Site icon Iveron Icon Georgian Orthodox Church

სავედრებელი პარაკლისი წმიდათა დედათა და მამათა, ქვაბთახევის მონასტერში წამებულთა

ქვაბთახევში წამებულნი

სავედრებელი პარაკლისი

წმიდათა დედათა და მამათა, ქვაბთახევისა მონასტერსა შინა წამებულთა

ჟამთა თემურ-ლენგისასა

მღდელმან:  კურთხეულ არს-ი

და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყუანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

მღდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაი…

უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა. მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.

უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; და ნუ შეხუალ საშჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი, რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხორებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი, და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი, ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა; ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი; სული შენი სახიერი მიძღოდეს მე ქუეყანასა წრფელსა. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო.

ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაი შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაითა.

მუხლი 1. აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაი მისი. მუხლი 2. ყოველი თესლები გარე მომადგა მე, და სახელითა უფლისაითა ვერეოდე მათ. მუხლი 3. არა მოვკუდე, არამედ ვცხოვნდე, და განვთქუნე მე საქმენი უფლისანი. მუხლი 4. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე, და არს საკვირველ წინაშე თუალთა ჩუენთა.

ტროპარი, ხმაი 1

არა უარყავით თქუენ უფალი იესუ ქრისტე, დიდებულნო ქვაბთახეველნო მოწამენო, და ერთობითა მიხუედით რა ასპარეზსა ვნებისასა, ანგელოზთა და წმიდათა თანა სუფევთ წინაშე ღმრთისა, და ყოველთა მორწმუნეთა უშურველად განუყოფთ რაი მადლსა და წყალობასა, აწ ჩუენცა ვითხოვთ მეოხებასა თქუენსა მისა მიმართ, რაითა განსაცდელთა და ვნებათა ჩუენთა ღელვანი დააყუდოს და წარგვიმართოს ნავთსაყუდელსა მას ცხორებისასა.

დიდებაი… (ტროპარი იგივე) აწდაი…

არა სადა დავსდუმნეთ, ღმრთისმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი, რამეთუ არა თუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად; არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედოფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაი ჩემი. უფროის განმბანე მე უსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე, რამეთუ უსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო სჯასა შენსა, რამეთუ ესერა, უსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. რამეთუ ესერა, ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უსჯულოებანი ჩემნი აღხოცენ. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისაითა დამამტკიცე მე. ვასწავლნე უსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო; იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალეიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი, მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

გალობაი 1, უგალობდითსა, ხმაი 1 გუერდი

ძლისპირი: ეტლთა სიმრავლეი მხედრებითურთ ზღუასა მეწამულსა სიღრმესა შთაითხინეს სიმტკიცითა მკლავისაითა ქრისტეს მიერ და იხსნეს ისრაელნი, და ძლევისა გალობასა ახლად იტყოდეს.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ქებით შეგამკობთ მორწმუნენი წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა, დედათა და მამათა, სამღდელოთა და ერთა, და საფარველსა თქუენსა შევვედრებთ თავსა ჩუენსა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ღუაწლი თქუენი ბრწყინვალედ შეუმოსიეს რაი ეკლესიასა ჩუენსა, გვიწესს ლოცვითა გარდახდად წმიდისა ხსენებისა თქუენისა, და გალობად ყოვლადწმიდისა სამებისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

განსთქუამს რაი ქვაბთახევისა მონასტერი დიდებულსა მარტვილობასა თქუენსა, წინაშე ხატთა თქუენთა შევრდომილნი, არა დავსცხრებით ქებად თქუენდა და დიდებად ღმრთისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გუნდმან წინაისწარმეტყუელთამან წინაით მოგასწავა შენ მთად საღმრთოდ და კარად განუვლელად, ამისთვისცა გევედრებით: კარნი სინანულისანი საღმრთონი განგვიხუენ ჩუენ, ქალწულო.

