთავართა და ხელმწიფეთა, ნუ ჰზრუნავთ, ვითარ, ანუ რაი სიტყუაი მიუგოთ, ანუ რაი სთქუათ, რამეთუ სულმან წმიდამან გასწაოს თქუენ მას ჟამსა შინა, რაი-იგი სთქუათ.

დიდებაი შენდა უფალო, დიდება შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

მეოხებითა მღდელმოწამისა კლიმი ანკვირელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უშჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: უკუდავისა ღმრთისა იწოდე მეგობრად, ნეტარო კლიმი, და მაღალი იგი შეიწყნარე, ვითარცა აბრაჰამმან, და შესწირე რაი მსხუერპლი უბიწოი თავი შენი ქრისტესა, აწ მის თანა ჰსუფევ, ღუაწლისა მძლეო, და გევედრებით მეოხებასა წინაშე მისა, რაითა მოანიჭოს მშვიდობაი სოფელსა და ერსა ჩუენსა, წმიდაი ეკლესიაი დაამტკიცოს შეუძრველად, და წყალობაი მოსცეს სულთა ჩუენთა.

მღდელი: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა პატიოსანთა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანეისითა, წმიდისა დიდისა წინაისწარმეტყუელისა ელია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა; წმიდათა დიდებულთა, და ყოვლად-ქებულთა მოციქულთა თავთა, პეტრეისა და პავლეისითა; წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომესი, თადეოზისა და მატათაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაითა; წმიდისა დიდებულისა და ღუაწლისა-მძლისა მოწამისა, ძლევა-შემოსილისა გიორგისა და წმიდათა დიდთა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარეისა და მარინეისითა; ღირსისა დედისა ჩუენისა, მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინო ქართველთ განმანათლებელისა და წმიდისა პატრიარქისა ევსტათი ანტიოქიელისა – ქართლის ეკლესიათა მაკურთხეველისაითა; წმიდათა მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა მამამთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ, ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისაითა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელთაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა ჩუენთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, ჰაბო ტფილელისა, გობრონისა, თევდორე მღდლისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინეისა და კონსტანტინე მთავრისაითა; წმიდისა მთავარ-მოწამისა ბიძინასა და წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა: შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთაითა; წმიდისა მოწამისა შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმინდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან წამებულთაითა; წმიდათა ღუაწლისამძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასალისა, დავით აღმაშენებელისა, დემეტრე-დამიანეისა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა, ექვთიმე ღმრთისკაცისა და ექვთიმე აღმსაარებლისაითა; წმიდათა აღმსაარებელთა მამათა ჩუენთა, იოვანეისი და გიორგი-იოანე ბეთანიელთა და ღირსისა მამისა ჩუენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა, აღმსაარებელისა და სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი); და წმიდისა მღდელმოწამისა კლიმი ანკვირიელისა და მოწამისა აღათანგელოსისაითა, და ყოველთა წმიდათა შენთაითა გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელი: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.                          

გუნდი: ამინ.

გალობაი 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: ყრმანი ებრაელნი სახუმილსა შინა ვიდოდეს ცეცხლსა ზედა კადნიერებით და შეცურეულნი ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო ღმერთო, უკუნისამდე.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

უზეშთაეს იპოვენით ბაბილოვნისა ყრმათა სასწაულთა საქმითა, წმიდაო კლიმი,  რამეთუ აღათანგელოზისა თანა არაითუ ცეცხლსა სძლე, არამედ ყოველთა ღონეთა მტერისათა მძლე ექმნენ ძალითა უძლეველითა.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

დასაბამი ღუაწლთა შენთა არს ქალაქი იგი შენი ანკვირია და იგივე არს აღსასრული სრბისა შენისაი, ნეტარო კლიმი, ვინაცა გვირგვინი ძლევისაი მიიღე მარჯუენისაგან მაღლისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

აღასრულე რაი, წმიდაო, შეწირვაი მსხუერპლისაი მის საუფლოისაი, შესწირე თავიცა შენი მსხუერპლად სათნოდ და სისხლითა მით შენითა განჰზავე სისხლი იგი საუფლოი, და წარსდეგ გვირგვინოსანი წინაშე ქრისტეისა, ღმერთშემოსილო.

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გიხაროდენ შენ, ასულო ადამისო, გიხაროდენ, სძალო ღმრთისაო; გიხაროდენ, მშობელო მაცხოვრისაო, რომელმან დაიტიე შემოქმედი შენი, მეოხ-გვეყავ მარადის.

