სავედრებელი პარაკლისი უფლის მირქმა-მიგებებისა

სავედრებელი პარაკლისი უფლის და მაცხოვრისა ჩუენისა იესო ქრისტეს მირქმისა ანუ მიგებებისა   მღდელი: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ….

Read More

პარაკლისი უფლისა მიმართ.

განქარვებისათვის ყოველთა განსაცდელთა და ძლევად ყოველთა მტერთა ერისა ჩუენისათა   მღდელმან: კურთხეულ არს-ი. და უკეთუ ერისკაცია, იტყვის: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ, ამინ. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო…

Read More