გალობაი 3, განძლიერდასა 

ძლისპირი: რომელმან დააფუძნე ქუეყანაი წყალთა ზედა და მიეც ნაყოფიერებაი ყოლადვე, კლდესა ზედა, ქრისტე, მცნებათა შენთასა შეუძრავსა დაამტკიცე ეკლესიაი შენი, მხოლოო სახიერ და კაცთ-მოყუარე.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

აღაბორგა რაი ბილწი ლანგ-თემურ ბაგრატ მეფისა მიერ ლაშქართა მისთა აღსპობამან, ქართლად მოწევნულმან სძლო სპასა მას ქარველთასა, და დიდითა ლაშქრითა აღაოხრა და დაჰსწუა ქართლი, და შეუხდა ქუაბთახევისა მონასტერსა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

შესრულთა მათ თათართა მარბიელთა სამკვიდრებელსა მას ღმრთისასა, შეაგინეს რაი ტაძარი იგი ყოვლადწმიდისა დედისაი, წარმოსტყუენეს ყოვლითურთ და განიტაცნეს ჭურჭელნი და საუნჯე სავანისაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

დიდებულსა მას მონასტერსა, ვითარცა ყუდროსა ნავსაყუდელსა, შევლტოლვილი ერი, სამღდელოთა და მონაზონთა თანა, ლოცვითა და მარხვითა განკაფულნი, ევედრებოდენ ღმერთსა ხსნასა და შეწევნასა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მარჯუენით ქრისტეისა მდგომარემან, ვითარცა დედოფალმან შემოსილმან, ღმრთივსახარულევანო, სამოსლითა ოქროვანითა, სუფევაი ზეციერი გვითხოვე ჩუენ, მეოხებითა შენითა, ქალწულო, ყოვლადწმიდაო.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვილტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივდაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათვის (ქრისტეისმოყუარისა მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათვის, და ყოვლადუსამღდელოესისა (აქა მოიხსენეთ ადგილობრივი მღდელთმთავარი), და ყოველთა ქრისტეის მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალოს მონა ანუ მხევალი (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით).

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: განამრავლენ, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხორებისა მათისანი და იხსენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთაისა და მიუტევენ მათ ყოველი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტეანეთათვის.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

მღდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

გუნდი: ამინ.

წარდგომაი, ხმაი 4

შემოკრბით, ჰოი, ერნო ქართველთანო, მამანო და მონაზონთა კრებულნო მღდელთმთავართა თანა, მდიდარნო და გლახაკნო და ყოველნო ჰასაკნო, რაითა ქებით შევამკობდეთ გუნდსა უბიწოსა, მხედრობასა საღმრთოსა, მწყობრსა რჩეულსა, ბანაკსა წმიდასა, სპარაზენობასა ძლიერსა, სიმრავლესა სამგზის სანატრელსა – ქვაბთახეველთა მოწამეთა, და ვევედრნეთ, ვითარცა ძლიერთა შემწეთა ჩუენთა, რაითა შეუძრველად დაგვიცვან მართლმადიდებლობასა შინა და განგვარინონ ყოველთა განსაცდელთა.                                        დიდებაი… აწდა…

ჰოი, მამათა მათ მოწესეთა და მონაზონთა დედათა ერთობაო, სულისა მიერ წმიდისა შეერთებულო, – ქრისტეისთვის პყრობილნო ყრმანო, ჭაბუკნო და მხცოვანნო, და მთავარნო ჩინებულნო, აზნაურნო და გლახაკნო, სულითა ღმრთისაითა საწუთოისა მძლეველნო, და დედანო და დანო ჩუენნო, ღუაწლსა მას მამაკაცებრ ახოვნად შებმულნო, – შეგვეწიეთ წინაშე ღმრთისა, გარე-მოგვზღუდოს საცთურისაგან ეშმაკისა, და დაგვიცვას ზედადასხმისაგან მტერისა.

გალობაი 4, უფალო მესმასა

ძლისპირი: ესმა მოსლვაი შენი დიდებული, დაუკვირდა ამბაკუმს, ქრისტე, და შიშით ღაღადებდა: გამოხუედ მაცხოვრად ერისა შენისა და ხსნად ცხებულთა შენთა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ბოროტად აღიძრნენ რაი ბილწნი ბარბაროსნი, უპირველეს უძლურნი აღსპეს მახვილითა და სულნი მათნი, განწმედილნი ერთობითა აღვიდოდეს ხელთა შინა ზეციერისა ღმრთისა ჩუენისასა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

აღბორგდენ უსჯულონი. ვითარცა მგელნი ბოროტნი, და  მოეხვივნეს რაი არვეთა კრავისათა, მოწყვიდნეს უწყალოდ, ვითარცა ჰეროდემ ჩჩვილნი უმანკონი, და სულსა შევედრებდენ ღმერთსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ხედვიდით რაი უსჯულოთა მიერ მოსრვასა უძლურთასა და შეკრვასა ტყუეთაისა, არა შეირყიეთ, ნეტარნო, არამედ ღუაწლად განემზადეთ, და ითხოვდით ღმრთისაგან დათმენასა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

შემეწიე მე, წმიდაო ღმრთისმშობელო, გემოვნებითა მიერ ხორციელთა მარადის დანთქმულსა, რომელი ესე ვკუნესი მარადღე მდებარე ცხედარსა ზედა მოწყინებისასა.