გალობაი 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: შვიდ-წილ აღაგზნა სახუმილი მძლავრმან ქალდეველმან ყრმათათვის გულისწყრომით, რისხვითა ძალითა მაღლისაითა იხილნა უვნებელად დაცულნი ცეცხლისაგან განურყუნელად, დამბადებელისა მიმართ და მხსნელისა ღაღად-ყო: „აკურთხევდით ყრმანი და მღდელნი უგალობდით, ერნი უფროსად ამაღლებდით მას უკუნისამდე“.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

ანკვირიაი მიემსგავსა ჰრომესა, რამეთუ მან შეიწყნარნა თავნი მოციქულთანი და იკურთხა სისხლითა მათითა, ხოლო შენ გამოიღე ვაზი, რომლისა რტონი, სავსენი ნაყოფითა ტკბილითა, ჰქონან საზრდელად ყრმათა მათ, რომელნიცა აღზარდენ, ნეტარო კლიმი, და შეამკობდენ ტაძარსა შენსა, და მორწმუნეთა განუყოფდენ ნიჭთა საღმრთოთა.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

მღდელთა კრებული იხარებდა და მეფენი ძრწოლითა მოისწრაფდენ თაყუანისცემად ნაწილთა შენთა დიდებულთა, და ერი მორწმუნეთაი საღმრთითა გალობითა შეამკობდენ და ანგელოზთა გუნდნი მათთანავე აქებდენ დღესასწაულსა შენსა, ნეტარო მღდელთმოძღუარო, აწ ჩუენცა შეგვეწიე წინაშე ღმრთისა, რაითა გვიხსნნეს ყოველთა წინააღმდგომთა მტერთა და  ურვათაგან.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

შვიდ გზისათა მით ტანჯვითა, შვიდ გზისა ბრწყინვალითა გვირგვინითა, შეიმკვე, სამებისა მქადაგებელო კლიმი, და განამრავლენ შენ კრებულნი მოწამეთანი, ღირსო, რომელთა შორის ჰბრწყინავ აწ ვითარცა მთიები, და მარადის ადიდებ ღმერთსა, მას ევედრე, აწ ჩუენცა მოგუცეს სლვაი კეთილ-სახედ სოფელსა ამას შინა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ჭეშმარიტად ღმრთისმშობლად აღგიარებთ და თაყუანისგცემთ, ღმრთისა დედაო უბიწოო, რამეთუ ჰშევ შენ ერთი ყოვლად წმიდისა სამებისაი, რომელსა მამისა თანა და სულისა უგალობთ: აკურთხევდით ყრმანი და მღდელნი უგალობდით, ერნი უფროისად ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

გალობაი 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: შენ, რომელი უქორწინებელ ხარ, დედაო უსძლოო, შენ, რომელმან უზესთაეს ბუნებათა შევ დაუსაბამო, რომელ-არს შემოქმედი ღმერთი ჭეშმარიტი, გალობითა დაუდუმებელითა გადიდებთ.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

შეიღება სისხლითა მით შენითა, წმიდაო მღდელთმოძღუარო კლიმი, საღმრთოი იგი ტრაპეზი, და შეეზავა რაი სისხლი საუფლოსა მას სისხლსა, ზიარ იქმენ ვნებათა მხსნელისათა, და წარსდეგ გვირგვინოსანი წინაშე მისა.

წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის

სახე იყვნეს ქერობინთა, ნეტარო მღდელთმოძღუარო, ორნი იგი დიაკონნი, რომელნი დგეს შენ თანა, ღირსო, საღმრთოსა მას შეწირვასა, და მიიღეს რაი მათ ნიჭი იგი, შეწირნეს თავნი თვისნი მსხუერპლად წმიდად და სრულ იქმნნეს წამებითა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მომიხსენენით ჩუენცა, მოწამენო ქრისტეისნო, და შეიწირეთ ღირსად უძლური ესე ვედრებაი ჩუენი და ითხოვეთ ჩუენთვის შენდობაი ცოდვათაი, რომელნი სიხარულით ვაქებთ ღუაწლთა თქუენთა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ძუელი შჯული მოგასწავებს, ქალწულო წმიდაო, და ახალი აღგიარებს ღმრთისმშობლად, უსძლოო, და ჩუენ მორწმუნენი სარწმუნოებით ვიტყვით: მშობელო სიტყვისაო, ვედრებად ნუ დასცხრები ღმრთისა მიმართ მოსავთა შენთათვის.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერობინთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებთ.