გალობაი 5, ღამითგანსა

ძლისპირი: რომელმან შეიმოსე ნათელი სამოსლად, შენდა მოვილტი, შენ გიღაღადებ: განანათლე სული ჩემი დაბნელებული, ვითარცა ხარ მხოლოი, მრავალმოწყალე.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

მოიცალეს რაი კლვისაგან უსჯულოთა, სიცილითა შეასხნეს ეჟვანნი მოწესეთა და მონაზონთა დედათა, და აიძულებდენ როკუად, და იშუებდენ დამდაბლებითა მათითა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ბრძანებისაებრ უღმრთოისა მის თემურისა გაუწყეს რაი ტყუეთა: „ვინაიცა არა უარყოფთ ქრისტესა, დაგწვავთ ეკლესიასა შინა თქუენსა“, არა თავს-იდეთ დატევებაი სჯულისაი.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ჰოი, საკვირველი ეგე ღუაწლი თქუენი, მარტვილნო, რამეთუ სჯულისდებასა მას ცრუისასა არა შეიწყნარებდით და უშიშად ღაღადებდით: „აჰა, ჩუენცა მზანი ვართ შეწირუად ღმრთისა“.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

რომელსა იგი ვერ მისწვდების გონებაი, ხორცნი შეიმოსნა, ღმრთივმიმადლებულო, და შენ სამკვიდრებელად თვისად შეგიწყნარა და იხსნნა კაცნი წარწყმედისაგან.

გალობაი 6, ღაღადყავსა

ძლისპირი: გარე-მომიცვეს ღელვათა, და მექმნა საფლავ მუცელი ვეშაპისაი, და გიღაღადებ: მიხსენ მე, კაცთმოყუარე, და მაცხოვნე მე, მრავალმოწყალე უფალო.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ეჰა, უშიში ახოვანებაი, გული გითქმიდათ რაი ქრისტეს მიერ მიღებასა ძლევისა გვირგვინისასა, და ღაღადებდით: „ვერარამან განგვაშოროს ჩუენ სიყუარულსა მისსა“.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ვერცარა დაითმენდეს რაი კადნიერებასა თქუენსა ბარბაროსნი, განძვინებულნი მიგათრევდენ ტაძარსა, რაითა ტარიგნი ეგე შეიწირნეთ ღმერთმთავრისა ტარიგისად წმიდასა მას წმიდათასა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

არად შერაცხდით განჩინებასა უღმრთოთასა და კადნიერებითა ღაღადებდით: „დაღათუ დაიწვიან ხორცნი გახრწნადნი, მოვიღებთ უხრწნელსა ჯილდოსა – საუკუნესა მას ცხორებასა“.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გულსა შენსა განვლო მახვილმან, იხილე-რაი ჯუარსა ზედა ძეი შენი, უბიწოო ქალწულო, და საღმრთოი გუერდი მისი ლახურისა მიერ მოწყლული და გოდებდ სიმწარით.

გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოვილტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

მღდელმან: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროისად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაი ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.

გუნდი: შენ, უფალო.

მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფეი მშვიდობისაი, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთა, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

გუნდი: ამინ.

კონდაკი, ხმაი 4

თქუენზედა მოწევნადთა განსაცდელთა ვინმე-უძლოა, ქვაბთახეველნო მოწამენო, სხურებითა სისხლთაითა სულნელ-ყავთ ეკლესიაი ქართველთაი, რომელსა შინა იქება მადლი თქუენი და ოხითა თქუენითა ღმრთისაგან, ყოველთა მოგუენიჭების წყალობაი.

სხუაი კონდაკი

საქებელ არს უპატიოსნესი შეკრებულებაი თქუენი არა ხრწნადითა ნათესავობითა, არამედ უხრწნელითა და ანგელოსებრითა ერთობითა რჩეული და წმიდა ქმნილი, რომელთაცა სახლსა შინა უფლისასა – წმიდასა შინა ეკლესიასა შესწირნეთ თავნი თვისნი ღმერთსა, ფრიად განგადიდნათ, წმიდანო ქვაბთახეველნო მოწამენო, და მოგანიჭათ აღთქმული იგი მადლი კურნებისა და შეწევნისაი.

იკოსი

ბრძანებაი უსჯულოთაი არა ისმინნეთ, ჰოი, ღუაწლით შემოსილნო მოწამენო, ქვაბთახევისა მონასტერსა შინა ლანგ თემურისა მიერ ვნებულნო, და სარწმუნოებითა მტკიცითა განაქიქეთ რაი მძლავრთა უღმრთოებაი, ლახვართა მიერ უწყალოდ დაიგმირეთ და ცეცხლთა მიერ დაიწვით, ხოლო მსხუერპლი ეგე სათნო იყო ღმერთმან და დაგადგათ ნათელი, ამისთვის ხსენებაი თქუენი ქებით აღესრულების.

მღდელმან: მოხედენ, სიბრძნით.

წარდგომაი სახარებისაი, ხმაი 4.

საკვირველ-არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

მუხლი: იქადიან წმიდანი დიდებითა და იხარებენ სარეცელსა ზედა მათსა.

მღდელმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ.

მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

გუნდი: ამინ.

მღდელმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

მუხლი: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

მღდელმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის)

მღდელმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდაი სახარებაი, მშვიდობაი ყოველთა.

გუნდი: და სულისაცა შენისა თანა.

მღდელმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

მღდელმან: მოხედენ.

 

სახარებაი მათესი

 

ჰრქუა უფალმან თვისთა მოწაფეთა: აჰა, მე მიგავლინებ თქუენ ვითარცა ცხოვართა შორის მგელთა; იყვენით უკუე მეცნიერ, ვითარცა გუელნი, და უმანკონი ვითარცა ტრედნი. ეკრძალებოდეთ კაცთაგან, რამეთუ მიგცემდენ თქუენ კრებულსა და შორის შესაკრებელთა მათთა გტანჯვიდენ თქუენ; და წინაშე მთავართა და მეფეთა მიგიყვანენ თქუენ ჩემთვის საწამებელად მათდა და წარმართთა. და რაჟამს მიგცნენ თქუენ, ნუ ჰზრუნავთ, ვითარ ანუ რასა იტყოდით, რამეთუ მოგეცეს თქუენ მას ჟამსა შინა, რასა-იგი იტყოდით. რამეთუ არა თქუენ იყვნეთ მეტყუელნი, არამედ სული მამისა თქუენისაი, რომელი იტყოდის თქუენ შორის, რამეთუ მისცეს ძმამან ძმაი სიკუდიდ, და მამამან შვილი; და აღსდგენ შვილნი მამა-დედათა ზედა და მოჰკვლიდენ მათ; და იყვნეთ თქუენ მოძულებულ ყოველთაგან სახელისა ჩემისათვის, ხოლო რომელმან დაითმინოს სრულიად, იგი ცხოვნდეს.

გუნდი: დიდებაი შენდა, უფალო, დიდებაი შენდა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

მეოხებითა წმიდათა და სანატრელთა ქვაბთახეველთა მოწამე თაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაი ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

გერი: ასპარეზი ღუაწლისაი სრულ-ყვენით რაი ქრისტეისთვის თავის შეწირვითა, აღმაღლდით ზეცას, ქვაბთახეველნო მოწამენო, და ღირს-ქმნილნი სწორსა პატივსა და დიდებასა, გვირგვინოსან იქმენით მარჯვენისაგან ღმრთისა, აწ ჩუენცა მეოხ გვეყვენით წინაშე მისსა, მოჰმადლოს სოფელსა მშვიდობაი და კეთილმორწმუნესა ერსა ჩუენსა ძლევაი მტერთა ზედა, შეურყეველად დამტკიცებაი ეკლესიათაი, და წყალობაი სულთა ჩუენთა.