მღდელი აკმევს;  მკითხველი ან ერისკაცი კითხულობს:

ჭეშმარიტი ვაზი რქაშუენიერი ქრისტეს ვენახსაი აღმოსცენდი შენ, ნეტარო კლიმი, რომელმანცა გამოიხუენ ტევანნი შუენიერნი, გუნდნი იგი მოწამეთანი, რომელთა ნეფსით თვისით თავნი თვისნი შეწირნეს მსხუერპლად, ხოლო დედაი შენი სოფია ჰმსახურებდა რაი წმიდათა ნაწილთა თქუენთა, შეიმკო ბრწყინვალედ და თქუენ შორის ჰბრწყინავს სასუფეველსა, ამისთვის გევედრებით: მადლითა მით, რომელ გაქუთ წინაშე ღმრთისა, გვითხოვეთ ხსნაი საფრხისაგან ეშმაკისაითა და ბოროტებისაგან კაცთაისა.

გეტვირთა რაი საფასეი იგი ღმრთეებისა სიმდიდრეთაი სიყრმითგანვე, ნეტარო კლიმი, გამოსჩნდი ჭურად სიწმიდისად და ძლიერად ეწყვებოდი რაი მძლავრთა უღმრთოთა სიმრავლესა, ვითარცა ახოვანი, შეურაცხ-ყავ სიმრავლეი სატანჯველთა მათ ურიცხუთაი, და გვირგვინოსან იქმენ რაი ღმრთისა მიერ, აწ გაქუს კადნიერებაი წინაშე მისა, განგვიმრავლნეს მწყემსნი და მოძღუარნი, შემკობილნი საქმითა და სიტყვითა, რაითა შენებრ ღირსებითა და სიმართლითა მსახურებდენ წმიდასა ეკლესიასა, სამწყსოსა თვისსა და ღმერთსა.

ემსგავსე შურსა მას პავლესსა, ნეტარო კლიმი, და კრულებათა შინა ჰშვენ კრებულნი მოწამეთანი, და შესწირენ ქრისტესა მეუფისა, ვითარცა რაი ვაზმან შუენიერმან, ტევანნი სულიერნი, რომელთა შორის ჰბრწყინავს ყოვლად შუენიერი აღათანგელოზ, რომელმანცა შენ თანავე შეუძლო შესუმად სასუმელი იგი, რომელი აღუთქუა მხსნელმან მეგობართა თვისთა, და მათ თანა ჰსუფევთ რაი ზეცათა სამკვიდროსა, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარეთ ქრისტეს, რაითა გვიხსნნეს სავნებელთაგან სულიერთა და ხორციელთაისა, და ღირს გვყოს სასუფეველსა თვისსა.

მრავალთა ჟამთა იხარებდა ღირსად ქალაქი ანკვირიაი და მოუწოდდა ყოველთა კრებულთა მორწმუნეთასა და დღესასწაულობენ რაი ხსენებასა თქუენსა, ნეტარნო, მღდელთმოძღუარო კლიმი და აღათანგელოზ ღირსო, სიხარულითა აკურთხევენ უფალსა, აწ ჩუენცა მათ თანა გიგალობთ და გევედრებით შეწევნასა, რაითა ოხითა თქუენითა შეგვეწიოს, და გამოაბრწყინვოს გულთა ჩუენთა ნათელი საღმრთოთა სიტყუათა თვისთა ქრისტემან.

ჭეშმარიტად გამოსჩნდი მწყემსად საკვირველად, და სამწყსოსა შენსა მარადის ავედრებდი რაი ყოვლადუბიწოსა მარიამ ღმრთისმშობელსა, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარე დედობრივსა მადლსა მისსა, რაითა აღასრულოს თქმულნი თვისნი, ვითარცა მოწყალემან, და ვიდრე აღსრულებადმდე საუკუნისა დაიცვას წილხვედრი თვისი ივერიაი და ერი ივერიისაი, რაითა არა განუდგეთ სარწმუნოებასა ჭეშმარიტსა და სამწმიდაარსობისა გალობითა მარადის ვადიდებდეთ ღმერთსა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უშჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელი:  რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.                           

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უშჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.    

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელი: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელი: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარე-წარაქციოს რისხვაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.       

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელი: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                                 

გუნდი: ამინ.

კვერექსის ნაცვლად ერისკაცი იტყვის: – უფალო, შეგვიწყალენ 3-გზის. დიდებაი… აწდა…

 

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, ღირსო და ღმერთშემოსილო მამაო ჩუენო კლიმი – ებისკოპოსო ანკვირიისაო; სამებისა წმიდისა გამორჩეულო მსახურო და ყოვლად შუენიერო სამკაულო ეკლესიისაო, უსწავლელთა მასწავლელო და მომცემელო სიბრძნისაო; გლახაკთა მწყალობელო, ობოლთა გამომზრდელო და მსაჯულო ქურივთაო, სიტყვიერთა სულთა შემწირველო ზეცისა მამისაო და დიდო მეოხო ჩუენო წინაშე მაცხოვრისა და ღმრთისმშობლისაო!