მღდელი: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაი ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაი, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაითა; ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაითა; მეოხებითა პატიოსანთა უხორცოთა ზეცისა ძალთაითა; პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაისწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანეისითა; წმიდისა დიდისა წინაისწარმეტყუელისა ელია თეზბიტელისა და მართლისა ენუქისითა; წმიდათა დიდებულთა, და ყოვლად-ქებულთა მოციქულთა თავთა, პეტრეისა და პავლეისითა; წმიდისა მოციქულისა თომასი და საქართველოს განმანათლებელთა მოციქულთა: ანდრია პირველწოდებულისა, სვიმონ კანანელისა, ბართლომესი, თადეოზისა და მატათაისითა; წმიდათა შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა: ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა, და იოვანე ოქროპირისაითა; წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაითა; წმიდისა დიდებულისა და ღუაწლისა-მძლისა მოწამისა, ძლევა-შემოსილისა გიორგისა და წმიდათა დიდთა ქალწულ-მოწამეთა ბარბარეისა და მარინეისითა; ღირსისა დედისა ჩუენისა, მოციქულთა სწორისა ქალწულისა ნინო ქართველთ განმანათლებელისა და წმიდათა მოციქულთა სწორთა: მეფისა მირიანისა და დედოფლისა ნანაისითა; წმიდათა მამამთავართა ჩუენთა: პეტრე, სამუელ, სარმიან, მამაი, არსენ, მელქისედეკ, იოანე-ოქროპირ, ნიკოლოზ, ევდიმოზ, იოსებ, კირიონ, ამბროსისაითა; ღირსისა მამისა ჩუენისა იოვანე ზედაზნელისა და ათორმეტთა მისთა მოწაფეთა, მეორედ განმანათლებელთა საქართველოს ეკლესიისა და მარადის მფარველთა მისთა და წმიდისა მღდელმოწამისა ნეოფიტე ურბნელისაითა; ღმრთივ-განბრძნობილთა ნეტართა მამათა ჩუენთა: ილარიონ ქართველისა, სერაპიონ ზარზმელისა, გრიგოლ ხანძთელისა და საბა იშხნელისაითა; ღირსთა მამათა ჩუენთა ათონელთა: იოვანე და გაბრიელ ქართველთა, იოვანე თორნიკ-ყოფილისა და ეფთვიმე და გიორგი მთაწმინდელთაითა; წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისა-მძლეთა მოწამეთა: რაჟდენისა, ევსტათი მცხეთელისა, ჰაბო ტფილელისა, მიქაელ-გობრონისა, თევდორე მღდლისა, ქრისტეფორე გურულისა, ნიკოლოზ დვალისა, კოზმანისა, არგვეთისა მთავართა დავით და კონსტანტინეისა და კონსტანტინე მთავრისაითა; წმიდისა მთავარ-მოწამისა ბიძინასა და წმიდათა დიდებულთა მოწამეთა: შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავთაითა; წმიდისა მოწამისა შალვა ახალციხელისა და წმიდათა ათთა-ბევრთა მოწამეთა, ტფილისს ხუარაზმელთაგან მოწყუედილთაითა; წმიდათა მოწამეთა ექვსი ათასთა გარეჯელთა ბერთა და მრავალთა წმინდათა მამათა და დედათა, აჭარაში თურქთაგან წამებულთაითა; წმიდისა მღდელმოწამისა ანთიმოზ ივერიელისა, და წმიდათა ღუაწლისა-მძლეთა მეფეთა და დედოფალთა: მირდატ, აშოტ, არჩილ, დემეტრე, ლუარსაბ, შუშანიკ და ქეთევანისაითა; წმიდათა კეთილ-მორწმუნეთა და დიდთა მეფეთა ჩუენთა: ვახტანგ გორგასალისა, დავით აღმაშენებელისა, დემეტრე-დამიანეისა, თამარისა და სოლომონისაითა; წმიდისა ილია მართლისა, ექვთიმე ღმრთისკაცისა და ექვთიმე აღმსარებლისაითა; წმიდათა აღმსარებელთა მამათა ჩუენთა, იოვანე და გიორგი-იოანე ბეთანიელთა და ღირსისა მამისა ჩუენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა, აღმსაარებელისა და სალოსისაითა; წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაითა იოაკიმ და ანნაისითა (და წმიდისა სახელი, რომლისა არს ტაძარი და დღის წმიდანი მოიხსენიოს), წმიდათა მოწამეთა თემურლენგისა მიერ ქუაბთახევს მოწყვედილთა და ყოველთა წმიდათა შენთაითა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეო ღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაი, და შეგვიწყალენ ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაითა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.                            

გუნდი: ამინ.  

გალობაი 7, კურთხეულარსა

ძლისპირი: უფროისად ამაღლებულმან ღმერთმან მამათა ჩუენთამან სახუმილი მოტყინარეი ყრმათა მათ განუქარვა და იგინი ღაღადებდეს: ღმერთო, შენ კურთხეულ ხარ.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

იხილეს რაი უშიშოებაი თქუენი უსჯულოთა, მოკრიბნეს შეშაი გარემო ეკლესიისა, და შეგყარნეს რაი წმიდაი კრებული მას შინა,  ერთურთსა განამხნობდით და აკურთხევდით ღმერთსა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ესმათ რაი ლოცვაი თქუენი, აღაგზეს ბარბაროსთა ცეცხლი, და ალი და კუამლი სიმაღლედ აღვიდოდა, ხოლო თქუენ მონანი უფლისანი, ევედრებოდით მას შეწყნარებასა სასუფეველსა მისსა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ხედევდით რაი, წინა-მდებარეთა მათ სატანჯუელთა მამანი და დედანი, და კრებული სამღდელოთა და ერთაი, მზა იყუენით მსხუერპლ შეწირუად წინაშე ზეციერისა საკურთხეველისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

აღმოგვიბრწყინდა ჩუენ შენ მიერ მზეი იგი დაუღამებელი, ღრუბელო ბრწყინვალეო, ქრისტე ღმერთი ჩუენი, განმანათლებელი უმეცრებისა ბნელსა შინა მყოფთა, ღმრთისმშობელო.

გალობაი 8, აკურთხევდითსა

ძლისპირი: შენ, მხოლოსა, დამბადებელსა ყოველთასა გალობაი სულიერი გიღაღადეს ყრმათა: ყოველნი საქმენი უფალსა უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

დაიწვით რაი ეკლესიასა შინა, პატივ-გცათ ღმერთმან, მარტვილნო, და იატაკთა ზედა დაიბეჭდნეს რაი ხატნი ასოთა თქუენთანი, აჰა, აწ კუალად ჰქადაგებენ ძლევისმოყუარებასა თქუენსა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ვითარცა წმიდანი ტარიგნი და ვერძნი, ეკლესიასა შინა შეიწირნეთ რაი ღმრთისა მიმართ, ნეტარნო, სულნი თქუენნი აღმაღლდენ ზეცად, და სიწმიდეი შეიმოსეს ნეშტთა თქუენთა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

ვითარცა შესაწირავი დიდი, მსხუერპლი ეგე სათნო იყო ღმერთმან და დაადგა რაი ნათელი, აღივსო ეკლესიაი იგი სუნნელებითა უხრწნელითა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

შენ მიერ ჩუენთვის ხორცშემოსილმან ღმერთმან, შენ, წმიდაი და ყოვლად უბიწოი, ყოვლისა ნათესავისა ჩუენისა საღმრთო შუამდგომელ გამოგაჩინა, ქალწულო, ამისთვის მორწმუნენი ხმამაღლად გიგალობთ შენ.

გალობაი 9, ადიდებდითსა

ძლისპირი: ესაია, მხიარულ-იყავ, ქალწულმან მუცლად-იღო, და შვა ძეი დაუსაბამოი ევმანუელ, ღმერთი და კაცი, აღმოსავალ სახელი მისი. მას ვადიდებდეთ, და რომელმან შვა იგი, ვნატრიდეთ.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

აწ განსცხრებოდე ქართველთა ეკლესიაო, რამეთუ აღყუავენ სახედ შროშანთა სისხლითა ქვაბთახეველთა მოწამეთაითა, და შეუთხზენ ქებაი ღირსთა მათ ქებისათა.

წმიდანო მოწამენო, ქვაბთახევსა მოწყვედილნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთვის.

ვითარ წინაპარნი ჩუენნი მიისწრაფდენ ქუაბთახევისა სავანესა, და თქუენ მიერ მიიღებდეს მადლსა და წყალობასა, აწ ჩუენცა მოვიწევით ვედრებად შეწევნისა თქუენისა და დიდებად ღმრთისა.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

სისხლმან თქუენმან, ქრისტეისთვის დათხეულმან შუენიერად მეწამულ-ყო ეკლესიაი ქართველთაი, ამისთვის ხსენებასა თქუენსა აღასრულებს და გვიწესს ქებად თქუენდა და დიდებად ღმრთისა.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

შენ სასანთლედ ბრწყინვალედ წინაისწარმეტყუელმან წინაით გიხილა, ღმრთისმშობელო, მქონებელი ქრისტეის, გონიერისა მის სანთლისა, რომლისა მიერ განვნათლდით ჩუენ სიბნელესა შინა ვნებათასა მდებარენი, ამისთვის გნატრით შენ, ქალწულო.

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაითა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელი აკმევს:

მკითხველი ან ერისკაცი კითხულობს:

ეჰა, ვითარ დიდ-არს ძლევაი ბრწყინვალეი, რომელი აჩუენეთ ხორცთა შინა მყოფთა, ვითარცა უხორცოთა, და მძლედ გამოსჩნდით წინაშე ღმრთისა, აწ ჩუენცა შეგვეწიეთ წინაშე მისა,  მარტვილნო სანატრელნო, რაითა სულთა ჩუენთა წყლულებანი განჰკუროს და სიმრთელეი მოანიჭოს ხორცთა ჩუენთა.

მამულისა ცისკიდეთა ჟამსა ძნელბედობისა მისისასა, ვითარცა მნათობნი ელვარენი აღმობრწყინდით რაი უგუნურთა შემწირველთა მიერ თქუენთა მახვილითა და ცეცხლითა, აწ ჩუენცა მოვისწრაფით ადგილსა მას მოწამეობისა თქუენისასა, და გევედრებით შეწევნასა წინაშე ღმრთისა, რაითა დასცეს ყოველნი მტერნი და მბრძოლნი ქრისტეანობისაი და დააცხროს ღელვანი იგი ვნებათანი, და ალმური წუალებისაი ოხითა თქუენითა.

თანა-მოწამე იქმენით და თანა-ზიარნი ურთიერთარს, დედანო და მამანო, ქვაბთახევს მოწყვედილნო, რომელნი შესწირვიდით თავთა თვისთა საკურთხეველსა ზედა ცეცხლისასა, წინაშე ქრისტეის ღმრთისა, მისგანვე ითხოვეთ აწ ერისა ჩუენისათვის, რაითა დაიფაროს ზედადასხმისაგან მტერისა და ძმათა შორის ბრძოლისაგან და დაიცვას ეკლესიაი ჩუენი შეურყეველად.

კურთხეულ არს ქრისტე, რომელმან ღირს გყვნა თქუენ მოწამეთა დასთა შეერთებასა და მსგავსად მათსა პატივ გცნა რაი გვირგვინითა ძლევისაითა, აწ ჩუენცა შეგვაწყნარეთ საყუარელსა დედასა მისსა, ქალწულსა ღმრთისმშობელსა, ნუ განგვაშორებს მეოხებასა მისსა წილხვედრთა თვისთა, არამედ აღაგზოს გულსა შინა ჩუენსა საღმრთოი ცეცხლი მოშურნეობისაი, რაითა არცაღა განმცემელ ვექმნნეთ სიქადულსა ჩუენსა მართლმადიდებლობასა, და მარადის ვაქებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა:

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩუენ; უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათა ჩუენთაგან; მეუფეო, შეგვინდვენ უსჯულოებანი ჩუენნი; წმიდაო მოიხილე და განკურნენ უძლურებანი ჩუენნი სახელისა შენისათვის.

უფალო, შეგვიწყალენ. (3-გზის).

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაი შენი, იყავნ ნებაი შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქუეყანასა ზედა, პური ჩუენი არსობისაი მომეც ჩუენ დღეს, და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩუენ ბოროტისაგან, ამინ.

მღდელმან:  რამეთუ შენი არს სუფევაი…

მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ ყოვლისავე სიტყვის მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩუენ.

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობითა, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელთა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენ ზედა და შემიწყალენ ჩუენ.

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რაითა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხორებაი ნათესავისა ქრისტეანეთაისა.

მღდელმან: შეგვიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგვიწყალენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (3-გზის).

მღდელმან: მერმეცა გევედრებით, წყალობისა, სიცოცხლისა, მშვიდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, ცხორებისა, განათლებისა, მოტევებისა, კეთილად წარმართებისა და მყუდროებისა მონათა (ანუ მხევალთა) ღმრთისაითა და ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისაითა, რაითა დაიცვას უფალმან ღმერთმან  ჩუენმან სამეუფოი ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაი ესე ეკლესიაი და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისა სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, დანთქმისაგან, ცეცხლისა და მახვილისა, უცხო-თესლთა ზედა მოსლვისაგან, ბრძოლისა და სიკუდიდშემოსილისა წყლულებისა, რაითა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათვის სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თვისითა, და გარე-წარაქციოს რისხუაი, მარად დღე ჩუენ ზედა მომავალი, და გვიხსნნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგვიწყალნეს ჩუენ.

გუნდი: უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორის, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგვიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და სულისა წმიდისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.                        

გუნდი: ამინ.

 

სავედრებელი ლოცვა

ჰოი, ეკლესიისა ჩუენისა შეურყეველნო გოდოლნო და მართლმადიდებლობისა სუეტნო საღმრთონო – დედანო და მამანო, ყრმანო, ჭაბუკნო და მხცოვანნო, და მთავარნო ჩინებულნო, აზნაურნო, და გლახაკნო, მარტვილობისა გვირგვინითა განშუენებულნო, მვედრებელთა თქუენთა მსწრაფლშემწენო და წყალობისა მომნიჭებელნო, ყოვლად ნეტარნო ქვაბთახეველნო მოწამენო!

ჰოი, სულისა წმიდითა განრწყინებულნო და პატივისმცემელთა თქუენთა მსწრაფლ-შემწენო, ქვაბთახეველნო მოწამენო, მოგვიხსენეთ წინაშე მაცხოვრისა და ღმრთისა ჩუენისა, რომლისა სიყუარულითა სისხლი დასთხიეთ, სანატრელნო, რაითა წყალობითა მოჰხედოს დედისა თვისისა წილხდომილსა ერსა ჩუენსა, მტვირთველსა საუფლოისა ჯუარისასა ქუეყანასა ზედა, და აღგვავსოს მაცხოვნებელითა მღვიძარებითა და კუალად აღგვიდგინოს  საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი, სიმართლისა სიყუარული და მხნეობაი სულისაი; განაძლიეროს მსახურებასა შინა უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფეი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, ყოველნი სამღდელო და სამონაზვნო წესნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი. განანათლეოს ქრისტეისმოყუარე მთავრობაი და მხედრობაი მისი დაიცვას პატიოსნითა მეოხებითა თქუენითა.

ჰოი, კრებულო საღმრთოო, ერთითა წმიდითა განზრახვითა შეერთებულნო ქვაბთახეველნო მოწამენო, იმეოხეთ წინაშე ღმრთისა, აღმოგვიყვანოს სიღრმეთაგან ცოდვათასა და გვიხსნას სიყმილისაგან, სრვისა, ძრვისა, ცეცხლისა, მახვილისა, განმხრწნელისაგან ქარისა, ზედა მოსლვისაგან უცხო თესლთაისა და ძმათა შორის ბრძოლისაგან, უცნაურისა სენისა და სიკუდილისაგან, და ყოვლისაგან ბოროტისა, რაითა უბრკოლველად თანა-წარვხდეთ საცთურთა მათ საწუთოისათა, და მარადის შენთანა უგალობდეთ მამასა, ძესა და სულსა წმიდასა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

მღდელმან: სიბრძნით!

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

გუნდი: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

მღდელმან: დიდებაი შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაი შენდა.

გუნდი: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის), გუაკურთხენ.

მღდელმან:  ჩამოილოცოს.

გუნდი: ამინ.

 

ერისკაცმან: დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდათა ქვაბთახეველთა მოწამეთა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ.

ხატისა მთხუევასა ზედა ვგალობთ ესრეთ: ხმაი 4

უფლისა მიერ ერთობითა მიებოძნეთ რაი ივერიელთა, ვითარცა სულთა და ხორცთა მკურნალნი და შემწენი განსაცდელთა შინა, აწ ჩუენცა თაყუანისვჰსცემთ წმიდასა ხატსა თქუენსა და გევედრებით: გვიმეოხეთ წინაშე ღმრთისა, ჰოი, მარტვილნო საკვირველნო, ქვაბთახევისა სავანესა მოწყვედილნო, რაითა დანერგოს ჩუენ შორის შიში და მოძაგებაი ცოდვისაი და ღირს გვყოს სასუფეველსა თვისსა.

დედოფალო, ყოვლად ბრწყინვალეო მარიამ, ლოცვითა მრავალ-ბევრთაგან შეკრებულთა და ქვაბთახევისა ტაძარსა წამებულთა მარტვილთაითა წარგვიმართენ დღენი ცხორებისა ჩუენისანი, სადიდებელად ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისა, ამინ.

შეადგინა თინათინ მჭედლიშვილმა

 

 

 

 

Exit mobile version