ჰოი, წმიდაო მღდელმოწამეო კლიმი! განიცადე რაი სიმრავლითა მით განსაცდელთაითა, ვითარცა იობ განჰბრწყინდი ახოვნად დათმენითა და შეიღება რაი სისხლითა მით შენითა საღმრთოი იგი ტრაპეზი, ზიარ იქმენ ვნებათა მხსნელისათა, და წარსდეგ რაი გვირგვინოსანი წინაშე ღმრთისა, აწ ჩუენცა გვექმენ წინამძღუარ ცხორებისა და მეოხად მისა მიმართ, რაითა მოგვიტევნეს მან ბრალნი და უსჯულოებანი ჩუენნი და მოგუმადლოს შენებრი მხურვალებაი სარწმუნოებისაი, ძმებრივი სიყუარული მოყუასისაი და საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი, ხოლო ქუეყანაი ჩუენი დაიფაროს მტერისა საფრხისა და ძმათა შორის ბრძოლისაგან და მოგვანიჭოს მწყემსნი კეთილნი განსამტკიცებლად მართლისა სარწმუნოებისა. ყოვლადძლიერითა ლოცვითა შენითა დაიფარე და განაძლიერე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფეი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველნი სამონაზვნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენი ქრისტეანენი.

ჰოი, წმიდათა შორის საკვირველებითა დიდებულო და მღდელთმთავართა შორის წამებითა განბრწყინვებულო კლიმი ანკვირიელო, მოწამისა აღათანგელოზისა თანა მოგვიხსენენ ჩუენ, რომელნი ვაქებთ ღუაწლთა თქუენთა და შეგვაწყნარეთ ქრისტესა ღმერთსა, რაითა ქუეყანასა ჩუენსა მოჰმადლოს მშვიდობაი, ეკლესიათა – ჭეშმარიტებაი, სამღდელოთა – პატიოსნებაი, მთავართა და განმგეთა ჩუენთა – კეთილად მწყსაი ერისაი, მხედართა – მამაცობაი, ერისაგანთა – უცოდველობაი და დედათა – კრძალულებაი, მშობელთა – კურთხევაი, აღსაზრდელად ყრმათა შიშსა მისა და სიყუარულსა შინა, უპოვართა და ობოლთა – შეწევნაი და მფარველობაი, რაითა ყოველთა ღმრთის-სათნოდ განვვლოთ ასპარეზი მსწრაფლწარმავალისა ამის ცხორებისაი, და ზეცისა მოქალაქობასა ღირს-ქმნილნი თქუენ თანა დაუცხრომელად ვადიდებდეთ მას, თანა მამით და სული წმიდითურთ, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

მღდელი: სიბრძნით ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაფიმთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვიისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელი: დიდებაი შენდა, ქრისტე ღმერთო, სასოებაო ჩუენო, დიდებაი შენდა.                    

გუნდი: დიდებაი.. აწდა…

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის). გვაკურთხენ.

მღდელი: ქრისტემან ჭეშმარიტმან ღმერთმან ჩუენმან, მეოხებითა…    

გუნდი: ამინ.

 

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.  

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდისა მღდელმოწამისა კლიმი ანკვირიელისა, მოწამისა აღათანგელოსისა, და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ლოცვა ხატის მთხვევასა ზედა

ცხორებისა სიმდაბლეი და სიმტკიცეი სარწმუნოებისაი აჩუენეთ, ჰოი, წმიდანო მოწამენო კლიმი და აღათანგელოზ, და ვითარცა ოქროი, განწმედილ იქმენით რაი ბრძმედსა მას შინა განსაცდელთასა, სიყუარულითა ამბორს-უყოფთ წმიდათა ხატთა თქუენთა და გევედრებით, ვითარცა დიდთა შუამდგომელთა წინაშე ღმრთისა, რაითა ხორცთა სენისა და სულთა ცოდვისაგან განგვკურნოს ჩუენ და დაგვიფაროს გარე-მოდგომილთა მძვინვარეთა ჭირთა და საცთურთაგან.

დედოფალო მარიამ, ბრწყინვალებაო ყოველთა წმიდათაო, ლოცვითა წმიდისა მღდელმოწამისა კლიმი ანკვირიელისა და წმიდისა მოწამისა აღათანგელოზისაითა ღირს-მყუენ საუკუნოსა დიდებასა და ბრწყინვალებასა ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისასა.

 

იოვანე მტბევარის დასდებელთა გამოყენებით შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა